X’inhu r-rwol tal-UE fit-tagħlim tal-adulti?

X’inhu r-rwol tal-UE fit-tagħlim tal-adulti?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Fil-kronoloġija hawn taħt tista’ tara kif ir-rwol tal-UE fil-promozzjoni tat-tagħlim tal-adulti żviluppa tul is-snin. Il-kronoloġija tinkludi punti ewlenin, bħal pereżempju pubblikazzjonijiet ta’ politika u inizjattivi importanti.

Il-ħidma tal-UE fuq it-tagħlim tal-adulti tibda bit-Trattat ta’ Ruma li permezz tiegħu, il-Komunità Ewropea ppromwoviet taħriġ vokazzjonali bażiku u avvanzat.

1957

l-UE tibda taħdem fuq il-politika dwar it-tagħlim tal-adulti

2000
(2002)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jippubblika r-Riżoluzzjoni tiegħu dwar it-Tagħlim tul il-Ħajja, jenfasizza l-prinċipju tal-edukazzjoni “mill-benniena sal-qabar” u l-użu tiegħu f’ambjenti differenti.

(2006)

Il-Kummissjoni tippublika l-komunikazzjoni Qatt m’hu tard wisq biex titgħallem li tenfasizza l-kontribuzzjoni essenzjali tat-tagħlim tal-adulti għall-kapaċità tax-xogħol u l-mobilità u għall-inklużjoni soċjali

Il-Kummissjoni tippubblika l-komunikazzjoni It-tagħlim dejjem żmienu. Din tinkludi Pjan ta’ Azzjoni dwar it-Tagħlim tal-Adulti (2008-2010) li jipprovdi, għall-ewwel darba, għal prijoritajiet komuni li jridu jiġu mħeġġa fil-qasam tat-tagħlim tal-adulti.

2007

Il-Kunsill jippublika riżoluzzjoni dwar Aġenda Ewropea mġedda dwar it-Tagħlim tal-Adulti (EAAL), li tikkonsolida l-politika fil-kamp tat-tagħlim tal-adulti. Dan huwa t-test ta’ referenza tal-UE dwar il-politika tat-tagħlim tal-adulti.

2011

Messaġġ ewlieni tal-EAAL hu li t-tagħlim tal-adulti fil-forom kollha tiegħu jtejjeb il-kapaċità tax-xogħol tal-istudent u jikkontribwixxi għall-inklużjoni soċjali, għaċ-ċittadinanza attiva u għall-iżvilupp personali. Iż-żieda fil-parteċipazzjoni u li l-adulti kollha jkollhom il-possibilità li jiżviluppaw u jġeddu l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom matul ħajjithom huma fil-qalba tal-Aġenda.

Il-prijoritajiet tal-2015-2020 għall-EAAL huma stabbiliti:

2015

żgurar tal-koerenza tat-tagħlim għall-adulti ma’ oqsma politiċi oħrajn

żieda fil-provvista u fit-teħid tad-dispożizzjoni tagħlim tal-adulti

twessigħ tal-aċċess permezz ta’ tagħlim ibbażat fuq il-post tax-xogħol, permezz tal-ICT u permezz ta’ opportunitajiet għal ċans ieħor

titjib tal-assigurazzjoni tal-kwalità, inkluż l-edukazzjoni inizjali u kontinwa tal-edukaturi tal-adulti.

L-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa tipproponi li l-Istati Membri jadottaw Garanzija ta’ Ħiliet biex jgħollu l-livell tal-ħiliet bażiċi tal-adulti.

2016

Fid-19 ta’ Diċembru, il-Kunsill jadotta r-rakkomandazzjoni Perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet - Opportunitajiet Ġodda għall-Adulti. Din għandha l-għan li tgħin lill-64 miljun adult fl-Ewropa li għad m’għandhomx kwalifika sekondarja ogħla biex jakkwistaw livell minimu ta’ litteriżmu, ta’ numeriżmu u ta’ ħiliet diġitali u mbagħad javvanzaw lejn kwalifika sekondarja ogħla tal-ewwel livell.

2016

L-EAAL hi parti mill-qafas “ET2020” għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Il-grupp ta’ ħidma ET2020 dwar it-tagħlim tal-adulti 2016 - 2018 iwettaq tagħlim bejn il-pari dwar politiki li jistgħu jħeġġu iktar adulti li jitgħallmu fuq il-post tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom jiddeskrivu l-miżuri li se jieħdu biex jimplimentaw il-Perkorsi tat-Titjib tal-Ħiliet.

2018