Skip to main content
X’inhi l-Aġenda Ewropea għat-Tagħlim tal-Adulti u kif inhi implimentata?

X’inhi l-Aġenda Ewropea għat-Tagħlim tal-Adulti u kif inhi implimentata?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag
Albania
Albany flag
Belgium (FR)
Belgium flag
Belgium (NL)
Belgium flag
Bulgaria
Bulgaria flag
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag
Croatia
Croatia flag
Cyprus
Cyprus flag
Czech Republic
Czech Republic flag
Denmark
Denmark flag
Estonia
Estonia flag
Finland
Finland flag
France
France flag
Germany
Germany flag
Greece
Greece flag
Hungary
Hungary flag
Iceland
Iceland flag
Ireland
Ireland flag
Italy
Italy flag
Latvia
Latvia flag
Liechtenstein
Liechtenstein flag
Lithuania
Lithuania flag
Luxembourg
Luxembourg flag
Macedonia
Macedonia flag
Malta
Malta flag
Montenegro
Montenegro flag
Netherlands
Netherlands flag
Norway
Norway flag
Poland
Poland flag
Portugal
Portugal flag
Romania
Romania flag
Serbia
Serbia flag
Slovakia
Slovakia flag
Slovenia
Slovenia flag
Spain
Spanish flag
Sweden
Sweden flag
Turkey
Turkey flag
UK
UK flag

L-Aġenda Ewropea mġedda dwar it-Tagħlim tal-Adulti (EAAL) tiddefinixxi l-fokus tal-kooperazzjoni Ewropea fil-politiki dwar l-edukazzjoni tal-adulti għall-perjodu sal-2020. Din ġiet adottata mill-Kunsill f’Novembru 2011. Fiha, il-Kunsill jirrikonoxxi li hemm ħtieġa għall-adulti kollha biex itejbu regolarment il-ħiliet personali u professjonali u l-kompetenzi tagħhom, iżda li t-tagħlim tal-adulti hu l-iktar ħolqa dgħajfa fis-sistemi nazzjonali għat-tagħlim tul il-ħajja. Il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim għadha baxxa. Biex jinkiseb settur tat-tagħlim tal-adulti effettiv, jenħtieġ li jsir iktar.

 

Fost il-kwistjonijiet immirati għal azzjoni fl-Aġenda hemm: żieda fil-possibilitajiet għall-adulti kollha biex jaċċessaw tagħlim flessibbli u ta’ kwalità fi kwalunkwe żmien ta’ ħajjithom; l-iżvilupp ta’ approċċi ġodda għall-edukazzjoni tal-adulti li jiffokaw fuq l-eżiti tat-tagħlim; li jiżdied l-għarfien dwar il-fatt li t-tagħlim hu sforz tul il-ħajja; l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ gwida tul il-ħajja effettivi u sistemi għall-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali.

 

Biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej u l-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-EAAL, kull pajjiż parteċipant għandu Koordinatur Nazzjonali. Kull Koordinatur Nazzjonali jistabbilixxi programm ta’ ħidma li jidentifika l-azzjonijiet speċifiċi li l-organizzazzjoni tagħhom tkun se tieħu biex timplimenta l-EAAL f’pajjiżhom.

 

Billi tikklikkja fuq bandiera, tista’ taċċessa d-dettalji ta’ kuntatt tal-Koordinaturi Nazzjonali attwali u informazzjoni dwar ix-xogħol tagħhom.

 

 

 

 

 

 

L-Għodda tal-Analiżi tal-Politika tal-EPALE hi bbażata fuq l-aktar evidenza riċenti dwar il-politiki ta' suċċess dwar it-tagħlim tal-adulti. L-għodda hi mfassla biex tgħin lil partijiet ikkonċernati nazzjonali u reġjonali jidentifikaw aspetti tal-politika jew tad-dispożizzjoni tagħhom li jistgħu jittejbu.