Skip to main content
Resource Details
RIŻORSA

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR je základním dokumentem pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti a představuje ucelený koncept celoživotního učení, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 761 ze dne 11.7.2007

Tato publikace je vlastně stratetegickým dokumentem, který byl schválen vládou usnesením č. 761/2007.

Hlavním cílem publikace, která vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, je posloužit jako plnohodnotný zdroj informací jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost. Strategie celoživotního učení ČR je rozdělena do čtyř částí. V úvodu je definováno samotné pojetí celoživotního učení, na které navazuje část analytická. Nejdůležitější je část strategická, kde jsou již definovány potřebné kroky a úkoly, které by měly vést ke zlepšení stávající situace. S tímto úzce souvisí poslední kapitola, která se zabývá provázaností vytyčených strategických směrů a návrhů opatření Strategie celoživotního učení s operačními programy ČR pro období 2007-2013.

Aby se zde vytyčené návhry a opatření uvedly v praxi, připravuje MŠMT ve spolupráci s dalšími rezorty a zainteresovanými partnery implementační plán strategie celoživotního učení, který bude dopracován do konce roku 2008, a následně bude spuštěna její implementace.

Zde si můžete stáhnout Strategii celoživotního učení ČR v české a anglické verzi.

 

Dne 5.1.2009 schválila vláda usnesením č. 8 Impementační plán Strategie celoživotního učení, ve kterém byla Strategie CŽU doplněna o řadu konkrétních prováděcích opatření, kterými budou její cíle v období 2009 – 2015 naplňovány.

Implementační plán Strategie celoživotního učení - dokument ke stažení 

Resource Details
ISBN
978-80-254-2218-2
Awtur(i) tar-Riżorsa
MŠMT, Národní ústav odborného vzdělávání
Ittajpja r-Riżorsa
Nazzjonali u ta' Politika
Data tal-Pubblikazzjoni
Lingwa tad-dokument
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!