Blog
Blog

Kako se učimo zaposleni v Mestni knjižnici Ljubljana

V Mestni knjižnici Ljubljana (MKL) namenjamo pozornost izobraževanju zaposlenih, saj imajo koristi od tega tako posamezniki, knjižnica, uporabniki kot tudi stroka.

V Mestni knjižnici Ljubljana (MKL) namenjamo pozornost izobraževanju zaposlenih, saj imajo koristi od tega posamezniki, knjižnica, uporabniki in stroka.

 

Pri oblikovanju modela stalnega strokovnega izobraževanja zaposlenih v MKL smo določili cilje, kompetence, znanja, oblikovali izobraževalni načrt in učni program, izvajamo izobraževanja in vrednotimo izobraževalne programe. Izobraževanje zaposlenih koordinira in izvaja Učni center.

Uc_predstavna_mala_1

 

Cilji za izobraževanje zaposlenih so usklajeni z vizijo knjižnice. Temeljni cilji so zbrani v strateškem načrtu, podrobneje pa so opredeljeni v letnih programih dela. Oblikovanje ciljev je povezano z izvajanjem projektov, uvajanjem novosti v delovne procese in vpeljavo novih storitev za uporabnike. Pri oblikovanju ciljev izhajamo iz aktualne strokovne in znanstvene literature, delovnih situacij in novosti v tehnološkem razvoju družbe. Konkretni cilji za področje izobraževanja in razvoja kariere so osnovani na letnih razgovorih.

 

MKL ima opredeljenih pet ključnih kompetenc:

  • inovativnost in iniciativnost,
  • odnos do uporabnikov in partnerjev,
  • timsko delo in komunikacija,
  • strokovnost,
  • vodenje.

Kadar se pri zaposlenih pojavi razkorak med pričakovano in dejansko stopnjo zahtevnosti razvoja kompetence, je to osnova za načrtovanje izobraževanj.

 

Pri načrtovanju izobraževanja smo določili znanja, ki jih zaposleni želijo ali morajo še pridobiti ter že obstoječa znanja. Izpeljali smo obsežno anketiranje zaposlenih o potrebah po izobraževanju in o obstoječem znanju.  Izhajamo pa tudi iz reševanja izzivov, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem delu, iz pobud zaposlenih in iz spremljanja stroke na nacionalni in mednarodni ravni.

 

Izobraževalni program v Učnem centru MKL pripravimo na letni ravni v obliki kataloga izobraževanja, v katerem so navedene vsebine, termini in izvajalci izobraževanj. Program je vsebinsko sestavljen iz izobraževanj, namenjenih razvoju mehkih veščin in iz izobraževanj za razvijanje konkretnih strokovnih znanj. Odvisen je od zakonsko predpisanih izobraževanj, prednostnih področij v posameznem letu, pobud s strani zaposlenih, ponudbe na trgu in finančnih zmožnosti.

 

Zaposleni v MKL se učimo na različne načine. Udeležujemo se seminarjev, konferenc, usposabljanj in delavnic. Učimo pa se tudi sami: samostojno iščemo informacije, prebiramo literaturo, brskamo po spletu in se vključujemo v e-izobraževanje. Izobraževanja izvajajo naši sodelavci in zunanji izvajalci, nekatera so namenjena samo zaposlenim v MKL, ostala tudi knjižničarjem iz drugih slovenskih knjižnic. Zaposleni, ki izvajajo izobraževanje zaposlenih, morajo imeti primerna pedagoško-andragoška in didaktična znanja. Za podporo izobraževanju v Učnem centru skrbimo tudi za pripravo in oblikovanje vabil, objavimo informacije o izobraževanju na intranetu in spletni strani, zbiramo prijave, pripravljamo učna gradiva, poskrbimo za potrdila, pripravimo in obdelamo evalvacijske vprašalnike in poskrbimo za rezervacijo prostorov in računalnikov.

 

Vrednotenje izobraževalnih programov poteka na osnovi zbiranja povratnih informacij s strani udeležencev, njihovih nadrejenih in izvajalcev izobraževanj. Vrednotimo kakovost izvajalcev, uporabnost in aktualnost vsebin ter  kakovost učnih gradiv. Zaposleni po opravljenem izobraževanju pripravijo poročilo, povzetek ali predstavitev sodelavcem. Za vsakega posameznega zaposlenega je pomembno opredeliti učinek izobraževanja. Že pred udeležbo opredeliti razloge in cilje za napotitev, po izobraževanju pa izmeriti, oceniti dosežene cilje oziroma napredek. Ker se lahko učinki pri nekaterih izobraževanjih merijo zgolj posredno, je ta naloga lahko kar zahtevna. Pridobljene informacije so podlaga za spremljanje, poročanje in vrednotenje področja izobraževanja.

 

Zapisano je povzeto po dokumentu Model stalnega strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih v MKL, avtoric Simone Resman in Simone Šinko (2013).

 

Kaj pa so zaposleni povedali o učenju na svojem delovnem mestu? Oglejte si v videu:

 

 

 

Mateja Lesar dela v Mestni knjižnici Ljubljana na področju izobraževanja odraslih v Centru za vseživljenjsko učenje.

Login (2)

Users have already commented on this article

Illoggja jew Irreġistra biex tibgħat il-kummenti.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More