European Commission logo
Create an account
News
Aħbarijiet

SNAŽNO I RAVNOPRAVNO ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM

Današnje društvo traži odgovor na probleme sa kojima se susreću lica sa invaliditetom, sa uzrokom niske svijesti o značaju zaštite prava lica sa invaliditetom, nedovoljnom informisanošću, predrasudama i stereotipima o licima sa invaliditetom. Očekivano je da svi odgovorni subjekti daju doprinos postizanju potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima društvenog života, sa fokusom na lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, koja teže dopiru do svojih prava i kojima je otežana inkluzija.

Projekat “Snažno i ravnopravno” u ovoj godini daje doprinos oblasti zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocija jednakosti time što realizuje aktivnosti u kojima je sadržan odgovor na probleme sa kojima se susreću lica sa invaliditetom.

Projektni ciljevi su definisani kao postizanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima društvenog života, sa fokusom na lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, povećano učešće lica sa invalididteom u političkom i javnom životu, jednako priznanje pred zakonom, pristup pravdi, sloboda izražavanja i mišljenja i pristup informacijama, i kao prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom kroz uvažavanje njihovog dostojanstva i prava na život bez diskriminacije.

Na ovaj način se uspostavlja teren za uspješnu borbu protiv diskirminacije lica sa invaliditetom, uspostavlja se uključenost svih društvenih aktera: državnih organa, organa lokalne samouprave, institucija, organizacija civilnog društva i medija, kao i samih lica sa invaliditetom i organizacija lica sa invaliditetom, za sporovođenje antidiskriminacionih politika na nacionalnom i lokalnom nivou i informisanje i edukaciju građana o svojim pravima i važnosti borbe protiv posredne i neposredne diskriminacije. Suština je da se postignu afirmativne promjene u cjelokupnom društvu, a to znači da se uspostavi viši nivo svijesti o značaju nediskriminacije za cjelokupno društvo, bolji status lica sa invaliditetom, ravnopravnost po svim osnovama.

Od posebnog značaja u projektu je akcenat ispitivanja mogućnosti i djelovanja u pravcu zaštite prava lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, utoliko što su ta lica u zoni segregacije i što su dodatno izložena diskriminaciji po više osnova, što im je u manjoj mjeri dostupno zalaganje za prava, što su u većini slučajeva manje informisani, bez uključenja u formalna i nefomralna udruženja koja se zalažu za prava lica sa invaliditetom i što veoma često ne prepoznaju mnoge oblike diskriminacije, pa čak i nasilja.

Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom uređuje se zabrana i zaštita od diskriminacije, kao i promocija jednakosti sa drugima. Diskriminacija po osnovu invaliditeta je svako pravno ili faktičko, neposredno ili posredno, namjerno ili nenamjerno pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na lice sa invaliditetom, zbog kojeg se licu sa invaliditetom otežava ili negira priznavanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u političkom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, sportskom, građanskom i drugim oblastima javnog i privatnog života.

Projekat “Snažno i ravnopravno” realizuje NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore podrškom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u 2021. godini. Dio projekta je i istoimeni dokomentarno-umjetnički film koji će biti emitovan u septembru ove godine, sa obuhvatom detalja već realizovanih projektnih aktivnosti.

Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More