Skip to main content
Resource Details
RIŻORSA

Български доклад за изпълнението през 2019 г. свърза Европейската гаранция за младежта и Електронната платформа за учене на възрастни в Европа

Докладът за изпълнението през 2019 г. на Националният план за Европейската гаранция за младежта за периода 2014-2020 г. осъществи връзка между резултатите от изпълнението на европейски и национални инициативи в областта на младежката гаранция и ученето на възрастни.

Планът е инструмент, който се прилага вече пет години за изпълнение на Препоръката на Европейския съюз, която изисква младите хора да получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на срок от четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Ежегодно Европейската комисия следи неговото изпълнение и оценява напредъка. Националният план отразява представения от Европейската комисия формуляр за разработване на национални планове от страните-членки на Европейския съюз. По него е разработен и настоящият доклад, който включва приносите на ангажираните институции и организации.

Планът е приет  с протоколно решение № 51 от 18.12.2013 г. на Министерския съвет и  актуализиран с Решение на МС № 267 от 28 април 2014 година.

Докладът е разработен от Министерството на труда и социалната политика. В него се съдържа информация, която е предоставена от Министерството на образованието и науката - Национално звено за подкрепа на EPALE, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Българската търговско-промишлена палата и Националното сдружение на общините в Република България.

В доклада е включена информация за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година в частта, свързана с изпълнението на политиките в сектора за учене на възрастни в България. По-специално е осъществена връзка с изпълнението на националните приоритети в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни за периода 2018-2019 г., изпълнението на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. за повишаване на уменията на възрастните, както и с националната подкрепа за съдържателното и функционално развитие на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) през периода 2019-2020 година.

Resource Details
Awtur(i) tar-Riżorsa
Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката - Национално звено за подкрепа на EPALE, Министерство на икономиката и др.
Ittajpja r-Riżorsa
Nazzjonali u ta' Politika
Data tal-Pubblikazzjoni
Lingwa tad-dokument
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!