chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa

 
 

tal-kamra tal-aħbarijiet

Do konca súťaže zostávajú dva dni! Súťaž na logotyp národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých PIAAC

13/11/2019
Lingwa: SK
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizuje od septembra 2018 národný projekt s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Tento národný projekt je realizovaný v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá pripravuje už druhý cyklus medzinárodného výskumu kompetencií dospelých v štúdii PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Slovensko sa spoločne s viac ako 30 krajinami zapojilo do tejto medzinárodnej štúdie druhýkrát.
 
Podstata spomenutého výskumu spočíva v tom, že zapojená krajina OECD na reprezentatívnej vzorke dospelých respondentov testuje úroveň ich kľúčových kompetencií – schopností a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre ich uplatnenie sa v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, používanie počítačov a schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť a adaptívne riešenie problémov v technicky vyspelom prostredí). Štúdia OECD PIAAC je do veľkej miery podobná medzinárodnému meraniu PISA (Program medzinárodného hodnotenia žiakov), preto sa o nej hovorí ako o meraní PISA pre dospelých. Cieľovou skupinou je populácia dospelých vo veku 16 až 65 rokov.
 
Prečo potrebujeme poznať úroveň zručností obyvateľov Slovenska? Slovenská republika je v rámci krajín OECD najviac ohrozená zmenami na trhu práce, ktoré súvisia s automatizáciou. Predpokladá sa, že v dôsledku automatizácie môže zaniknúť až 32% pracovných pozícii. Musíme sa pripraviť na to, že množstvo ľudí si bude musieť nájsť uplatnenie na inej pracovnej pozícii. Preto je nevyhnutné poznať úroveň kompetencií našej populácie aj v porovnaní s inými krajinami OECD. Na základe takéhoto poznania bude možné navrhnúť opatrenia, ktoré sa týkajú oblasti celoživotného vzdelávania. Dúfame, že realizáciou tohto výskumu a interpretáciou jeho výsledkov prispejeme k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania na Slovensku.
 
 
Čo je PIAAC a prečo je PIAAC dôležitý?
 
 • Je to medzinárodný výskum zameraný na kompetencie dospelých vo veku 16 – 65 rokov.
 
Ako a čo sa v PIAAC zisťuje?
 
 • Do výskumu sa náhodne vyberie vzorka dospelej populácie.
 • Vybraných navštevuje anketár, ktorý ich testuje pomocou tabletu.
 • Testom sa zisťuje úroveň čitateľskej, matematickej gramotnosti a schopnosť riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí.
 
Sme lepší ako iné krajiny?
 
 • Po otestovaní dospelých vo všetkých krajinách sa porovnajú úrovne kompetencií.
 
Ako sa použijú výsledky?
 • Slovenská republika účasťou v tomto výskume zistí, v akých oblastiach majú občania dobré alebo zlé výsledky.
 • Na základe týchto výsledkov bude možné navrhnúť a realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu zručností dospelých na Slovensku.
 
 
Všeobecné ustanovenia
 
1. Podmienky súťaže definujú pravidlá, rozsah a účasť v súťaži na logotyp národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých 2018 – 2023.
 
2. Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) nemá vizuálne označenie v modernom zmysle. Cieľom súťaže je získať zaujímavý nápad pre návrh logotypu, ktorý bude organizátora a projekt charakterizovať a funkčne prezentovať ako v tradičných, tak aj moderných aplikáciách.
 
3. Logotyp bude využívaný v čase realizácie národného projektu a bude slúžiť na prezentovanie organizátora a projekt v jednotnej a ľahko identifikovateľnej podobe. Bude sa používať v grafickom spracovaní internej a externej komunikácie.
 
4. Tajomníčkou súťaže je Mgr. Michaela Laciková (NÚCEM), ktorá poskytuje informácie o súťaži na michaela.lacikova@nucem.sk a tel. +421 948 936 350, +421 268 260 314.
 
5. Organizátor súťaže bude komunikovať s účastníkmi súťaže prostredníctvom e-mailu logo@nucem.sk alebo michaela.lacikova@nucem.sk.
 
 
Porota súťaže
 
Návrhy vyhodnotí 5-členná odborná komisia:
 
  • PhDr. Romana Kanovská – riaditeľka NÚCEM
  • Ing. Mária Grebeňová-Laczová – šéfdramaturgička Rádia Regina
  • doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD – prorektor VŠVU, pedagóg a grafický dizajnér
  • Mgr. art. Wanda Borysko – dizajnérka a doktorandka FA STU
  • Mgr. Filip Galleé – projektový manažér NP PIAAC
 
 
Harmonogram súťaže
 
09.09.2019 / Vyhlásenie súťaže
15.11.2019 / Uzávierka súťaže a odovzdanie návrhov
28.11.2019 / Zasadnutie hodnotiacej komisie          
06.12.2019 / Oznámenie výsledkov autorom
 
 
Predmet súťaže
 
1. Cieľom súťaže je získať unikátny návrh logotypu, ktorý bude NP PIAAC charakterizovať a funkčne prezentovať. Logo bude využívané v čase realizácie národného projektu a bude slúžiť na prezentovanie NP PIAAC v jednotnej a ľahko identifikovateľnej podobe.
 
2. Návrh logotypu pre národný projekt je vyžadovaný vo dvoch jazykových verziách. V slovenskej verzii loga musí byť uvedený text „PIAAC Slovensko, v anglickej verzii loga musí text „PIAAC Slovakia.
 
3. Logo by malo byť zrozumiteľné pre Slovákov aj cudzincov.
 
4. Podrobnosti o ideových východiskách tvorby loga sú uvedené v úvode.
 
5. Dizajn logotypu by mal reflektovať súčasné trendy v grafickom dizajne. Ako príklad môžu slúžiť logá na webových stránkach:
 
•   99designs.com
•   logopond.com
 
6. Kľúčové slová: testovanie dospelých, čitateľská, prírodovedná a matematická gramotnosť, IT zručnosti, OECD, trh práce, vzdelávanie, štatistika.
 
 
Charakter a účastníci súťaže
 
Súťaž o logotyp PIAAC je verejná a neanonymná. Účastníkmi môžu byť študenti stredných škôl a gymnázií, ktorí sú občanmi SR. 
 
 
Podmienky účasti v súťaži
 
1. Členovia hodnotiacej komisie a členovia ich najbližších rodín sa nesmú zúčastniť súťaže.
 
2. Zaslaním návrhu do súťaže sa autor loga automaticky zaväzuje k súhlasu s podmienkami súťaže, s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a s používaním loga NÚCEM. 
 
3. V prípade, ak účastník dovŕšil najneskôr v deň zaslania akceptačného e-mailu 18 rokov, podpisuje tento súhlas s podmienkami sám. V prípade, ak je účastník neplnoletý, súhlas s podmienkami musí podpísať jeho rodič alebo zákonný zástupca. Sken podpísaného súhlasu (v prílohe č. 1) s podmienkami zašle účastník na e-mail: logo@nucem.sk
 
4. Odovzdaním návrhu logotypu prechádza vlastnícke právo k návrhu na NÚCEM. Autor návrhu udeľuje NÚCEM výhradný a bezodplatný súhlas na jeho využívanie a prezentovanie všetkými známymi spôsobmi použitia, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania vlastníckych a autorských práv.
 
5. Prihlášky, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy, nebudú zaradené do súťaže.
 
 
Spôsob prípravy súťažných prác
 
1. Návrh logotypu organizátor akceptuje vo vektorovom formáte (.pdf, .eps alebo .ai).
 
2. Súčasťou návrhu má byť jednoduchý manuál na používanie loga, v ktorom budú špecifikované zásady jeho použitia. Návrhy predkladajte vo forme viacstranového dokumentu vo formáte .pdf.
 
3. Dokument pdf. musí mať formát A3, orientovaný na šírku.
 
4. Požadavaná štruktúra dokumentu:
 
1. strana: logo vo farebnej verzii, v rozmeroch maximálne 120 x 120 mm a minimálne 20 x 20 mm (logotyp nemusí byť vo štvorcovom formáte, stačí aby výška alebo šírka mala tento rozmer)
2. strana: logo v čiernobielej verzii, v rozmeroch maximálne 120 x 120 mm a minimálne 20 x 20 mm
3. strana: logo v anglickej jazykovej forme, vo farebnej a čiernobielej verzii, v rozmeroch maximálne 120 x 120 mm a minimálne 20 x 20 mm
4. strana: špecifikácia použitých fontov a farieb (CMYK, RGB, prípadne Pantone)
5. strana: aplikácia loga na vizitke, obálke a hlavičkovom papieri (pozri príklady na mockups-design.com)
7. strana: textový komentár k návrhu, maximálne 600 znakov
 
5. Návrh logotypu nesmie porušovať dobrú morálku, všeobecne záväzné právne predpisy, práva tretích strán a nemal by mať právne vady.
 
 
Spôsob odovzdania prihlášky
 
1. Súťažné prihlášky v elektronickej verzii musia byť zaslané do 15.11.2019 na adresu: logo@nucem.sk.
 
2. Prihláškou sa rozumie návrh logotypu, dokument manuálu na použitie logotypu a príloha. Podáva sa elektronicky zaslaním e-mailu na adresu s predmetom správy „súťaž - meno, priezvisko.
 
3. Prihlášky do súťaže by mali byť predkladané v elektronickej podobe ako súbory vo formáte pdf. a vektorové súbory vo formáte .eps alebo ai. Použité fonty musia byť prevedené na krivky.
 
4. Súčasťou prihláške je sken vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je pripojený v prílohe (formulár s údajmi o účastníkovi).
 
5. Email s priloženými prílohami nemôže presahovať limit 25 MB.
 
6. Každý účastník súťaže predkladá iba jeden dizajn logotypu.
 
7. Súťažné projekty, ku ktorým nebude priložený prihlasovací formulár, nebudú zaradené do súťaže.
 
8. Projekty doručené po termíne 15.11.2019 nebudú zaradené do súťaže.
 
 
Hodnotenie súťažných prác
 
Projekty budú hodnotené ohľadom na:
 
  • grafické a symbolické vyjadrenie loga vo vzťahu k poslaniu projektu
  • vystihnutie obsahového zamerania súťaže
  • úroveň kreatívneho spracovania, výtvarné a estetické predstavenie návrhu
  • pôvodnosť, originalitu návrhu
  • zrozumiteľnosť a čitateľnosť
 
 
Vyhlásenie výsledkov súťaže
 
1. Súťaž je vyhlásená dňom 09.09.2019, zverejnením súťažných podmienok na internetovej stránke organizátora www.nucem.sk, na podstránke venovanej národnému projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých, ako aj na facebookovej stránke PIAAC – Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých www.facebook.com/piaacsk.
 
2. O hodnotení a umiestnení návrhov a celkovo o priebehú súťaže budú účastníci informovaní e-mailom. Víťazné návrhy budú zverejnené na stránke www.nucem.sk, a https://www.facebook.com/piaacsk/.
 
 
Cena
 
Autor víťazného návrhu logotypu získa vecnú cenu, tablet v hodnote 500 eur. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
 
 
Zrušenie súťaže
 
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak nebude predložený žiadny návrh alebo ak porota nevyberie víťaza súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť dátumy súťaže a vyhradzuje si právo na zmenu podmienok účasti v súťaži. Organizátor si tiež vyhradzuje právo zrušiť súťaž aj bez udania dôvodu. Informácie o zrušení alebo odložení termínu súťaže alebo o zmene pravidiel budú zverejnené na webovej stránke organizátora. 
 
 
Autorské práva
 
1. Účastník, ktorý sa s projektom zúčastňuje súťaže vyhlasuje, že projekt neporušuje práva tretích osôb, najmä neporušuje ich vlastnícke a autorské práva.
 
2. Prevodom práva na dielo, ktoré sa zúčastňuje súťaže je súčasne vyhlásením, že projekt neporušuje práva tretích osôb, najmä neporušuje ich vlastnícke a autorské práva.
V prípade nároku tretej strany vyplývajúceho z porušenia vyššie uvedených práv, účastník, ktorý predložil taký projekt, uhradí organizátorovi náklady vzniknuté v súvislosti s postúpením projektu. Nároky na náhradu škody budú uplatnené voči účastníkovi a uvoľnia organizátora z akýchkoľvek záväzkov, ktoré by z takéhoto porušenia vyplývali.
 
3. Po odovzdaní ceny víťazovi je organizátor oprávnený previesť vlastnícke práva k víťaznému projektu na tretie osoby pre použitie v týchto oblastiach:
 
a) reprodukcia akoukoľvek technikou zahŕňajúcou tlač, reprografickú, magnetickú, digitálnu techniku, techniku počítačového záznamu na všetky typy médií prispôsobených tejto forme záznamu
b)  nahrávanie v akejkoľvek forme na akékoľvek médium, najmä na zariadenia ukladajúce digitálne a analógové údaje
 
 
Záverečné ustanovenia
 
1. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v prihláške účastníkmi súťaže.
 
2. Porota rozhoduje o všetkých sporných otázkach.

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn