Skip to main content
Blog
Blog

Mentoraġġ bejn il-Pari fl-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli

 

Introduzzjoni

Xi sentejn ilu rċevejt “bulk” email fl-inbox tiegħi dwar mentoraġġ bejn il-pari fil-Finlandja - b’mod aktar speċifiku, dwar in-Netwerk Finlandiż għall-Induzzjoni tal-Għalliema 'Osaava Verme'. Essenzjalment, Osaava Verme huwa netwerk kollaborattiv bl-għan ewlieni "li jiżviluppa u jxerred il-mudell ta' mentoraġġ bejn il-pari (PGM) biex jappoġġja għalliema ġodda" (Osaava Verme, n.d.). Il-mudell Finlandiż ta' Mentoraġġ bejn il-Pari (PGM) "jiġbor flimkien għalliema ġodda biex jaqsmu u jirriflettu dwar l-esperjenzi tagħhom u biex jiddiskutu l-problemi u l-isfidi ta' kuljum li jiffaċċjaw ... il-gruppi jiltaqgħu tipikament darba fix-xahar biex jiddiskutu kwistjonijiet relatati max-xogħol "(Osaava Verme, nd). Dan fakkarni f’xi ħaġa u ddeċidejt li nesplora aktar. Ħsibt fuq in-numru ta' studenti li ħarriġt fl-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli (ESD) matul is-snin li issa huma għalliema jew edukaturi għall-adulti. Staqsejt bejni u bejn ruħi jekk issa li kienu fil-qasam, kienx għadu jirnexxilhom jintegraw l-ESD fix-xogħol tagħhom. Tħassibt dwar jekk dawk li jirnexxilhom, ikunux lesti li jaqsmu dan ma’ oħrajn. Ħsibt ukoll dwar ir-raġuni għalfejn l-oħrajn ma jirnexxielhomx. Għandhom bżonn l-appoġġ? L-ispirazzjoni? Il-ħin? Riżorsi? Ħejjejt nota kunċettwali għal proġett ERASMUS + potenzjali u bgħattu lil ħabib Taljan tiegħi għall-feedback. Essenzjalment jien ridt li noħloq proġett fejn l-edukaturi fil-qasam ikunu jistgħu jiltaqgħu flimkien darba fix-xahar biex jispiraw u jappoġġaw lil xulxin fl-isforzi tagħhom biex jintegraw l-ESD fit-tagħlim li jipprovdu. Il-ħabib tiegħi ħaseb li din kienet idea tajba ħafna u fi ftit xhur saret proposta sħiħa ta’ proġett. Ma ntgħażlitx għall-finanzjament imma s-sena ta' wara żewġ apprendisti li jaħdmu miegħi editjaw il-proposta tal-proġett u dan wassal għas-sottomissjoni mill-ġdid u l-għażla eventwali tal-proġett. Hekk twieled PEERMENT. Il-Mentoraġġ bejn il-Pari ma kienx tema ċentrali fl-edukazzjoni tal-adulti; saħansitra anqas f'setturi speċifiċi bħall-ESD, għalkemm hemm elementi, bħall-ikkowċjar, li jikkoinċidu mal-mentoraġġ li għandhom post aktar ċentrali fit-tagħlim għall-adulti.

 

 

In-nota kunċettwali għal PEERMENT

Kif artikolat min-Nazzjonijiet Uniti fl-aġenda tal-2015 għall-Iżvilupp Sostenibbli, jinħtieġ sforz wieħed mill-partijiet interessati kollha biex il-faqar jiġi eliminat, il-pjaneta tagħna tiġi protetta u l-prosperità għal kulħadd tkun żgurata. Bħala tali, l-ispinta favur il-kisba tal-miri msemmija fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) għandha tkun prijorità immedjata għal kulħadd. It-tagħlim u l-edukazzjoni tul il-ħajja huma komponenti ewlenin għat-twettiq ta' din il-viżjoni l-kbira u huma inkapsulati fir-raba’ SDG. Speċifikament, SDG 4.7 għandu l-għan li jiżgura li sal-2030 l-istudenti kollha jiksbu l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jippromwovu żvilupp sostenibbli, inkluż fost oħrajn permezz tal-edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli u stili ta' ħajja sostenibbli, id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-promozzjoni ta' kultura ta' paċi u nonvjolenza, iċ-ċittadinanza globali, u l-apprezzament tad-diversità kulturali u tal-kontribut tal-kultura għall-iżvilupp sostenibbli. Huwa b’rikonoxximent ta’  dan, l-immedjatezza ta’ impenn fi proġetti li jsostnu dan il-mandat, li l-istituzzjonijiet imsieħba minn madwar l-Ewropa jippruvaw jidħlu fil-proġett PEERMENT.

Kull sena, ħafna għalliema jtemmu korsijiet entużjasti sabiex ipoġġu fil-prattika inizjattivi li jħeġġu l-iżvilupp sostenibbli. Madankollu, meta jirritornaw lejn djarhom u l-komunità tagħhom, l-entużjażmu  tagħhom jista' jiġi ostakolat min-nuqqas ta' abilità li tiġi applikata t-teorija għall-prattika jew mil-limitazzjonijiet tar-riżorsi. Toroq biex terġa’ titkebbes ix-xewqa tagħhom isiru kruċjali. Kif jisħaq Mizell (2010), l-impenn kontinwu huwa effettiv. Il-mentoraġġ u l-mentoraġġ mill-pari qed ikunu dejjem aktar rikonoxxuti bħala għodda kruċjali għall-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel. PEERMENT huwa mmirat lejn l-iżvilupp tal-approċċ ta' Mentoraġġ u Mentoraġġ mill-Pari għat-taħriġ tal-għalliema u għandu l-għan li jsaħħaħ il-profil tal-professjoni tal-għalliema. Bħala stat ta' fatt, "Il-mentoraġġ huwa forma ta' żvilupp imfassal għal żmien twil, b’attenzjoni ewlenija fuq l-iżvilupp tal-kapaċità u tal-potenzjal, li jġib benefiċċji kemm għall-individwu kif ukoll għall-organizzazzjoni" (Università ta' Sheffield, 2009). "Il-mentoraġġ huwa għajnuna fil-ħin, għarfien dwar kwistjonijiet, u l-qsim ta' għarfien espert, valuri, ħiliet u perspettivi. Il-mentors jiffunzjonaw bħala katalista - aġent li jipprovoka reazzjoni li ma kinitx isseħħ b’mod ieħor jew li tħaffef reazzjoni li setgħet seħħet fil-futur (Educause, n.d.)." L-Aġenda normalment tiġi stabbilita mill-persuna li qed tiġi mentorjata, bil-mentor jipprovdi appoġġ u gwida biex jgħin jiżviluppa l-professjonist "(Università ta' Sheffield, 2009).

Għalkemm ġew attribwiti diversi ismijiet għad-diversi stili ta' mentoraġġ, inklużi Tradizzjonali, Netwerks, Gruppi, Minuti, Ċirkolu, Inviżibbli u Invers (Educause, nd), PEERMENT jiffavorixxi Approċċ ta' Mentoraġġ bejn il-pari, li essenzjalment jikkombina stil ta' grupp li fih l-espert(i) jgħaddi/u l-għarfien lil grupp fejn meħtieġ, bl-istil taċ-Ċirku, fejn l-istudenti li qed jitgħallmu flimkien jaqsmu l-għarfien. Dan jgħaqqad l-aħjar tal-approċċi minn fuq għal isfel u minn isfel għal fuq, li huwa konformi mar-rekwiżiti ta' approċċ ta’ Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli. Mudell Ewropew partikolari interessanti huwa bbażat fuq fehma kostruttiva tat-tagħlim, l-idea ta' kompetenza maqsuma u l-mudell ta' pedagoġija integrattiva, fejn l-għalliema huma fdati u l-awtonomija professjonali tagħhom rispettata (Kirsi, T. 2014).

 

Ir-Riżulati ta’ PEERMENT

PEERMENT beda f'Settembru 2017 u huwa mistenni li jintemm f'Awwissu 2020. L-għan huwa li jiġi stabbilit, ittestjat, imtejjeb u mxerred mudell ġdid ta' Mentoraġġ u Mentoraġġ bejn il-Pari għall-ESD. Dan l-għan se jintlaħaq permezz ta' proċess ta' Riċerka ta’ Azzjoni li se jinvolvi direttament madwar 20 Speċjalist tal-Edukazzjoni bħala ħarrieġa tal-għalliema u mentors anzjani u madwar 50 għalliem bħala apprendisti permezz ta' Gruppi ta' Ttestjar Lokali. Peress li huwa proġett ERASMUS +, PEERMENT sejjer jipproduċi riżultati varji: Studju dwar prattiċi tajbin eżistenti fl-UE fil-qasam tal-Mentoraġġ u l-Mentoraġġ bejn il-Pari; Sistema għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-kompetenza l-ġdida ta' "Mentor għall-ESD"; Linji Gwida għal Speċjalisti fl-Edukazzjoni li jixtiequ jaħdmu bħala "Mentors għall-ESD"; Linj igwida għall-għalliema li jixtiequ jkunu involuti fis-Sistemi ta' Mentoraġġ u ta' Mentoraġġ bejn il-Pari; u sett ta' materjal didattiku dwar xi "Sfidi Globali" rilevanti, f'forma ta' "web-quests". Dawn ir-Riżultati kollha se jiġu prodotti permezz ta' involviment qawwi ta' gruppi mmirati diretti.

L-ewwel laqgħa tal-proġett transnazzjonali ta' PEERMENT saret f'Malta fil-25 u fis-26 ta' Jannar. L-imsieħba tal-proġett huma: iċ-Ċentru għall-Edukazzjoni u r-Riċerka Ambjentali – l-Università of Malta(il-link hija esterna) (agent ewlieni - Malta); Solski Center Nova Gorica(il-link huwa estern) (is-Slovenja); Comité National de Solidarité Laïque(il-link huwa estern) (Franza); Consorzio degli Istituti Professionali(il-link huwa estern) (l-Italja); Udruga za rad s mladima Breza(il-link huwa estern) (il-Kroazja); u ProgettoMondo Mlal Onlus(il-link huwa estern) (l-Italja). Matul il-laqgħa f’Malta ġie deċiż li l-EPALE se tkun il-pjattaforma magħżula għat-tixrid ta' riżultati ta' PEERMENT. Ara dan l-ispazju!

 

Konklużjoni

L-ewwel impatt mixtieq, f'termini ġenerali, huwa li jinfirex u jitjieb kemm l-użu tal-Mentoraġġ u l-Approċċ tal-Mentoraġġ bejn il-Pari u l-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli, b'mod kombinat u effettiv. It-tieni huwa użu akbar tal-Mentoraġġ u l-Mentoring bejn il-Pari fit-taħriġ tal-għalliema inizjali u fis-servizz, għal kwalunkwe tip ta' suġġett dixxiplinari, multidixxiplinari u interdixxiplinari.

PEERMENT huwa konvint li l-Mentoraġġ huwa waħda mill-metodoloġiji l-aktar effettivi għall-għalliema fit-taħriġ, u l-Mentoraġġ bejn il-Pari huwa mod kif jintuża l-potenzjal eżistenti kollu ġewwa l-iskejjel biex jiġi garantit it-titjib professjonali kontinwu tal-għalliema. Fi kliem ieħor, il-Mentoraġġ u l-Mentoraġġ bejn il-pari huma mod eċċellenti biex l-iskejjel isiru "komunitajiet ta' tagħlim".

Il-Programm ta' Azzjoni Globali (GAP) dwar l-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli (ESD) ifittex li jiġġenera u jsaħħaħ azzjonijiet konkreti fl-ESD u huwa maħsub biex jagħti kontribut sostanzjali għall-aġenda ta' wara l-2015. PEERMENT definittivament se jkun kontribut lejn il-Pjan Direzzjonali tal-UNESCO għall-Implimentazzjoni tal-Programm ta' Azzjoni Globali dwar l-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli, billi jinkludi kemm l-għan li "jorjenta mill-ġdid l-edukazzjoni u t-tagħlim sabiex kulħadd ikollu l-opportunità li jikseb l-għarfien, il-ħiliet, il-valuri u l-attitudnijiet li jagħtuh is-setgħa biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli", kif ukoll dak "biex jissaħħu l-edukazzjoni u t-tagħlim fl-aġendi, programmi u attivitajiet kollha li jippromwovu żvilupp sostenibbli "(UNESCO, n.d.).

Kont involut fil-mentoraġġ? Bħala mentor jew apprendist? tgħallimt? Għandek xi esperjenzi fil-Mentoraġġ bejn il-Pari? Fil-Mentoraġġ bejn il-Pari relatat mal-ESD? Nixtieq nisma’ minn għandek. Grazzi!

Għal aktar informazzjoni dwar PEERMENT tista' tiktbili fuq peerment@um.edu.mt

 

 

Referenzi

Educause (n.d.). Mentoring Styles. Miksub minn: http://www.educause.edu/careers/special-topic-programs/mentoring/about-mentoring/mentoring-styles(il-link hija esterna)

Kirsi, T. (2014). Peer-group mentoring for teacher development. Journal of Education for Teaching. 40:3, 322-323, DOI: 10.1080/02607476.2014.886918;

Mizell, H. (2010). Why Professional Development Matters. Ohio: Learning Forward.

Osaava Verme (n.d.). Osaava Verme. Meħud minn http://www.osaavaverme.fi/eng(il-link hija esterna)

UNESCO, (n.d.). Global Action Programme on ESD. Meħud minn http://en.unesco.org/gap(il-link hija esterna)

University of Sheffield (2009). Mentoring – CIPD Factsheet. Meħud minn https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.110468!/file/cipd_mentoring_factsheet.pdf

Login (2)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More