European Commission logo
Create an account

Creativity and culture

„Како учењето за возрасни може да игра стратешка улога во замислувањето и градењето на иднината која е одржлива, инклузивна и убава?

Новиот европски Баухаус може да се користи како компас за развој на „места, практики и искуства кои се збогатувачки, одржливи и инклузивни“ со што ќе се придонесе за формирање на поотпорни заедници. Поттикнувајќи го дијалогот меѓу културите и поддржувајќи го индивидуалното зајакнување и демократската свест кај возрасните ученици, културното образование е главен двигател и овозможувач на социјалната кохезија. Кои креативни алатки и методологии за социјална кохезија ги искусувате? Што се случува во мултидисциплинарните културни простори и новите креативни екосистеми? Како креативноста во ALE ги поврзува луѓето да шират убавина и чувство на припадност? Како можете ефективно да обликувате инклузивни и хумано-центрирани општества преку доживотното учење?“

Насочи ги твоите резултати

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

Земја

Може да избере повеќе вредности

Themes addressed

Може да избере повеќе вредности