Learning communities

„Учењето се случува во заедниците, ги гради заедниците и им помага да растат.

Поаѓајќи од премисата дека учењето е корисно и за поединечните ученици и за општеството како целина, овој тематски фокус ќе истражува како може да се создадат инклузивни заедници за учење низ европскиот простор. Посебно внимание ќе се посвети на следните теми: градови за учење; трети простори и безбедни простори; рурални области; програми за семејна писменост; заедници за учење на работното место; ново разбирање на заедниците за учење низ виртуелните, физичките и комбинираните простори за учење; волонтери и развој на заедницата; иницијативи упатени до ранливите групи“.

Насочи ги твоите резултати

Земја

Може да избере повеќе вредности

Themes addressed

Може да избере повеќе вредности