European Commission logo
Create an account
Ресурсен центар

Ресурсен центар

Ресурсниот центар EPALE е банка од материјали што ќе ви помогнат да бидете во тек со најдобрите практики за образование за возрасни и референтни документи.

Ние објавуваме студии на случаеви за иновативни пристапи во образованието за возрасни, извештаи и документи за политики, како и написи во списанија и весници.

Исто така, ќе можете да најдете отворени образовни ресурси, како и материјали за обука и учење, така што секогаш ќе имате пристап до најдобрите алатки кои ќе ви помогнат во вашата секојдневна работа.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

“Анализа на можностите за подобрување на вработувањето на ромското населениe во Општина Битола“

Промоцијата на резултатите од истражувањето е дел кампањата за подигнување на јавната свест за вработување на ромското население

Започнува на | Постирано на 1 month порано

НОВ ЕВРИДИКА ИЗВЕШТАЈ: Образование и обука за возрасни во Европа: Градење инклузивни патеки до вештини и квалификации

Што прават европските образовни системи за да го олеснат учеството на возрасните со ниско ниво на основни вештини или квалификации

Започнува на | Постирано на 1 year порано

КОНЦЕПТ Учење преку работа во Република Северна Македонија

Целта на овој концепт е да се обезбеди училиштата, работодавачите и институциите да започнат со воедначен пристап во имплементацијата на Учењето преку работа, посебно за училиштата кои го пилотираат модернизираното четиригодишно СОО, но и да помогне во реализацијата на феријалната практика. Исто така, овој концепт ќе биде поддршка за реализацијата на тригодишното СО/стручно образование за занимања, како и Стручното оспособување, каде практичната обука е застапена со најмалку 40 % од образовниот процес и со отворена можност да се реализира кај работодавачи. Овој концепт, исто така е основа за нормативно уредување на спецификите на УПР, и за изготвување дополнителни упатства и насоки кои ќе обезбедат поквалитетна и воедначена негова имплементација. УПР треба да се разбере како процес кој треба во иднина да се одржува и да се надградува.
Започнува на | Постирано на 2 years порано