Skip to main content
Што е Европската програма за образование на возрасни лица и како се имплементира?

Што е Европската програма за образование на возрасни лица и како се имплементира?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag
Albania
Albany flag
Belgium (FR)
Belgium flag
Belgium (NL)
Belgium flag
Bulgaria
Bulgaria flag
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag
Croatia
Croatia flag
Cyprus
Cyprus flag
Czech Republic
Czech Republic flag
Denmark
Denmark flag
Estonia
Estonia flag
Finland
Finland flag
France
France flag
Germany
Germany flag
Greece
Greece flag
Hungary
Hungary flag
Iceland
Iceland flag
Ireland
Ireland flag
Italy
Italy flag
Latvia
Latvia flag
Liechtenstein
Liechtenstein flag
Lithuania
Lithuania flag
Luxembourg
Luxembourg flag
Macedonia
Macedonia flag
Malta
Malta flag
Montenegro
Montenegro flag
Netherlands
Netherlands flag
Norway
Norway flag
Poland
Poland flag
Portugal
Portugal flag
Romania
Romania flag
Serbia
Serbia flag
Slovakia
Slovakia flag
Slovenia
Slovenia flag
Spain
Spanish flag
Sweden
Sweden flag
Turkey
Turkey flag
UK
UK flag

Обновената европска агенда за учење на возрасни лица (EAAL) го дефинира фокусот за европска соработка во политиките за образование на возрасни лица за периодот до 2020 година. Таа беше усвоена од Советот во ноември 2011 година. Во неа, Советот ја увидува потребата сите возрасни лица редовно да ги подобруваат личните и професионалните вештини и компетенции, но дека образованието на возрасните лица е најслабата компонента во националните системи за доживотно учење. Учеството на возрасните лица во образованието продолжува да биде ниско. За да се добие ефикасен сектор за образование за возрасни лица, мора да се направи повеќе.

 

Меѓу проблемите за кои се таргетирани дејства во програмата се: зголемување на можностите за сите возрасни лица да уживаат пристап до флексибилно и висококвалитетно образование во секое време од нивните животи; развивање на нови пристапи кон образованието за возрасни лица што се фокусираат на резултатите од образованието; подигнување на свеста дека образованието е доживотен потфат; развивање ефикасни системи за доживотно водење и системи за потврдување на неформалното образование.

 

За да се олесни соработката помеѓу европските земји и Комисијата во врска со примената на EAAL, секоја земја што учествува има Национален координатор. Секој Национален координатор поставува работна програма што ги одредува конкретните дејства што неговата организација ќе ги преземе за да го имплементира EAAL во својата земја.

 

Со кликнување на знамињата подолу, можете да пристапите до контакти за тековните Национални координатори, како и да добиете информации за нивната работа.

 

 

 

 

Алатката на EPALE за дијагностика/анализа на политиките е заснована на најновите докази за успешните политики за образование на возрасни лица. Алатката е дизајнирана да им помогне на националните и регионалните клучни актери да ги препознаат аспектите од нивната политика или обезбедување што може да се подобрат.