Resource Details
Ресурси

Udržateľný rozvoj v Európskej únii - Monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ - vydanie 2021

Komisia Ursuly von der Leyenovej stanovila udržateľnosť ako prvoradú politickú prioritu svojho mandátu. Všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja sa nachádzajú v jednej alebo viacerých zo šiestich priorít Komisie, vďaka čomu všetky pracovné toky, politiky a stratégie Komisie prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Zámerom týchto cieľov je zlepšovanie kvality života a blahobytu občanov, pričom zahŕňa snahu o hospodársky pokrok pri súčasnom zachovaní prírodného prostredia a podpore sociálnej spravodlivosti. Z týchto dôvodov je trvalo udržateľný rozvoj základným a zastrešujúcim cieľom EÚ. Pokrok pri dosahovaní cieľov dohodnutých na úrovni OSN je pravidelne moitorovaný.

Aktuálne  vydanie monitorovacej správy obsahuje novú kapitolu o prierezových otázkach, ktorá sa zaoberá témami, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých cieľov udržateľného rozvoja a ktoré nemožno analyzovať z hľadiska jedného cieľa. Ide o tieto témy:

  1. pandémia COVID-19 a jej vplyv na pokrok EÚ pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja,
  2. analýza vzájomných prepojení (synergií a kompromisov), ktoré existujú medzi cieľmi udržateľného rozvoja na úrovni EÚ,
  3. vývoj experimentálnych ukazovateľov na odhad pozitívnych a negatívnych vplyvov spotreby v EÚ na iné časti sveta ("spillovers") v súvislosti s plnením Agendy 2030.

Samostatná kapitola poskytuje aj grafický prehľad súčasného stavu a krátkodobého pokroku pri plnení 17 cieľov udržateľného rozvoja pre každý z 27 členských štátov EÚ.

Resource Details
Вид ресурс
Студии и извештаи
Земја
Language of the document
Resource media
SDG EU.
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!