Resource Details
RESURS

ISTRAŽIVANJE O UTICAJU PANDEMIJE COVID-19 NA OBRAZOVANJE ODRASLIH I TRŽIŠTE RADA

Centar za stručno obrazovanje, kroz projekat EPALE Nacionlna služba podrške za Crnu Goru, koji se sufinasira iz ERASMUS+ programa u okviru EU Fonda, sproveo je empirijsko istraživanje o uticaju pandemije COVID-19 na obrazovanje odraslih i tržište rada. Istraživački rad sproveden je u partnerstvu sa predstavnicima NVO sektora i to sa NVU EGO Kult iz Danilovgrada. Istraživačku populaciju činili su predstavnici privrede iz cijele Crne Gore i predstavnici licenciranih ustanova za obrazovanje odraslih. Istraživački uzorak činilo je 250 privrednika i 50 predstavnika organizatora obrazovanja odraslih. Istraživanje je sprovedeno od 1. juna do 1. jula 2021. godine putem online upitnika koji je razvio Centar za stručno obrazovanje, a sve u cilju ispitivanja uticaja pandemije COVID-19 na poslovanje u Crnoj Gori i na funkcionisanje sistema obrazovanja odraslih. U ovoj publikaciji predstavljeni su ključni nalazi empirijskog istraživačkog rada kao i podsticajne preporuke za jačanje simbioze između privrede i obrazovanja odraslih, kao jednog od ključnih mehanizama neutralisanja posljedica izazvanih korona virusom. Svi podaci u izvještaju predstavljeni su u vidu grafikona sa analitičkim prikazom dobijenih rezultata i to kroz dvije prizme: opšti uticaj pandemije COVID-19 na poslovanje preduzeća i broj zaposlenih tokom pandemije i njen uticaj na potražnju i izvođenje obuka namijenjenih odraslim polaznicima u cilju sticanja stručnih kvalifikacija i ključnih kompetencija. Istraživanje obuhvata licencirane ustanove sa teritorije Crne Gore koje izvode programe obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija i ključnih kompetencija. Takođe, istraživanje za drugi uzorak imaju preduzeća koja pripadaju sektorima: hotelijerstva i turizma, trgovine, ugostiteljstva, usluga, zanatstva, saobraćaja i građevine, koji su od strateškog značaja za ekonomski prosperitet Crne Gore, a spadaju, prema brojnim analizama, u sektore koji su najpogođeniji posljedicama pandemije COVID-19. Tokom pripreme istraživačkog rada definisan je još jedan zadatak koji je imao za cilj da pokaže stepen spremnosti ispitanika da odgovaraju na upite i ankete u zavisnosti od modela njihovog prezentovanja, odnosno načina popunjavanja. Inicijalno ispitivanje podrazumijevalo je dostavljanje upitnika putem mejla i ovaj način nije se pokazao efikasnim jer je u definisanom roku broj popunjenih upitnika iznosio svega 1/5 ukupnog uzorka. Model elektronske ankete koja se automatski popunjavala putem telefona, tableta, računara i koja je bila postavljena na socijalnim mrežama ili dostavljana u direktom kontaktu dala je tražete rezultate. Ostvaren je definisani uzorak, međutim evidentna je situacija da nije postojala visoka stopa participacije niti interesovanja za popunjavanje anketnog upitnika. Takođe je alarmantno veliki broj netačnih javno dostupnih mejl adresa i kontakata poslodavaca i licenciranih organizatora obrazovanja odraslih. Ovo istraživanje predstavlja nastavak istraživačke prakse Centra za stručno obrazovanje, jačanje saradnje sa NVO sektorom i ukazuje na konkretnu situaciju u praksi na koju se nužno mora djelovati konkretnim mjerama i aktivnostima, a kroz međusektorsku i međuresornu saradnju

Resource Details
Uticaj pandemije Covid19 na obrazovanje odraslih i tržište rada.
Resource author
Centar za stručno obrazovanje
Vrsta resursa
Studije i izvještaji
Zemlja
Language of the document
Resource media
Uticaj pandemije Covid19 na obrazovanje odraslih i tržište rada.
Login (0)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!