News
Vijesti

"OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA"-SEPTEMBAR 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje stručnu obuku za sticanje profesionalnog zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’     Uslovi za prijavljivanje:       ·         Visoka školska  sprema i najmanje  tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;  ·         ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju i najmanje  četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja; ·         ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju i najmanje  pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;   Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), za zvanje Ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 5 ispita i to: 1.       Finansijski menadžment i kontrola,  2.       Upravljanje kadrovima,  3.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo),  4.       Informacioni sistemi,  5.       Revizija i finansijsko izvještavanje.  Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje sledećih ispita:       1.       Privredno pravo, 2.       Javne finansije (Poreski sistem), 3.       Finansijsko računovodstvo, 4.       Evidencija poslovnih promjena i sasatavljanje finansijskih iskaza, 5.       Finansijski menadžment i kontrola,  6.       Upravljanje kadrovima,  7.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo),  8.       Informacioni sistemi,  9.       Revizija i finansijsko izvještavanje.  Institut priznaje ispite koji su položeni na fakultetu, o čemu odlučuje Komisija za edukaciju na osnovu dostavljene dokumentacije i uvrdjuje kompatibilnost položenih ispita sa ispitima predvidjenih obukom.  Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite    Prijavu za školu   i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.   Pored prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:  1) Kopiju diplome ili Uvjerenje o završenim akademskim studijama 2) Uvjerenje o položenim ispitima  3) Dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine 4) Molbu za priznavanje položenih ispita (za svaki predmet pojedinačno, za predmete koje ste polagali na Fakultetu i kompatibilni su sa predmetima koji su predvidjeni programom obuke) 5) Silabuse/nastavne programe za predmete za koje prilažete Molbu za priznavanje položenih ispita;    Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u kojoj stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu. Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti skeniranu u pdf formatu na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.   Cijena obuke za zvanje "ovlašćeni računovođa" iznosi 500,00 eura. Svi kandidati plaćanje mogu da izvrše u 4 jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke.   Planirano je da obuka počne u drugoj polovini septembra mjeseca. Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.

Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donji link i počnite pisati novi članak!

Najnovije diskusije