Resource Details
RESURSS

Eiropas Savienības Padomes ieteikumi par galvenajām kompetencēm mūžizglītībā

Eiropas sabiedrība un ekonomika pašlaik iepazīst daudzas būtiskas digitālas un tehnoloģiskas inovācijas un piedzīvo pārmaiņas darba tirgū un demogrāfiskajā situācijā. Daudzas no mūsdienu darbvietām pirms desmit gadiem nepastāvēja, un nākotnē tiks radīti daudzi jauni nodarbinātības veidi. Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni Komisija uzsver, ka "visticamāk, ka lielākā daļa bērnu, kas patlaban uzsāk mācības pamatskolā, strādās jaunu veidu darbvietās, kuras vēl neeksistē", un ka šajos apstākļos "būs vajadzīgi milzīgi ieguldījumi prasmēs un būs būtiski jāpārdomā izglītības un mūžizglītības sistēmas".

Izglītība un apmācība ir viens no risinājumiem, kā lielākam skaitam cilvēku nodrošināt pienācīgas kvalitātes darbvietas, labāk nodrošināt ekonomikai vajadzīgās prasmes un stiprināt Eiropas izturētspēju.

Ierosināto ieteikumu mērķis ir uzlabot galveno kompetenču attīstību visiem cilvēkiem visa mūža garumā un veicināt pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu šo mērķi. Tas mudina dalībvalstis labāk sagatavot cilvēkus mainīgam darba tirgum un aktīvam pilsoniskumam daudzveidīgākā, mobilākā, digitālākā un globālākā sabiedrībā un nodrošināt mācīšanās iespējas visiem dzīves posmiem. Tas jo īpaši aicina ieguldīt līdzekļus pamatprasmēs, uzņēmējdarbības un digitālajās kompetencēs, kā arī valodu kompetencēs un dot iespēju ikvienam aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un ekonomikā. Tas arī aicina ieguldīt līdzekļus STEM kompetencēs, lai izglītojamos veidotu zinātnisku izpratni un vairotu STEM karjeras iespēju pievilcību.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Eiropas Savienības Padome
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!