Pārlekt uz galveno saturu
Evidence & Research

Kādi ir pieejamie pētījumi un pierādījumi par pieaugušo izglītību Eiropā?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Pieaugušo izglītības politikai un tās nodrošināšanas iespējām ir jābalstās uz pierādījumiem par to efektivitāti. Eiropas Komisija līdzdarbojas šajā jautājumā, pasūtot pētījumus un izplatot jaunāko informāciju, un nododot to politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām pusēm.


Pieaugušo izglītības politikas efektivitātes analīze


Eiropas Komisija ir publicējusi pētījumu, kurā apkopoti jaunākie pierādījumi par galvenajiem veiksmes faktoriem, kas nosaka pieaugušo izglītības politikas efektivitāti. Tajā ir ietvertas pamatnostādnes politikas analīzei un vadlīnijas dalībvalstīm efektīvas pieaugušo izglītības politikas attīstīšanai un uzraudzīšanai. Tas ir EPALE politikas analīzes rīka, pamats — šis rīks ir izstrādāts, lai palīdzētu politikas veidotājiem izvērtēt pieaugušo izglītības politiku un tās nodrošināšanas iespējas, kā arī veikt nepieciešamos uzlabojumus.

Pētījums par pieaugušo izglītības politikas efektivitāti

Analītiskās pamatnostādnes

EPALE politikas analīzes rīksPieaugušo prasmju apsekojums


Eiropas Komisija sniedz savu ieguldījumu OECD organizētajā PIAACapsekojumā par pieaugušo prasmēm. Apsekojumā ir ietverti reālie dati par pieaugušo prasmēm no 40 pasaules valstīm. Tajā ir uzskatāmi redzams, ka lielai daļai pieaugušo Eiropā ir grūtības ar pamata prasmēm — lasītprasmi, rēķināšanas un digitālajām prasmēm.

Pieaugušo prasmju apsekojuma kopsavilkums

Citi noderīgi pētījumi par pieaugušo izglītību

Tālāk ir norādītas saites uz citiem EK pasūtītajiem, ar pieaugušo izglītību saistītiem pētījumiem:


Pieaugušie apmācāmie digitālā mācību vidē

Pētījumā ir aprakstīta pašreizējā situācija dažādās valstīs pieaugušo izglītības jomā attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, tostarp atvērto izglītības resursu izmantošanu. Tajā ir aprakstītas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju daudzās priekšrocības pieaugušo izglītībā, un tajā ir ietverti ieteikumi politikas veidotājiem, mācību nodrošinātājiem un apmācāmajām personām par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju labākajām izmantošanas iespējām.


Pieaugušo izglītība un apmācība Eiropā — izglītības iespēju pieejamības paplašināšana

Publikācijā tiek izmantoti dažādi indikatori, kas ļauj detalizēti aprakstīt pieaugušo izglītības un apmācību politiku un tās nodrošināšanas iespējas ES valstīs, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātākajām pieaugušo apmācāmo grupām — personām, kurām nav pamata prasmju, ir zemākā līmeņa kvalifikācijas vai tādu nav vispār.


Pieaugušo izglītības sektora finansēšana

Šajā pētījumā tiek analizētas atšķirīgās pieaugušo izglītības finansēšanas metodes dažādās ES valstīs, salīdzinot tās ar metodēm citās pasaules daļās. Tajā tiek apskatīti dažādi finansēšanas avoti un dažādi finanšu instrumenti, kā arī tiek sniegti ieteikumi politikas veidotājiem.


Augstākās izglītības pieejamība pieaugušajiem

Šajā pētījumā tiek izmantoti labās prakses piemēri no 15 valstīm, pētot veidus, kā padarīt augstāko izglītību elastīgāku, tādējādi padarot to pieejamāku cilvēkiem vēlākos dzīves posmos.


Galvenās kompetences pieaugušo izglītības jomas profesionāļiem

Pētījums balstās uz vairāku valstu labas prakses piemēru analīzi. Tajā tiek identificētas galvenās kompetences, kas nepieciešamas pieaugušo izglītības jomā strādājošo profesiju pārstāvjiem, aptverot ne tikai mācīšanu, bet arī administratīvo un programmu attīstīšanas jomu. Šo pētījumu var izmantot pieaugušo izglītības sektora darbinieku kompetenču profilu izstrādei.


Tālākā arodizglītība un apmācības Eiropā — turpmākais ceļš

Šajā publikācijā tiek apskatīts jaunākais pētījums par tālāko arodizglītību un apmācībām (CVET). Tajā tiek analizēts, kā CVET ietekmē ekonomiskās un sociālās politikas mērķus, vispārējos vilcienos apskatīti CVET prakšu un politikas galvenie sasniegumi, kā arī izcelti politikas trūkumi un izaicinājumi, kuriem turpmāk jāpievērš uzmanība.


Mācības darbavietā tālākas arodizglītības un apmācību ietvaros: politika un prakses piemēri Eiropā

Šī publikācija balstās uz pētījuma datiem par vidēja lieluma uzņēmumiem sešās valstīs. Tajā tiek analizēta politika un prakse attiecībā uz mācībām darbavietā tālākas arodizglītības un apmācību ietvaros, aprakstīti šo mācību galvenie veidi un modeļi, kā arī identificētas to galvenās priekšrocības, vajadzības un grūtības.


Pieaugušo bezdarbnieku prasmju pilnveide — apmācību piedāvājuma organizēšana, profilēšana un mērķauditorijas noteikšana

Šis pārskats balstās uz 33 valstu ziņojumu datiem. Tajā ir aprakstīti bez darba esošajiem pieaugušajiem paredzēto apmācību pasākumu finansēšanas, pārvaldības un ieviešanas modeļi, apkopoti secinājumi par labas prakses piemēriem, vispārējos vilcienos aprakstītas ar apmācību programmām saistītās grūtības, kā arī sniegti ieteikumi.