Pārlekt uz galveno saturu
Kas ir Eiropas izglītības programma pieaugušajiem un kā tā tiek īstenota?

Kas ir Eiropas izglītības programma pieaugušajiem un kā tā tiek īstenota?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag
Albania
Albany flag
Belgium (FR)
Belgium flag
Belgium (NL)
Belgium flag
Bulgaria
Bulgaria flag
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag
Croatia
Croatia flag
Cyprus
Cyprus flag
Czech Republic
Czech Republic flag
Denmark
Denmark flag
Estonia
Estonia flag
Finland
Finland flag
France
France flag
Germany
Germany flag
Greece
Greece flag
Hungary
Hungary flag
Iceland
Iceland flag
Ireland
Ireland flag
Italy
Italy flag
Latvia
Latvia flag
Liechtenstein
Liechtenstein flag
Lithuania
Lithuania flag
Luxembourg
Luxembourg flag
Macedonia
Macedonia flag
Malta
Malta flag
Montenegro
Montenegro flag
Netherlands
Netherlands flag
Norway
Norway flag
Poland
Poland flag
Portugal
Portugal flag
Romania
Romania flag
Serbia
Serbia flag
Slovakia
Slovakia flag
Slovenia
Slovenia flag
Spain
Spanish flag
Sweden
Sweden flag
Turkey
Turkey flag
UK
UK flag

Rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem (EAAL) nosaka Eiropas savstarpējās sadarbības fokusa punktus attiecībā uz pieaugušo izglītības politiku laika periodā līdz 2020. gadam. Rezolūciju Padome pieņēma 2011. gada novembrī. Tajā Padome atzīst nepieciešamību visiem pieaugušajiem regulāri uzlabot personiskās un profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī to, ka valstu mūžizglītības sistēmās pieaugušo izglītība ir vājais punkts. Pieaugušo iesaistīšanās līmenis izglītības pasākumos joprojām ir zems. Lai uzlabotu pieaugušo izglītības sektora efektivitāti, tajā jāiegulda vairāk darba.

 

Dažas no Programmā ietvertajām problēmām, kas prasa risinājumu, ir: uzlabot iespējas pieaugušajiem saņemt elastīgu, augstas kvalitātes izglītību jebkurā dzīves brīdī; izstrādāt jaunas pieejas pieaugušo izglītībā, uzsvaru vēršot uz izglītības rezultātiem; veicināt izpratni, ka mācīšanās ir darbs mūža garumā; attīstīt efektīvas palīdzības sistēmas mūža garumā un sistēmas neformālo un neoficiālo mācību validēšanai.

 

Lai sekmētu Eiropas valstu un Komisijas savstarpēju sadarbību EAAL īstenošanas laikā, katrai dalībvalstij ir valsts koordinators. Valsts koordinatora uzdevums ir izstrādāt darba programmu, kurā definētas konkrētas darbības, kuras organizācija veiks šajā valstī EAAL īstenošanas ietvaros.

 

Noklikšķiniet uz karodziņa, lai skatītu pašreizējo valsts koordinatoru kontaktinformāciju, kā arī iegūtu informāciju par viņu darbu.

 

 

 

 

 

 

EPALE Politikas diagnostikas/analīzes rīks ir izstrādāts, balstoties uz jaunākajiem datiem par sekmīgām pieaugušo izglītības politikas stratēģijām. Rīka mērķis ir palīdzēt ieinteresētajām personām valstu un reģionu līmenī identificēt pilnveidojamus aspektus īstenotajā politikā vai regulējumā.