chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

National Support Services - Latvia

Ministry of Education and Science, Latvia
Adrese: 
 
 
 
 
 
 

Valnu Street 2, Riga, Latvia, Riga, LV-1050

Tālrunis: 
+371 67226209; +371 67047825
Fakss: 
+371 67223905
E-pasts: 
pasts@izm.gov.lv
 
 
 
 
 

 • Organizācija
 • Darba programma
 • Darba grupa
 • Pieaugušo izglītība valstī
 • Valsts ieinteresētās personas

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

Ministrijas funkcijas:

 • izstrādāt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku;
 • organizēt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas īstenošanu;
 • veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

EPALE nacionālais atbalsta dienests darbojas IZM EARSMUS+ projekta “EPALE nacionālais atbalsta dienests” ietvaros

 

Sekojiet mums:

/lv/file/facebook-logo200jpgfacebook-logo_200.jpg

EPALE – Latvija Facebook

/lv/file/muzizglitibalogo200jpgmuzizglitiba_logo_200.jpg

Mūžizglītība Latvijā

/lv/file/mesrlatvia200jpg-0mesr_latvia_200.jpg

Izglītības un zinātnes ministrija
Latvija Facebook lapāMūžizglītības lapāIzglītības un zinātnes ministrijas lapā

Latvijai ir nepieciešams Eiropas Pieaugušo izglītības (PI) konteksts ar uzkrāto pieredzi, pedagoģiskajiem materiāliem un labo praksi šajā jomā.  EPALE ir platforma, kur Latvija dalās ar valstij specifisko PI informāciju un resursiem, politikas lēmumiem PI jomā, notikumiem citos ar PI saistītos projektos, veicinot EPALE vietnes multikulturālismu.

EPALE vietne latviešu valodā tiek attīstīta Izglītības un zinātnes ministrijas ERASMUS+ projekta “EPALE nacionālā atbalsta sistēma” ietvaros.

Projekta mērķi:

 • pieaugušo izglītības kvalitātes veicināšana, padarot to starptautiskāku un piedāvājot profesionālo pilnveidi nozares profesionāļiem un multiplikatoriem Latvijā un Eiropā; 
 • EPALE vietne latviešu valodā kā forums dažādu pieaugušo izglītības jomu praktiķiem un multiplikatoriem.

Projekta uzdevumi:

 • Latvijas pieaugušo izglītības speciālistu iepazīstināšana ar EPALE platformu;
 • pieaugušo mācībās izmantojamo izglītības resursu pilnveidošana, jaunu resursu izveide un izplatīšana;
 • atbalsts pasākumiem, kas vērsti uz pieaugušo izglītībā iesaistīto skaita palielināšanu;
 • pieaugušo izglītības popularizēšana starptautiskā līmenī;
 • pastāvīga komunikācija un atbalsta sniegšana EPALE Centrālajam atbalsta dienestam.

Galvenās projekta nacionālās atbalsta grupas aktivitātes ietver platformas popularizēšanu un lietotāju piesaisti, kā arī piedalīšanos EPALE satura veidošanā.Sanda Roze

Projekta vadītāja
sanda.roze@izm.gov.lv 

/lv/file/dainajankalne600jpgdaina_jankalne_600.jpg

Daina Jankalne


Daina Jāņkalne

Projekta komunikācijas koordinatore
daina.jankalne@izm.gov.lv Kintija Bulava

Projekta satura un kvalitātes eksperte
kintija.bulava@izm.gov.lv 

/lv/file/aldis-lazda-nss-latvia-epalejpgaldis-lazda-nss-latvia-epale.jpgAldis Lazda

Projekta mājas lapas administrators
aldis.lazda@izm.gov.lv 

Pieaugušo izglītības politiku Latvijā nosaka Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, kas ir balstītas redzējumā, ka izglītībai jābūt pieejamai visa mūža garumā, tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa, apzināta izvēle un nepieciešamība. Izglītības attīstības politikas virsmērķis ir “kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei”. Izglītības attīstības politikas pamatprincipi nosaka tādas nākotnes izglītības veidošanu, kurā cilvēks un viņa ieguvumi ir galvenā vērtība, un izglītības iespējas tiek radītas, orientējoties pēc cilvēka personīgās izaugsmes un pašpilnveides vajadzībām.

Izglītība iet kopsolī ar tehnoloģiju sasniegumiem un mudina cilvēku apzināties un uzņemties atbildību par savu dzīvi un sabiedrību, kurā viņš dzīvo, izprast lokālas problēmas globālā kontekstā, izprast un cienīt atšķirīgo.

Pieaugušo izglītības politika Latvijā ir cieši saistīta gandrīz ar jebkuru valsts attīstībai būtisku jomu, bet visciešāk ar tautsaimniecību, uzņēmējdarbību un nodarbinātību. Paralēli Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, ir virkne citu – gan Latvijas, gan Eiropas līmeņa -- politikas plānošanas dokumentu, kas nosaka izglītības attīstības virzienus.

Latvijas un ES politikas plānošanas dokumenti, kas nosaka Latvijas pieaugušo izglītības politiku:

 • Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā, (apstiprināts Saeimā 2005.gada 26.oktobrī)ir ilgtermiņa konceptuālais dokuments, kas nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes modeli, uzsverot zināšanas, gudrību un prasmi un to izmantošanu kā izaugsmes resursu. Prioritārais ilgtermiņa uzdevums ir uzlabojumi izglītības sistēmā: (1) ikvienam garantēta iespēja iegūt vidējo izglītību un visiem nodrošinātas kvalitatīvas augstākās un profesionālās izglītības iegūšanas iespējas, (2) krasi palielināta augstākās kvalifikācijas speciālistu (maģistru un doktoru) sagatavošana, tehnisko zinību un dabaszinību īpatsvara pieaugums visos izglītības sistēmas līmeņos;
 • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, ("Latvija 2030") (apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā) ir hierarhiski augstākais nacionālā līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas ietver atziņu par nepieciešamību pēc paradigmas maiņas izglītībā. Izglītībai jābūt kvalitatīvai, visa mūža garumā pieejamai un orientētai uz radošumu, kas ļautu reaģēt uz globālo konkurenci un izmaiņām demogrāfijā, un būtu viens no priekšnoteikumiem ekonomikas modeļa maiņai. Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni: izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības procesa organizācijā, skola kā sociālā tīklojuma centrs, kontekstuāla izglītība un izmaiņas pedagoga profesijā, e-skola un informācijas tehnoloģiju izmantošana, izglītošanās mūža garumā;
 • Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam, (NAP 2020) (apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī) ir hierarhiski augstākais nacionālā līmeņa vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments. Tas nosaka vidējā termiņa prioritātes arī izglītības un zinātnes jomā, akcentējot rīcības virzienus: kompetenču attīstību, pētniecības, inovāciju un augstākās izglītības attīstību. Starp galvenajiem uzdevumiem ir noteikta kvalitatīva pirmsskolas izglītība; iekļaujošā izglītība; mācību satura pilnveide; atbalsts talantu izkopšanai; radošu un kvalificētu pedagogu sagatavošana un piesaiste; profesionālās izglītības attīstība atbilstoši darba tirgus tendencēm; augstākās izglītības pieejamība, eksportspēja, konkurētspēja un konsolidācija; jauniešu iesaistīšanās neformālajā izglītībā un brīvprātīgajā darbā; jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. karjeras izglītības sistēmas attīstība; izglītības iestāžu pilnveide, t.sk. mazo lauku skolu saglabāšana, sniedzot atbalstu to funkciju paplašināšanai. Šo uzdevumu izpildei IZM ir ieplānojusi virkni pasākumu, kas ir atspoguļoti arī pamatnostādnēs;
 • Latvijas nacionālo reformu programma "ES 2020" stratēģijas īstenošanai, (NRP) (apstiprināta ar MK 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.27, 34.paragrāfs).2 Lai nodrošinātu stratēģijā "Eiropa 2020" noteikto mērķu sasniegšanu, NRP ir iekļauti pasākumi, kas veicina mūžizglītības principa ieviešanu, strukturālas izmaiņas profesionālajā izglītībā, augstākās izglītības modernizāciju, zinātniskās darbības potenciāla attīstību, augstākās izglītības institūciju materiālās un tehniskās bāzes modernizēšanu un resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, augstākās izglītības vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu, studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošanu, pamata un vidējās izglītības pieejamības nodrošināšanu, modernu mācību metožu ieviešanu.