Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Darba tirgū pieprasītākās kompetences uzņēmumu vadītāju vērtējumā

750 uzņēmumu vadītāju aptaujas rezultāti par to, kādas īpašības, prasmes, kompetences, pieredzi viņi vērtē visvairāk, rekrutējot darbiniekus.

Sava disertācijas pētījuma ietvaros sadarbībā ar SKDS veicu darba devēju aptauju, un viens no pētījuma jautājumiem bija par kompetencēm, kuras viņi visaugstāk vērtē, rekrutējot jaunus darbiniekus. Varbūt arī EPALE lasītājiem varētu būt interesanti pētījuma rezultāti, tādēļ dalos.

 

Metodoloģija

Aptaujā piedalījās 750 uzņēmumu vadītāju, kuriem tika lūgts novērtēt 17 dažādu personīgo iezīmju būtiskumu skalā no 1 (nemaz nav svarīgs) – 4 (ļoti svarīgs). Šajā personīgo iezīmju sarakstā tika iekļautas dažādas personīgās īpašības, prasmes, kompetences, pieredze, kas ir svarīgas indivīdiem viņu nodarbināmībai ilgtermiņā, balstoties uz iepriekš veiktu pētījumu (Pool, Qualter, & Sewell, 2014) par nodarbināmību.

 

Rezultāti

Darba devēju vērtējumu rezultātu analīze par individuālo nodarbināmības īpašību svarīgumu parādīja, ka visas personīgās iezīmes, kas iekļautas sarakstā, ir ļoti svarīgas rekrutēšanas procesā Latvijā. Kopējais pozitīvo vērtējumu skaits (84 %) 5.25 reizes pārsniedza negatīvo vērtējumu skaitu (16 %). Līdzīgas tendences par vispārīgu kompetenču svarīgumu parāda arī citi starptautiski (piemēram, Cedefop, 2016; World Economic Forum, 2018) un Latvijas pētījumi (Lapiņa, Ščeulovs, Gaile-Sarkane, Dubickis, & Ņikitina, 2017; Līce, 2016; Līce, Volkova, & Zvaigzne, 2017; Projektu un kvalitātes vadība, 2013). Tas norāda uz to, ka darba devēji nopietni rēķinās ar mainīgiem darba tirgus apstākļiem un meklē darbiniekus, kas ir spējīgi tiem piemēroties, kā arī veicināt pārmaiņas organizācijā.

Visaugstāk novērtētās individuālās iezīmes bija attieksme pret darbu, prasme strādāt patstāvīgi, darba motivācija, spēja uzņemties atbildību, problēmu risināšanas prasmes, kā arī spēja piemēroties jaunām situācijām, kas ietver arī pastāvīgu mācīšanos. Augsti vērtētas bija arī komunikācijas un sadarbības prasmes.

Salīdzinot ar citām individuālām īpašībām, Latvijas darba devēji viszemāk novērtēja sasniegumus mācībās, kas bija svarīgi 60 % no darba devējiem (skat. attēlu), kas varētu būt saistīts ar salīdzinoši zemo uzticību izglītības diplomiem.

 

Darba devēju vērtējums par individuālo nodarbināmības īpašību svarīgumu rekrutēšanas procesā Latvijā

 

Atbilstoša darba pieredze un matemātikas prasmes arī tika salīdzinoši zemu novērtētas, kas norāda uz tendenci darba devējiem augstāk vērtēt attieksmes, emocionālās un pašvadības kompetences, kā arī sociālās un sadarbības prasmes, nekā iepriekšējos sasniegumus izglītībā vai darbā. 

Interesanti, ka nodarbināmības iezīmju svarīguma vērtējums bija statistiski nozīmīgi augstāks tiem uzņēmumiem, kuri darbojas tirdzniecības un pakalpojumu nozarēs, uzņēmumos ar 100-249 darbiniekiem, ar ārvalstu kapitālu un kuriem ir bijuši praktikanti pēdējo piecu gadu laikā. Tas, ka uzņēmumā ir bijuši praktikanti, norāda uz to, ka uzņēmumi ir gatavi paši iesaistīties darbinieku izglītošanā, nevis tikai sagaidīt jau “sagatavotus” darbiniekus ar specifiskām prasmēm. No darbiniekiem, savukārt, tiek sagaidīta atbilstoša attieksme un gatavība piemēroties un mācīties.

 

Galvenie secinājumi

  1. Darba devēju prasības Latvijā atspoguļo starptautiskas tendences darba tirgus prasmju pieprasījumā. Rekrutācijas procesā darba devēji augstu novērtē individuālās iezīmes, kas ļauj personai elastīgi piemēroties darba tirgus pārmaiņām.
  2. Visvairāk darba devēji novērtē emocionālās un pašvadības kompetences un attieksmes, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes. Salīdzinot ar citām individuālajām iezīmēm, kas ir svarīgas nodarbināmībai, darba devēji viszemāk vērtē sasniegumus izglītībā, kas norāda uz salīdzinoši zemu darba devēju uzticību izglītības diplomiem.
  3. Individuālās nodarbināmības iezīmes kopumā ir svarīgākas uzņēmumiem, kas darbojas tirdzniecības un pakalpojumu sektoros, salīdzinot ar ražošanas un būvniecības sektoriem, lielos uzņēmumos (ar 100-249 darbiniekiem), ar ārvalstu kapitālu, un kuriem ir bijuši praktikanti pēdējo 5 gadu laikā.

 

Bibliogrāfiskās norādes

  1. Cedefop. (2016). Future skill needs in Europe: Critical labour force trends. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  2. Lapiņa, I., Ščeulovs, D., Gaile-Sarkane, E., Dubickis, M., & Ņikitina, T. (2017). Proceedings of the 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2017), 2, United States of America, Orlando, 8-11 July, 2017. Winter Garden, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2017, 49-55.
  3. Līce, A. (2016). Darba devēju aptaujas par kvalificēta darbaspēka pieprasījumu rezultāti. Rīga: Latvijas Darba devēju konfederācija.
  4. Līce, A., Volkova. T., Zvaigzne, A. (2017).  Meeting employers’ expectations on employability competencies of higher education graduates.  12. Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas forums, Rīga.
  5. Projektu un kvalitātes vadība. (2013). Nākotnē stratēģiski pieprasītākās prasmes Latvijā.  
  6. World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report 2018.

 

Login (3)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk