Pārlekt uz galveno saturu
News
Ziņas

Eiropas sociālo tiesību pīlārs: principu ieviešana darbībā

The European Pillar of Social Rights

                        

2021. gada 4. martā Komisija izvirzīja mērķi izveidot spēcīgu sociālo Eiropu, kas koncentrētos uz nākotnes darbavietām un prasmēm un dotu ceļu taisnīgai, iekļaujošai un noturīgai sociāli ekonomiskajai atveseļošanai. Eiropas sociālo tiesību rīcības plāna pīlārā ir izklāstīti konkrēti pasākumi, lai turpinātu īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus kā dalībvalstu un ES kopīgos centienus, aktīvi iesaistot sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību. Tajā arī ierosināti nodarbinātības, prasmju un sociālās aizsardzības pamatmērķi, kas ES jāsasniedz līdz 2030. gadam. Tā ir Eiropas iespēja atjaunināt savu sociālo noteikumu kopumu, vienlaikus veiksmīgi virzoties uz pārmaiņām, ko rada jauni sabiedrības, tehnoloģiju un ekonomikas sasniegumi un pandēmijas sociālekonomiskās sekas. Komisija jau ir sākusi īstenot Pīlāra principus, ierosinot tādas iniciatīvas kā “Jaunatnes nodarbinātības atbalsts” un “Adekvātas minimālās algas 2020. gadā”. Šodien Komisija arī nāk klajā ar savu ieteikumu par Efektīvu aktīvu nodarbinātības atbalstu pēc Covid-19 krīzes (EASE), lai atbalstītu atveseļošanos ar daudzām darba vietām. 

         

ES mērķi kopīgajam plānam 2030

Rīcības plānā ir noteikti trīs galvenie mērķi, kas ES ir jāsasniedz līdz 2030. gadam:

  1. Vismaz 78% cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir jābūt nodarbinātiem.
  2. Vismaz 60% visu pieaugušo ik gadu būtu jāpiedalās mācībās.
  3. Nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits jāsamazina par vismaz 15 miljoniem.

Jaunie 2030. gada pamatmērķi ir saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un nosaka kopēju mērķi spēcīgai sociālajai Eiropai. Kopā ar pārskatītu Sociālo rezultātu pārskatu tie ļaus Komisijai uzraudzīt dalībvalstu progresu Eiropas pusgada ietvaros. Komisija aicina Eiropas Padomi apstiprināt šos trīs mērķus un lūdz dalībvalstis noteikt pašām savus nacionālos mērķus, lai sniegtu ieguldījumu šajos centienos. 

            

Efektīva aktīva nodarbinātības atbalsta (EASE) sniegšana

Saskaņā ar Pīlāra 4. principu Komisija šodien nāk klajā ar konkrētu aktivitāti - Komisijas ieteikumu par Efektīvu aktīvu nodarbinātības atbalstu pēc Covid-19 krīzes (EASE). Ar šo ieteikumu Komisija dalībvalstīm sniedz konkrētas norādes par politikas pasākumiem, kurus atbalsta ar ES finansējuma iespējām, lai pakāpeniski pārietu no ārkārtas pasākumiem, kas veikti, lai pašreizējā krīzē saglabātu darbavietas, uz jauniem pasākumiem, kas vajadzīgi ekonomikas atveseļošanai ar daudzām darba vietām. Ieteikums veicina darba vietu radīšanu un pāreju no lejupslīdošām nozarēm uz plašākām nozarēm, jo īpaši digitālajām un zaļajām nozarēm. Šiem jaunajiem pasākumiem būtu jāietver trīs elementi: 

  • darbā pieņemšanas iniciatīva un uzņēmējdarbības atbalsts;
  • kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas;
  • pastiprināts nodarbinātības dienestu atbalsts.

Lai palīdzētu dalībvalstīm finansēt savus EASE pasākumus, ir pieejami ES līdzekļi, tostarp no Atveseļošanas un noturības mehānisma un Eiropas Sociālā fonda Plus.                

The European Pillar of Social Rights: turning principles into actions

               

Konteksts

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2017. gadā Gēteborgas sammitā izsludināja Eiropas Sociālo tiesību pīlāru. Pīlārs nosaka 20 galvenos principus un tiesības, kas ir būtiskas taisnīgam un labi funkcionējošam darba tirgum un labklājības sistēmām 21. gadsimtā. Pīlāra pamatā ir trīs kategorijas: 1) vienādas iespējas un piekļuve darba tirgum; 2) taisnīgi darba nosacījumi; 3) sociālā aizsardzība un iekļaušana.Komisija jau ir nākusi klajā ar vairākām darbībām, kas izriet no Pīlāra, piemēram, Eiropas Prasmju programma (1. princips), Dzimumu līdztiesības stratēģija (2. princips), ES Rasisma apkarošanas rīcības plāns (3. princips), Jaunatnes nodarbinātības atbalsta pakete (4. princips) un priekšlikums Direktīvai par adekvātu minimālo algu (6. princips). Vienā nedēļā ar Pīlāra rīcības plānu Komisija pieņem priekšlikumu Direktīvai par maksājumu pārredzamību (2. princips) un jaunu Stratēģiju personu ar invaliditāti tiesību jomā 2021. –2030. gadam (17. princips). Nākamās ES darbības 2021. gadā cita starpā ietvers Eiropas Bērnu garantiju (11. princips), jaunu Stratēģiju darba drošības un veselības aizsardzības jomā (10. princips), iniciatīvu, kas uzlabotu darba apstākļus cilvēkiem, kas strādājot izmanto digitālās platformas (5. un 12. princips), un  Sociālās ekonomikas rīcības plānu. 

Jaunā sociālo tiesību iniciatīva izmantos un nostiprinās virzienu, ko radījis vērienīgais 1,8 miljardu eiro lielais ES ilgtermiņa budžets un NextGenerationEU atveseļošanas instruments. Dalībvalstīm tas sniegs ES finansējuma iespējas un palīdzēs atbalstīt spēcīgu sociālo Eiropu. Tas ietver Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstu, lai finansētu saskaņotas reformu un ieguldījumu paketes, kas atbilst darba tirgum, prasmēm un sociālajām problēmām, kas noteiktas Eiropas pusgada konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos.

Porto Sociālajā sammitā, ko 2021. gada maijā organizēja ES Padomes prezidentvalsts Portugāle, galvenā uzmanība tiks pievērsta Eiropas sociālo dimensiju stiprināšanai, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar taisnīgu, iekļaujošu un noturīgu atveseļošanos, kā arī videi nekaitīgu un digitālu pāreju. Sammits ir iespēja apvienot spēkus, lai visaugstākajā politiskajā līmenī atjaunotu apņemšanos īstenot Sociālo pīlāru.

Pīlāra rīcības plāns ir Komisijas ieguldījums Porto Sociālajā sammitā.Pīlāra rīcības plāna pamatā ir plaša sabiedriskā apspriešana ar vairāk nekā 1000 rakstiskām atbildēm no dalībvalstīm, ES iestādēm un struktūrām, reģioniem, pilsētām, sociālajiem partneriem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, starptautiskajām organizācijām, domnīcām un iedzīvotājiem. Turklāt Komisija rīkoja īpašus vebinārus ar vairāk nekā 1500 atsevišķām ieinteresētajām pusēm.

 

Ar 20 principiem var iepazīties šeit.

  

Eiropas Savienības Preses dienests

Login (15)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk