Pārlekt uz galveno saturu
Resource Details
RESURSS

Основни знания и умения на учениците в България

Националното звено за подкрепа (НЗП)  на EPALE  и Центърът за оценяване на предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерството на образованието и науката ви представят Доклад за резултатите от участието на България в Програмата за международното оценяване на учениците (PISA).

Ресурсът се публикува във връзка с тематичния фокус на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) за периода от м. юли до м. септември 2020 г., свързан с предоставянето на основни умения за учене.

НЗП Ви припомня, че една от стратегически цели, определени в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., е свързана с намаляване на дела на 15 годишните със слаби постижения по:

  • четене от 39.4% през 2012 г. на 30% през 2020 г.;
  • математика от 43.8% през 2012 г. на 35% през 2020 г.;
  • природни науки от 36.9% през 2012 г. на 30.0% през 2020 г.

Резултатите от това изследване подпомагат аналитичните и оценителните дейности, свързани с това как основните знания и умения въздействат върху развитието на личността. Въз основа на тях би могло да се направят заключения за пропуснатата или придобитата способност да се учи през целия живот.

Какво трябва да знаят и могат да правят гражданите в съвременното общество? За да се отговори на този въпрос са необходими международно сравними данни за образователните резултати на учениците от различните държави и още през 90-те години на миналия век Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) създава PISA (Програма за международно оценяване на учениците).

Програмата се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Международен консорциум, който обединява водещи организации в областта на оценяването. В България PISA се координира от Центъра за оценяване на предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерството на образованието и науката.

PISA е дългосрочен проект на ОИСР за изработване на индикатори за качеството на образованието. PISA не е състезание между държави. Резултатите и изводите от изследването са основа при определяне и реализиране на образователните цели както на национално, така и на международно равнище.

PISA се провежда на всеки три години и изследва 15-годишни ученици по цял свят, като оценява степента, в която те са придобили ключови знания и умения, важни за пълноценното им участие в социалния и икономическия живот. В PISA се оценяват постиженията на учениците в три основни познавателни области – четивна, математическа и природонаучна грамотност – в съответствие с общата международна рамка за оценяване. В допълнение към тези основни области през годините се добавят и иновативни области –решаване на проблеми (2012), решаване на проблеми чрез сътрудничество (2015), глобални компетентности (2018) и творческо мислене (2021).

PISA е най-всеобхватното международно изследване на постиженията на учениците, при което се събират и данни за семейните, социалните и образователните фактори, подпомагащи описването и изясняването на разликите в постиженията на учениците от различни държави. Решенията за обхвата и естеството на информация, която се събира в участващите държави/региони, се взимат от водещи експерти в страните участници. Въз основа на тази информация правителствата на държавите приемат политически решения от съвместен интерес за развитието на образователните систeми. Значителни усилия и ресурси са отделени за постигане на културен и езиков баланс в инструментите за оценяване. Прилагат се строги механизми за осигуряването на високо качество на превода, изготвянето на националните извадки и събирането на данните, които са задължителни за всяка участваща държава/регион. Благодарение на тези мерки резултатите от PISA имат висока степен на валидност и надеждност.

PISA оценява 15 – 16-годишните ученици, като основната цел е да се определи доколко учениците в края на задължителното училищно образование са придобили познанията и уменията, които ще им позволят успешно да се конкурират на трудовия пазар и ще бъдат основа за тяхната пълноценна личностна и професионална реализация. Терминът „грамотност“, така както се използва в PISA, е свързан с уменията на учениците да намират, осмислят, преобразуват и представят информация; да решават проблеми в ситуации, близки до реалните. Тълкуването на грамотността в PISA е много по-широко от общоприетото разбиране на способността да се чете и пише. Ключов елемент в PISA е разбирането, че компетентноститe, които младите хора формират в училището, се отразяват върху способността им да продължат обучението си и да се интегрират успешно в обществото. Една от важните специфики на Програмата е, че оценяваните знания и умения имат междупредметен характер.

PISA се различава от останалите международни изследвания с няколко особености:

  • Данните и анализите на Програмата служат за формиране на политики в образователната сфера и са индикатор за качество на образованието;
  • Резултатите на учениците се анализират в контекста на техните социални, образователни и културни особености, както и в зависимост от техните нагласи, ценности, отношение към учебния процес и др.;
  • PISA използва новаторска концепция за грамотност, която се дефинира като способността на учениците да използват знания и умения в ключови познавателни области, както и да анализират, осмислят и представят решения на проблеми в разнообразни ситуации.;
  • PISA се провежда на всеки три години. Тази ритмичност позволява да се проследят промените и да се анализират тенденциите в развитието на образователните системи.;
  • Програмата изследва и мотивацията на учениците да учат, чрез измерване на тяхното отношение към учебния процес и стратегиите им за учене. Идеята е да се установят нагласите за учене през целия живот.

PISA е международно оценяване с най-широк географски обхват на участниците в него. В първия етап на изследването се включват 43 държави/региона (32 през 2000 г. и 11 през 2002 г.); във втория през 2003 г. – 41 държави/региона; в третия през 2006 г. – 57 държави/региона, в четвъртия – 75 държави/региона (65 през 2009 г. и 10 през 2010 г.).

В последния етап – PISA 2018, участват ученици от 79 държави/региона от целия свят, а основната оценявана област за трети път е четивната грамотност.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Център за предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и науката, България
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!