Pārlekt uz galveno saturu
Resource Details
RESURSS

Õpilaste eneseregulatsiooni ja keeleõppestrateegiate toetamine professionaalse inglise keele kombineeritud kursusel

Muutused tänapäeva maailmas ja globaliseeruval tööturul eeldavad inimestelt lisaks uutele erialastele teadmistele ja oskustele ka tõhusamaid õpioskusi. Vastavalt Eesti elukestva õppe strateegias 2020 (2014) dokumenteeritud nüüdisaegsele õpikäsitusele, on üks olulisemaid eesmärke õppija sotsiaalse ja individuaalse arengu toetamine ning õpioskusi arendava õpikäsituse rakendamine. Toetamaks eduka elukestva õppija arengut on vaja toetada õppija enesejuhtimise oskust ning selle eeldusena enesereguleeritavaid õpistrateegiaid.

Käesoleva doktoritöö uuringud keskendusid keeleõppele kõrghariduse kontekstis. Hoolimata Eesti noorema põlvkonna suhteliselt heast inglise keele oskusest (Kriisa, 2014), on eestlastel sageli raskusi inglise keeles suhtlemisel. Edukas ja sorav keelekasutus eeldab kõrgema taseme keeleõppestrateegiate teadlikku rakendamist. Kuid hea keeleoskuse omandamine ja sobivate õpistrateegiate kasutamine eeldavad muuhulgas õppija võimekust oma õpitegevust reguleerida. Selle uuringu raames uuriti õppijate strateegiakasutuse toetamise võimalusi erialase inglise keele kontekstis. Uuringu üldisemaks eesmärgiks on avardada arusaamist õppija eneseregulatsiooni ja keeleõppestrateegiate toetamise tõhususest. Ilmnes, et Eesti inglise keele õppijate strateegiakasutust selgitavad kõige paremini järgmised 6 faktorit: aktiivne keelekasutus, metakognitiivsed strateegiad, sotsiaalsed strateegiad, kompensatsioonistrateegiad, mälustrateegiad ja seostamisstrateegiad.

Uuring andis vastuse ka keeleõppestrateegiate seotuse kohta õpitulemustega. Selgus, et kognitiivsed õpistrateegiad mõjutavad õpioskusi otseselt, samas kui metakognitiivsete strateegiate mõju on kaudne ja see toimub kognitiivsete strateegiate kaudu. Selline metakognitiivsete strateegiate kaudne ja suhteliselt nõrk seotus õpitulemustega väärib kindlasti edasi uurimist lähtudes mitmest aspektist. Esiteks tuleks uurida, mille poolest erinevad õpiprotsessis kasutatavad õpistrateegiad ja testi olukorras rakendatavad testi kirjutamise strateegiad. Teiseks peaks rohkem uurima riigieksami ülesehitust ja ülesande tüüpe. Samuti oleks huvitav vaadelda, kuidas toimub koolides riigieksamiks ettevalmistus. Uuringu teises osas kasutati disainipõhist lähenemist ja keskenduti tõhusaima sekkumise loomisele toetamaks keeleõppijate keeleõppestrateegiate, eneseregulatsiooni ja ainealaste teadmiste arengut.

Töö tulemused andsid tunnistust sellest, et ainuüksi kombineeritud õpikeskkond ning oskuslikult loodud õpiülesanded ei too kaasa soovitud muutust. Suurem toetus ülesannete juurde lisatud märguannete näol, mis suunas õppijaid mõtlema ülesandes rakendatavate kognitiivsete ja metakognitiivsete strateegiate üle, parandas nii nende keeleõppestrateegiate kasutust, eneseregulatsiooni kui ka õpitulemusi. Olulisim järeldus on see, õppija eneseregulatsioon ei arene iseenesest, seda tuleb toetada ja õpetada. Käesoleva doktoritöö panus teadusesse on keeleõppestrateegiate struktuuri korrastamine, eestikeelse keeleõppestrateegiate mõõdiku, Est-SILL koostamine ja valideerimine, ning erialase keeleõppe kontekstis hästitöötava õpimudeli loomine toetamaks õppijate keeleõppestrateegiate ja eneseregulatsiooni arengut. Töö praktiline väärtus seisneb panuses kõrgkoolipedagoogikasse ja õpetajakoolitusse, kus peaks enam tähelepanu pöörama ka täiskasvanud õppijate eneseregulatsiooni toetamisele, ning keeleõpetajate ettevalmistamisel nende teadlikkusele kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate olulisusest ning nende toetamise võimalikkusest.

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Katrin Saks
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Atslēgas vārdi
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (0)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!