Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

KTO je KTO vo vzdelávaní dospelých v SR - Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Centrum ďalšieho vzdelávania (ďalej aj "CĎV UK") je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, a prispievať k rozvoju ľudského potenciálu. CĎV UK umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vedomosti, zručnosti a kompetencie. 

Centrum ďalšieho vzdelávania (ďalej aj "CĎV UK") je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, a prispievať tak k rozvoju ľudského potenciálu. CĎV UK umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vedomosti, zručnosti a kompetencie.  

CĎV UK vzniklo v roku 2004, no história niektorých útvarov siaha až do roku 1960. Poskytuje široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, zručností a kompetencií profesijného a osobnostného rastu, a to prostredníctvom kvalifikovaných expertov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania. V roku 2020 CĎV oslávilo tri významné výročia – 15. výročie založenia, 30. výročie založenia Univerzity tretieho veku a 60. výročie založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov.

Centrum ďalšieho vzdelávania realizuje svoje činnosti vo svojich riadených útvaroch. Útvar pre celoživotné vzdelávanie zabezpečuje Kontinuálne a kompetenčné vzdelávanie, pod ktorým môžeme rozumieť: vzdelávanie pre verejnosť, vzdelávanie pedagógov, vzdelávanie krajanov -  Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vzdelávanie pre verejnosť predstavuje dôležitú časť štruktúry CĎV UK. Ponúka možnosť zvyšovania, rozširovania zručností širokej verejnosti, inštitúciám, podnikateľským subjektom a jednotlivcom, ktorí si chcú rozvíjať zručnosti v oblasti profesijného a osobnostného rastu. Jednotlivé cieľové skupiny majú možnosť výberu z oblasti ekonomiky, manažmentu, personalistiky, marketingu, informačných technológií a cudzích jazykov. CĎV UK priebežne sleduje najnovšie trendy v oblasti ďalšieho vzdelávania, ktoré zároveň aj aplikuje vo svojich vzdelávacích programoch a kurzoch. Úspešný účastník vzdelávania získa akreditované osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu alebo kurzu.

Profesijný rozvoj je procesom celoživotného vzdelávania, a práve preto je CĎV UK poskytovateľom vzdelávania v oblasti profesijného rozvoja pre zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení, ktorí si chcú rozšíriť kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovných činností, alebo si chcú zdokonaliť a overiť svoje profesijné kompetencie. Vzdelávanie pre túto cieľovú skupinu realizuje CĎV UK prostredníctvom vzdelávacích programov profesijného rozvoja v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch. Po úspešnom absolvovaní získa účastník osvedčenie. Okrem vyššie uvedeného, CĎV UK ponúka aktívnu spoluprácu pri organizovaní vzdelávacích aktivít priamo na školách formou „kurzov šitých na mieru“ a participuje na aktualizačnom vzdelávaní.

Vzdelávanie krajanov – Slovákov žijúcich v zahraničí je taktiež pod odbornou garanciou CĎV UK a poskytuje krajanom inovatívne vzdelávanie. Počas celého kalendárneho roku sa zúčastňujú na metodicko-vzdelávacích podujatiach, záujmovo-vzdelávacích letných podujatiach pre študentov, folkloristov a detí. Cieľom je udržiavať slovenský jazyk a slovenskú kultúru Slovákov v krajinách v ktorých žijú.

Univerzita Tretieho veku na Univerzite Komenského bola založená v roku 1990 a cieľovou skupinou sú poslucháči vo veku nad 50 rokov a tí, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Poslaním Univerzity Tretieho veku je prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie, prispievať o rozširovaniu obzoru, zvyšovanie vedomostí a poskytovanie najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania. Poslucháči majú možnosť študovať vo viac ako 40-tich študijných odboroch. Štúdium je realizované formou záujmového štúdia, a poslucháči navštevujú prednášky po dobu 3 rokov. V 1. ročníku navštevujú prednášky všeobecného základu, a následne v 2. a 3. ročníku si môžu vybrať konkrétny študijný odbor. Po ukončení trojročného štúdia je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie.

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov už od roku 1960 zabezpečuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov pre zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne vysokoškolské štúdium na Slovensku.  V každom akademickom roku študuje v v priemere 200 študentov z celého sveta. Počas svojej existencie pripravil viac ako 11 500 študentov zo 130 krajín. Tí sa po získaní vysokoškolského diplomu uplatňujú ako kvalifikovaní odborníci vo svojich domovských krajinách. Ďalej organizuje aj ďalšie krátkodobé a dlhodobé kurzy slovenského jazyka pre zahraničných záujemcov, či iné vzdelávacie aktivity, napríklad Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry, publikuje vlastné učebnice a organizuje certifikované skúšky ("Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky").

CĎV UK je aktívnym členom niekoľkých významných organizácií, ako napr. Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie, Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku, Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR a Európskej federácie starších študentov.

ZDROJ: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Login (6)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk