Pārlekt uz galveno saturu
Resource Details
RESURSS

Riskinoorte hariduse juurde toomine sotsiaalmeediaga: interaktsioonide disain koomiksitega

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 seab üldeesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomise kogu elukaare jooksul, et tagada neile väärikad eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Pakutavad võimalused jõuavad aktiivsete ühiskonna liikmeteni haridussüsteemi, meedia ja poliitiliste korralduste vahendusel. Kuid kuidas jõuda inimesteni, kes on sotsiaalset tõrjutud, õpiraskustega või haridussüsteemist välja kukkunud? Sellele probleemile on püüdnud lahendust leida Horizon 2020 projekt EduMap.

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli kaardistada interaktsioonivõimalused riskirühmade noorte hariduse juurde toomiseks sotsiaalmeedia abil ja visualiseerida need koomiksitena. Sisendiks kasutati EduMap’i projekti raames kogutud intervjuusid ja ankeetküsitluste tulemusi. Lisaks sellele hinnati kujundavalt seda, kuidas loodud koomiksid toetavad avalike teenuste disainimist.

Käesoleva uurimistöö tulemusena selgus, et sotsiaalmeedia pakub mitmeid riskinoori toetavad võimalusi, mida saab nende haridusse ja tööellu suunamiseks kasutada. Magistritöös koostati kuus koomiksit nende võimaluste visualiseerimiseks. Koomiksitele andsid väärtuslikku tagasisidet erialaspetsialistid. Näiteks toodi välja, et koomiksite disainimisel võiks kasutada kunstniku abi; koomiksites kujutatud tegevus võiks kajastada usalduse tekkimist realistlikult, mitte näida kiire ja optimistlikuna; koomiksid võiksid sisaldada rohkem huumorit ja vähem sisutihedat informatsiooni. Samas positiivsena toodi välja, et koomiksid võimaldavad mitteformaalses suhtluses noortega olla edukad, sest visuaalset infomaterjali on noortel kergem vastu võtta.

Koomiksites esitatud kasutajalugude võimalused ja piirangud tõid veel välja selle, et eriaalaspetsialistidel on riskinoorte toetus- ja abiteenuste osas erinevad arusaamad selles, mida tuleks abi- ja tugiteenuste pakkumisel arvesse võtta. Sellest lähtuvalt leiab magistritöö autor, et koomikseid võiksid noortevaldkonna töötajad kasutada ka omavahelise diskussioonivahendina ning koomikseid saaks edukalt rakendada töörühmades, et tekitada arutelu parimate praktikate jagamiseks.

Võtmesõnad: NEET-noored, tõrjutus, sisserändajad, sotsiaalmeedia, koomiks, juurdepääs täiskasvanukoolitustele

Keywords: marginalized young adults, vulnerable, NEET, migrant, homeless, social media services ecosystem, access to adult education

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Resursa autors(-i)
Sille Paas
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Valsts
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!