chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

 
 

Emuārs

Budovanie učiacich sa miest

23/08/2019
Peter Maľa
Valoda: SK

Celoživotné vzdelávanie predstavuje základ pre trvalo udržateľný sociálny, ekonomický a environmentálny rozvoj. Myšlienka učiť sa po celý život je hlboko zakorenená vo všetkých kultúrach. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, kde sa neustále redefinujú sociálne, ekonomické a politické normy, sa však stáva čoraz dôležitejšou. Občania, ktorí získavajú nové vedomosti, zručnosti a postoje v rámci celoživotného učenia v rôznych kontextoch, sú lepšie vybavení na prispôsobenie sa zmenám v ich prostredí. Celoživotné vzdelávanie a učiaca sa spoločnosť preto musia zohrávať zásadnú úlohu pri posilňovaní postavenia občanov a pri prechode na udržateľné spoločnosti. Národné vlády sú do veľkej miery zodpovedné za vytváranie stratégií budovania učiacej sa spoločnosti, ale trvalé zmeny si vyžadujú angažovanosť na miestnej úrovni. Učiaca sa spoločnosť musí byť tvorená postupne: na úrovni komunity, mesta a regiónu.(1) Budovanie učiacich sa miest predstavuje spôsob, ako efektívne formovať učiacu sa spoločnosť.

O tom, čo je to učiace sa mesto, sa dozviete v blogu "Kto je kto - Organizácia Spojených národov (OSN)" od K. Šilhára.

Budovanie učiaceho sa mesta je spoločnou a nepretržitou cestou. Vyžaduje si konkrétny akčný plán so silným politickým vedením a pevným nasadením; účasť a zapojenie všetkých zainteresovaných strán; iniciovať a udržiavať organizovanie špeciálnych podujatí; ľahkú dostupnosť vzdelávania pre všetkých občanov; správne monitorovanie a hodnotenie pokroku; a udržateľné a bezpečné financovanie. (2)

Kľúčové oblasti budovania učiaceho sa mesta (3):

1. Plánovanie. Vypracovanie plánu budovania učiaceho sa mesta.

Silné politické vedenie a pevný záväzok budovania učiaceho sa mesta by sa mal prejaviť  v konkrétnom akčnom pláne. Úlohy v rámci tejto oblasti:

 • Zapojiť lídrov a predstaviteľov mesta do identifikácie hlavných problémov, ktoré je potrebné riešiť na základe špecifických výziev a priorít mesta.
 • Vyhodnotiť, čo sa už dosiahlo zhromažďovaním informácií o relevantných činnostiach realizovaných rôznymi sektormi i a zúčastnenými stranami.
 • Rozširovať povedomie o myšlienke učiaceho sa mesta formou workshopov pre rôzne sektory a zainteresované strany.
 • Navrhnúť konkrétny akčný plán s chytľavým názvom. Tento plán by mal definovať strednodobé a dlhodobé ciele a prostriedky hodnotenia pomocou kľúčových znakov učiacich sa miest.
 • Vypracovať mestskú chartu, v ktorej sa uvedú kroky potrebné na zlepšenie vzdelávania v meste. Tieto kroky by sa mali zosúladiť so stratégiami ústrednej vlády zameranými na budovanie učiacej sa spoločnosti.

2. Zapojenie sa. Vytvorenie koordinovanej štruktúry obsahujúcej všetky zúčastnené strany.

Zainteresovanými stranami pri budovaní učiaceho sa mesta sú všetky jeho organizácie a občania. Je preto potrebné vytvoriť štruktúru, ktorá zapojí všetky zúčastnené strany do budovania učiaceho sa mesta prostredníctvom dialógu a konsenzu. Úlohy v tejto oblasti:

 • Zriadiť výbor pre rozvoj učiaceho sa mesta, ktorý bude pozostávať zo zástupcov z rôznych sektorov. Tento výbor by mal dosiahnuť konsenzus o zásadách rozvoja, implementácii, monitorovania a financovania učiaceho sa mesta.
 • Jasne zadefinovať úlohy a zodpovedností pri navrhovaní a implementácii plánu učiaceho sa miesta pre všetky zúčastnené strany.
 • Vytvoriť fórum pre učiace sa mesto, kde sa ľudia môžu podeliť o svoje skúsenosti.
 • Vytvárať spojenectvá s ostatnými mestami na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni s cieľom výmeny skúseností, poznatkov, nápadov a osvedčených postupov.
 • Pripojiť sa ku Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO a ďalším podobným sieťam alebo združeniam.
 • Udržiavať silný kontakt s ministerstvom školstva alebo akýmkoľvek iným súvisiacim ministerstvom s cieľom prepojiť miestny rozvoj s celoštátnym.

/lv/file/cory-schadt-hhcn6yy3uo8-unsplashjpgcory-schadt-hhcn6yy3uo8-unsplash.jpg

 

3. Špeciálne podujatia. Iniciovanie a udržiavanie procesu v rámci rôznych podujatí.

Čím viac ľudí a organizácií pozitívne reaguje na myšlienku učiaceho sa mesta, tým lepšie sú jeho šance na rozvoj. Úlohy v tejto oblasti:

 • Zorganizovať vzdelávací festival na miestach, kde sa zhromažďujú ľudia.
 • Vyzvať všetky príslušné organizácie, aby predstavili svoje kurzy, služby, produkty a ponúkli praktické činnosti na zapojenie sa všetkých občanov.
 • Zrealizovať konferenciu na tému učiaceho sa mesta. Pozvať partnerské mestá, aby sa  podelili sa o svoje skúsenosti, poznatky, nápady a osvedčené postupy v tejto oblasti.
 • Propagovať myšlienku učiaceho sa mesta v médiách.
 • Obnoviť záujem všetkých zainteresovaných strán o program učiaceho sa mesta organizovaním pravidelných špeciálnych podujatí.

4. Dostupnosť. Zabezpečenie vzdelávania dostupného pre všetkých občanov.

Vzdelávanie má byť dostupné všetkým občanom, má im prinášať radosť a inšpirovať ich v učení počas celého života. Úlohy v tejto oblasti:

 • Poskytovať informácie, poradenstvo a podporu všetkým občanom, vrátane máp poskytovateľov vzdelávania v meste.
 • Zriadiť, propagovať a udržiavať komunitné vzdelávacie priestory a poskytovať zdroje na vzdelávanie v rodinách a komunitách.
 • Identifikovať a reagovať na vzdelávacie potreby a záujmy občanov mesta.
 • Vypracovať postupy, ktoré identifikujú, potvrdzujú a akreditujú výstupy neformálneho vzdelávania.
 • Poskytovať osobitnú podporu vo forme flexibilných opatrení pre marginalizované skupiny vrátane rodín s prisťahovaleckým pôvodom, občanov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a nezamestnaných občanov.
 • Pomáhať verejným a súkromným organizáciám, aby sa stali učiacimi sa organizáciami.
 • Podporovať prostredie priaznivé pre učenie v meste a v inštitúciách mesta.

5. Monitorovanie a hodnotenie. Zavedenie monitorovacieho a hodnotiaceho procesu na zabezpečenie pokroku učiaceho sa mesta.

Aby bolo možné vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v poskytovaní celoživotného vzdelávania pre všetkých v meste, je dôležité neustále sledovať a vyhodnocovať všetky činnosti s tým súvisiace. Úlohy v tejto oblasti:

 • Definovať opatrenia na výkon a pokrok v meste na základe akčného plánu a kľúčových vlastností učiacich sa miest.
 • Zriadiť mechanizmy na dokumentovanie procesu, posudzovanie potrieb občanov a zhromažďovanie údajov.
 • Vypracovať pravidelné správy, ktoré zachytávajú získané skúsenosti a navrhujú zlepšenia.
 • Stanoviť kolektívne stratégie informovania všetkých zúčastnených strán vrátane spôsobov získavania spätnej väzby.

6. Financovanie. Zabezpečiť udržateľné financovanie.

K využívaniu všetkých benefitov učiaceho sa mesta je potrebné zabezpečiť viacnásobné zdroje udržateľného financovania.

 • Zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na vybudovanie a udržiavanie základnej štruktúry akčného plánu učiaceho sa mesta.
 • Rozvíjať udržateľné mechanizmy podieľania sa na nákladoch zahŕňajúce partnerstvá viacerých zainteresovaných strán so spoločnosťami, nadáciami, filantropmi, medzinárodnými partnermi, miestnymi orgánmi, národnými vládami a nadnárodnými organizáciami.
 • Efektívne využívať vzdelávacie zdroje všetkých zúčastnených strán.
 • Vykonávať analýzy nákladov a ziskov s cieľom zhromaždiť dôkazy o výhodách učenia sa.
 • Vytvoriť osobitné opatrenia pre marginalizované skupiny a jednotlivcov.

 

S cieľom podporovať mestá, ktoré sa riadia týmito odporúčaniami, sekretariát Globálnej siete učiacich sa miest (GNLC), ktorý sídli v Inštitúte celoživotného vzdelávania UNESCO (UIL), vedie tieto aktivity:

 • Facilituje a šíri výskum zameraný na zlepšovanie koncepcie učiaceho sa mesta.
 • Vyvíja nástroje na budovanie učiacich sa miest.
 • Poskytuje osvedčené postupy pri budovaní učiacich sa miest.
 • Rozvíja a ponúka kapacity pre rozvoj programov pre svojich členov a partnerov.
 • Podporuje politický dialóg a vzájomné učenia medzi členskými mestami.
 • Presadzuje dôležitosť celoživotného učenia pre všetkých ako organizačného princípu vzdelávacej politiky a podpory politických reforiem, ktoré pomáhajú budovaniu učiacich sa miest.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

1. UNESCO Global Network of Learning Cities. [online]. [cit. 21.08.2019]. Dostupné z: http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities 

2.How to build a learning city? [online]. [cit. 21.08.2019]. Dostupné z: http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/build-learning-c...;

3. Guidelines for Building Learning Cities. 2015. UNESCO Global Network of Learning Cities. [online]. [cit. 21.08.2019]. Dostupné z: http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/guidelines-build...;

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn