News
Ziņas

Izglītība zaļākai un ilgtspējīgākai Eiropai: aicinām dalīties ar savām idejām!

Education for a greener, more sustainable Europe: share your ideas!

Ir uzsākta sabiedriskā apspriešana par tematu “izglītība vides ilgtspējai”! Apspriešanas mērķis ir apkopot viedokļus un idejas par Eiropas Padomes ieteikumu izglītībā vides ilgtspējai, ko Komisija pieņems 2021. gada beigās.

Vai izglītojamajiem Eiropā piemīt nepieciešamās prasmes un zināšanas, kas vajadzīgas, lai veicinātu klimata pārmaiņu samazināšanos un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu? Vai skolotāji tiek sagatavoti atbilstoši tam, lai spētu mācīt par šiem sarežģītajiem jautājumiem un stimulēt studentus aktīvai rīcībai? Vai mācību programmas atbalsta tādu attieksmju un vērtību sistēmas attīstību, kas vajadzīga, lai veicinātu vides ilgtspēju? Kā mēs varam nodrošināt, ka jaunieši iegūst atbilstošas prasmes nākotnes “zaļajām” darbavietām?

Dalies ar savu viedokli jaunajā sabiedriskajā apspriešanā par izglītību vides ilgtspējai! Apspriešana notiek visās 24 ES oficiālajās valodās, un tā būs atvērta līdz 2021. gada 24. septembrim.

Papildu informācija

Ieteikumā tiks izklāstīti galvenie izaicinājumi, kas saistīti ar ilgtspējas integrēšanu izglītībā, un ieteiktas konkrētas darbības izglītības un apmācības sniedzējiem un politikas veidotājiem. Tajā tiks arī plaši izskaidrots, kā Komisija plāno šo darbu turpmākajos gados atbalstīt ar dažādām Eiropas Savienības iniciatīvām un finansējumu.

Izglītība ir izšķiroši svarīga, lai mudinātu uz ilgtspējīgu uzvedību un palīdzētu pilsoņiem pāriet no izpratnes uz aktīvu rīcību. Skolām, augstākās izglītības iestādēm, mācību centriem būtu jāpiešķir pilnvaras nodrošināt kvalitatīvu izglītību vides ilgtspējai. Komisija ir apņēmusies atbalstīt valstu centienus un rosināt plašāku sadarbību un pieredzes apmaiņu šajos jautājumos Eiropas līmenī. Šodien uzsāktā sabiedriskā apspriešana pavērs ceļu priekšlikumam, kas padarīs Eiropas mācību programmas piemērotas “zaļajai pārejai", 

tā - komisāre M. Gabriela (Gabriel).

Izmantojot Eiropas zaļo kursu, ES rīko pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un mudinātu visus iedzīvotājus strādāt pie tā, lai kopīgiem spēkiem izveidotu videi nekaitīgāku un ilgtspējīgāku Eiropu. Ieteikums palīdzēs atbalstīt ES dalībvalstu centienus vienoti saskaņot izglītības un apmācības sistēmas ar tām izmaiņām, kas tik ļoti nepieciešamas videi draudzīgai pārejai.

Plānotais Padomes ieteikums par izglītību vides ilgtspējai tika izsludināts Komisijas 2020. gada paziņojumā “Eiropas izglītības telpas stiprināšana līdz 2025. gadam” un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā.

Turpmāk plānotās darbības

Līdz jūlija beigām Sabiedriskajā apspriešanā norisinājās dažādi tiešsaistes semināri, kuros piedalījās jaunieši, pedagogi, augstākās izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, pētnieki un organizācijas, kas iesaistītas formālajā un neformālajā izglītībā, apmācībā un tās vidē, lai apkopotu pēc iespējas dažādākus viedokļus un idejas. Vienlaikus Komisija strādā pie tā, lai radītu sistēmu, kurā noteiktas ar ilgtspēju saistītās kompetences, kas apgūstamas visu vecumu izglītojamajiem.

Saistītais saturs

Login (13)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: transformatīva mācīšanās un dzīves prasmes

Parunāsim par transformatīvu mācīšanos un dzīves prasmēm!

Vairāk

EPALE diskusija: iekļaujošas valodu daudzveidības veidošana Eiropā

Valodu apguve ir vitāli svarīga veiksmīgai sociālajai integrācijai, darbaspēka mobilitātei, un tā veicina vienotu un kulturāli bagātu Eiropu. Piedalieties nākamajā EPALE starptautiskajā diskusijā, un izsakiet savas domas par valodu apguves nozīmīgumu vienotas Eiropas kontekstā!

Vairāk

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk