News
Ziņas

Eiropas Komisija izstrādājusi vadlīnijas, lai palīdzētu kara bēgļiem atrast darbu un mācīties

Vadlīnijas dalībvalstīm

Kopš Krievijas uzsāktā, neizprovocētā kara pret Ukrainu un tās iedzīvotājiem, vairāk nekā 7 miljoni cilvēku ir aizbēguši no Ukrainas un nonākuši Eiropas Savienībā. Līdz šim ES darba tirgū nonācis salīdzinoši neliels skaits darbspējīgā vecuma iedzīvotāju, lai gan sagaidāms, ka strādāt gribošo skaits pieaugs.

Gan uzņemošajām valstīm, gan tiem, kas bēg no kara, ir svarīgi nodrošināt ātru un efektīvu integrāciju darba tirgū, lai atjaunotu savu dzīvi, turpinātu attīstīt savas prasmes un, visbeidzot, atbalstītu Ukrainas atjaunošanu.

Izpratne par šo cilvēku prasmēm un kvalifikācijām, kā arī to atzīšana ir svarīga, lai atvieglotu to iekļūšanu darba tirgū un nodrošinātu, ka viņi iegūst savām prasmēm atbilstošu darbu. Esošo prasmju uzlabošana un jaunu apgūšana ir būtiska, lai veiksmīgi piedalītos darba tirgū un sabiedrībā.

Šodienas vadlīnijas:

  • Apraksta pasākumus, ko dalībvalstis var veikt, pamatojoties uz līdz šim gūto pieredzi un paraugpraksi un iepriekšējiem pasākumiem ES līmenī, lai integrētu darba tirgū cilvēkus, kas ierodas no Ukrainas, un atbalstītu viņu piekļuvi profesionālai izglītībai un pieaugušo izglītībai.
  • Ietver vairākus konkrētus ES finansēto projektu piemērus, kas var kalpot par iedvesmu dalībvalstu iniciatīvām šajā jomā un palīdzēt nodrošināt, ka tās vislabāk izmanto ES līmenī pieejamo atbalstu.

Vadlīnijas attiecas gan uz personām, kurām ir tiesības uz pagaidu aizsardzību saskaņā ar Pagaidu aizsardzības direktīvu, gan uz personām, kurām ir tiesības uz aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Piekļuve darbam un mācībām

Vadlīniju ietvaros Komisija aicina dalībvalstis:

  • Nodrošināt informāciju par pieejamo atbalstu cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā;
  • Veicināt pagaidu aizsardzības saņēmēju integrāciju darba tirgū un attiecīgā gadījumā pietiekamu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem;
  • Nodrošināt iespējami plašāku piekļuvi darba tirgum.

 

Esošo prasmju atzīšana un investēšana jaunu prasmju iegūšanā

Vadlīniju ietvaros Komisija aicina dalībvalstis:

  • Nodrošināt, ka cilvēku prasmes un kvalifikācijas var novērtēt un atzīt neatkarībā no tā, vai dokumentācija par iegūtajām prasmēm ir pieejama. Tas var ietvert atbalstu CV sagatavošanā, prasmju pārbaudē un trūkstošās kvalifikācijas ieguvē.
  • Pēc iespējas ātrāk nodrošināt mērķtiecīgas kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās iespējas, profesionālo izglītību un/vai praktisku pieredzi darbavietā. Līdz ar to ir nepieciešama cieša sadarbība ar izglītības un apmācību pakalpojumu sniedzējiem, sociālajiem partneriem un privāto sektoru, lai nodrošinātu, ka šīs iespējas atbilst darba tirgus vajadzībām un prasmju trūkumiem.
  • Nodrošināt ātru piekļuvi sākotnējai profesionālajai izglītībai, tostarp, mācekļa praksei, un izpētīt iespējas pagarināt Ukrainas profesionālo skolu audzēkņu pastāvīgo uzturēšanos, kas ir īpaši svarīgi jauniem cilvēkiem.
  • Dot piekļuvi vispārējai izglītībai pieaugušajiem bēgļiem no Ukrainas, tostarp, izmantojot otrās iespējas izglītību, kā arī dot iespēju iestāties augstākās izglītības iestādēs.  

ES fondu atbalsts

ES fondi var atbalstīt dalībvalstu pasākumus darba tirgus, profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības piekļuves nodrošināšanai. Tas ietver finansējumu no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalsta fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda. Palīdzēt var arī InvestEU, Tehniskā atbalsta instruments un Erasmus+.

Nākamie soļi

Dalībvalstis tiek aicinātas dažādos veidos turpināt atbalstīt Ukrainas kara bēgļus un veicinātu to integrāciju darba tirgū, tostarp pēc iespējas labāk izmantojot ES līmenī pieejamo atbalstu. Komisija ir gatava turpināt sadarbību ar valstu iestādēm un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Ņemot vērā situācijas attīstību, Komisija turpinās sniegt norādījumus.

Konteksts

ES pagaidu aizsardzības direktīva, kas pirmo reizi vēsturē ir pieņemta vienprātīgi, piešķir saņēmējiem tūlītēju drošu statusu, kam raksturīga uzturēšanās atļauju, mājokļu, skolu, veselības aprūpes un darbavietu pieejamība. Saskaņā ar šo direktīvu kara bēgļiem ir tiesības piekļūt darba tirgum, izglītības iespējām pieaugušajiem, kā arī profesionālai izglītībai un praktiskai darba pieredzei. 23. marta paziņojumā “Atbalsts tiem, kas bēg no kara Ukrainā” dalībvalstis tika mudinātas paplašināt piekļuvi ES darba tirgum attiecībā uz atbilstošas aizsardzības saņēmējiem. Pieņemtajā paziņojumā dalībvalstis tiek aicinātas paplašināt profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību, to attiecinot arī uz pienācīgas aizsardzības saņēmējiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pienācīga aizsardzība ir alternatīva pagaidu aizsardzībai, ko dalībvalstis var piedāvāt trešo valstu valstpiederīgajiem, kuri uzturējās Ukrainā un bēga no Krievijas agresijas pret Ukrainu.

Jaunie norādījumi papildina un balstās uz dažādiem pasākumiem, kas jau veikti ES līmenī, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā, un daudzi no šiem norādījumiem ir izklāstīti Komisijas marta paziņojumā. Komisija prezentēja operatīvās pamatnostādnes, lai palīdzētu dalībvalstīm piemērot Pagaidu aizsardzības direktīvu, ieteikumus, lai palīdzētu profesionāli kvalificētiem bēgļiem piekļūt darba vietām ES, un 10 punktu plānu par ciešāku Eiropas koordināciju attiecībā uz cilvēku, kas bēg no kara pret Ukrainu, uzņemšanu. Turklāt dažādas iniciatīvas dalībvalstīm atvieglo pieejamo ES līdzekļu, jo īpaši “Kohēzijas rīcības bēgļu jomā Eiropā” regulas pilnīgu izmantošanu. Lai atbalstītu kara bēgļus, ES jau ir piešķīrusi dalībvalstīm avansa maksājumus 3,5 miljardu eiro apmērā.

Mājaslapa – ES solidaritāte ar Ukrainu

Mājaslapa – informācija cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā

Palīdzība Ukrainas kara bēgļiem darba meklēšanā, mācībās un citos veidos. Vadlīnijas dalībvalstīm

Login (4)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.
Switch Language

Vai vēlaties pievienot ierakstu?

Nekavējieties!

Spiediet zemāk uz saites un sāciet veidot jaunu ierakstu!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk