Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Kvalitatīva pieaugušo izglītības piedāvājuma atlases ieteicamie kritēriji publiskajā iepirkumā

Pieaugušais izglītību var iegūt gan formālās izglītības programmās, gan pieaugušo neformālās izglītības programmās. Arī pieaugušo neformālajai izglītībai izvirzīts nosacījums – tās atbilstība valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm. Tas, cik labā līmenī tiks īstenota pieaugušo mācību programma, lielā mērā atkarīgs no publiskā iepirkuma ceļā izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Turpinājumā – apsvērumi par to, kā pareizi organizēts iepirkums var pozitīvi ietekmēt izglītības pakalpojuma kvalitāti.

Pieaugušo izglītības seminārā Daugavpilī.

Formālās profesionālās izglītības ieguvi pieaugušajiem nodrošina profesionālās tālākizglītības programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas, kas, pēc attiecīgas licences saņemšanas, tiek īstenotas izglītības iestādēs un Nacionālo bruņoto spēku vienībās (kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana) (turpmāk – NBS vienība). Daudz plašāks ir pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotāju loks, jo to īstenošanu nodrošina gan izglītības iestādes, gan NBS vienības, gan privātpersonas (gan juridiskās, gan fiziskās) un tās var īstenot bez licences saņemšanas, izņemot, juridiskām un fiziskām personām ir jāsaņem licence pašvaldībā.

Ņemot vērā, ka viens no pieaugušo izglītības nosacījumiem ir tās atbilstība valsts un darba devēju interesēm, samērā bieži tiek īstenoti pieaugušo izglītības pakalpojuma publiskie iepirkumi. Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) publikāciju datiem 2015. gadā 96% no izglītības un mācību pakalpojumu iepirkumiem bija pieaugušo izglītības pakalpojuma iepirkumi, galvenokārt, pieaugušo neformālās izglītības pakalpojuma iepirkumi. Galvenie iepirkuma organizētāji ir: Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbniekiem un darba meklētājiem, atsevišķas pašvaldības latviešu valodas apguves programmu īstenošanai un personāla mācībām u.c. Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanai pieaugušo izglītības pakalpojuma iepirkumus veic arī nevalstiskā sektora organizācijas, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācija, biedrība “Auto asociācija” u.c.

Iepirkumos pretendentiem tiek izvirzīta atbilstība Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām, tai skaitā, atbilstība publiskā finansējuma saņemšanai, iegūtas tiesības īstenot izglītības programmas atbilstoši normatīvo aktu prasībām (reģistrācija, licence, ja nepieciešama). Iepriekšējas darbības pieredzes apliecināšanai, piemēram, tiek izvirzīti iepriekšēja perioda finanšu apgrozījuma apmēra nosacījumi, iepriekšēja pieredze pasūtījumam atbilstošu izglītības programmu īstenošanā. Praktiski visos iepirkumos izvirzītas prasības mācību personālam - gan iepriekšējai pieredzei, gan izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. Atsevišķos iepirkumos noteikti temati, kuriem jābūt ietvertiem piedāvājamo izglītības programmu saturā. Neskatoties uz to, ka iepirkuma uzvarētājs atbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajam, bieži aktuāls jautājums - vai iepirktā pieaugušo izglītības programma tiek īstenota kvalitatīvi un cik kvalitatīvs ir rezultāts.

Pieaugušo izglītības kvalitātes kritēriji Eiropas Savienības dokumentos

Eiropas Savienības izvirzīto mērķu sasniegšanai uz zināšanām balstītas ekonomikas un labklājības izaugsmei pieaugušo izglītība kā prioritāte ir noteikta vairākos dokumentos. Jau 2006. gadā tika pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums par pamatprasmēm mūžizglītībā, kurā ietverti vairāki ieteikumi pieaugušo mūžizglītības sistēmu izveidei dalībvalstīs, tostarp, pieaugušo iespējas pamatprasmju atjaunināšanai visas dzīves laikā, attīstīta un pieejama infrastruktūra, vienlīdzīga pieejamība, mācību personāls (skolotāji, pasniedzēji utt.), izglītības programmu piedāvājuma atbilstība iedzīvotāju vajadzībām, to cieši saistot ar nodarbinātības politiku, sociālo politiku, kultūras politiku, inovāciju politiku, sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām pusēm.

Pieaugušo izglītības seminārā Daugavpilī

Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) programmas profesionālās izglītības un tālākizglītības (apmācības) kvalitātes nodrošināšanai EQAVET (turpmāk – EQAVET) ietvaros no 2013.–2015.gadam dalībvalstu izglītības un nodarbinātības ekspertu darba grupa sagatavoja pieaugušo mūžizglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas rādītājus: nacionāla, lokāla vai iekšēja kvalitātes nodrošināšanas sistēma; pieaugušo izglītības informācijas, konsultāciju un programmu pieejamība; mācību personāla kvalitāte; programmu īstenošanas vadība:; iznākuma rādītāji t.sk.: programmu apguvušo skaits, kas sešu mēnešu laikā atrod darbu, uzlabo savu situāciju darba un sociālajā vidē, piedalās kompetences atzīšanā vai turpina mūžizglītību citās programmās, daba devēju un sociālo partneru novērtējums; nepieciešamo programmu un to satura identificēšana; ieguldījums ekonomikas izaugsmē un sociālajā iekļaušanā (raksturo sistēmas attīstību, jo ietver gan sociālo partneru iesaistes īpatsvaru valsts līmeņa un lokālo pārvaldes institūciju darbībā un pieaugušo izglītības īstenotāju skaitu, kas piedalās programmās, kas veidotas sadarbībā ar sociālajiem partneriem lokālā, reģionālā vai valsts līmenī, gan mazā un vidējā biznesa sektora izaugsmi, indivīdu ekonomiskās aktivitātes rādītājus )[1].

Rekomendācijas kvalitatīvam pieaugušo neformālās izglītības piedāvājuma iepirkumam

Ņemot vērā, ka EQAVET pieaugušo izglītības kvalitātes rādītāji kopumā nav piemērojami katram pieaugušo izglītības īstenotājam individuāli, kā arī publiskā iepirkuma regulējumu, tad projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros kvalitatīvas pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas iepirkumā pretendentam ieteicams noteikt atbilstību šādiem kvalificēšanās kritērijiem:

 1. Atbilstība Publisko iepirkumu likuma 40., 41., 42., 43. pantā noteiktajām prasībām;
 2. Pašvaldības licence, ja pretendents nav Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, vai NBS vienība;
 3. Pieredze iepirkumam atbilstošas izglītības programmu kopas izglītības programmu īstenošanā (programma īstenota pilnā apmērā vismaz 2 reizes);
 4. Sagatavota izglītības programma un definēti sasniedzamie rezultāti, ir pieejama atbilstoša mācību literatūra un mācību materiāli katram izglītojamajam;
 5. Ir pieejami izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie materiāli tehniskie resursi, vai apliecinātas spējas nodrošināt mācības darba vidē;
 6. Pieejams mācību personāls, kura pieredze, izglītība, kvalifikācija atbilst konkrētajai pieaugušo izglītības programmas jomai, tematam, vai mācību priekšmetam. Priekšrocība, ja īstenotājs piesaista nozarē pieredzējušus profesionāļus kā mācībspēkus;
 7. Pretendents īsteno savu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kuras ietvaros: iedibina politiku un procedūras piedāvātās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, t.sk.;
  1. 1. izstrādā savu pieaugušo izglītības programmu veidošanas, iekšējās apstiprināšanas procedūru, iesaistot ieinteresētos sadarbības partnerus, t.sk. pasūtītāju;
  2. 2. izveido un publisko izglītojamo sasniegto rezultātu vērtēšanas kritērijus, nosacījumus un procedūras;
  3. 3. izveido iekšējo kārtību mācību personāla kvalifikācijas un darba kvalitātes nodrošināšanai;
  4. 4. nodrošina, ka tiek vākta un analizēta informācija par izglītojamo sasniegtajiem rezultātiem, absolventu nodarbinātību, profesionālās kompetences atzīšanu, apmierinātību ar apgūto programmu, mācību personāla veikumu, pieejamiem mācību līdzekļiem un materiāli tehniskajiem resursiem.
 8. Ir noteikts izglītības programmas vadītājs, vai par izglītības programmas īstenošanu atbildīgais darbinieks;
 9. Dalība atbilstošā/s sabiedriskā/s organizācijā/s, kas pārstāv konkrēto jomu/as, sadarbojas ar programmas tematikai atbilstošu nozaru ekspertu padomi vai vadošu uzņēmumu konkrētajā nozarē;
 10. Ir saņēmis augstus novērtējumus par atbilstošu programmu īstenošanu iepriekš gan no pasūtītāja, gan izglītojamo puses.

Andra Šēnberga

Andra Šēnberga ir Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore


[1] Sk. /sites/default/files/al_-cvet_results_june_2015.pdf

Login (0)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE 2021. gada tematiskie fokusi. Laiks sākt!

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām! Sāksim ar šo tiešsaistes diskusiju. Tiešsaistes diskusija notiks 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītu diskusiju ievadīs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere un Aleksandra Kozira no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas (EAEA), kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome.

Vairāk

EPALE diskusija: Pamatprasmju nodrošināšana cietumos

Kā izglītības iniciatīvas var labāk risināt cietumos esošo cilvēku pamatvajadzības? Kādi ir galvenie ieguvumi un problēmas attiecībā uz pamatprasmju apmācību cietumos? Diskusija notiks 17. decembrī (ceturtdien), tā sāksies plkst. 14.00 pēc Centrāleiropas laika un noslēgsies plkst. 16.00. Diskusijas ievadā būs 20 minūšu gara tiešraide ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, kuri dalīsies savā pieredzē par minēto tēmu, tai sekos tiešsaistes diskusija līdz plkst. 16.00 pēc CET.

Vairāk