Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

Intervija ar Klaudiju Arauho Amaro: Pamatprasmju attīstīšana attālos reģionos

Kas ir Zināšanu namu tīkls (Casa do Conhecimento)? Tas ir Portugāles valsts līmeņa pilotprojekts. “Zināšanu nams” – kā elastīga un interaktīva mācību vieta, kas atrodas tuvu vietējiem iedzīvotājiem un ir brīvi pieejama visiem sabiedrības slāņiem. Vieta, kur tiktu attīstītas un reģiona vajadzībām pielāgotas izglītības, kultūras vai zināšanu izplatīšanas darbības, bet galvenais, to darot, tiktu ievērotas iedzīvotāju iespējas un digitālās prasmes.

Šo emuāru oriģināli angļu valodā publicēja EPALE Moderator.


 

Kas ir Rede Casa do Conhecimento tīkls, un kā tas atbalsta pieaugušo izglītojamo pamatprasmju attīstīšanu attālos reģionos?

Rede Casas do Conhecimento (RCdC) – Zināšanu namu tīklu (HoKN) 2010. gadā izveidoja Minho Universitāte un četras Portugāles ziemeļu reģiona pašvaldības1. Tas ir nacionālā līmeņa projekta ON.2 ietvaros finansēts pilotprojekts. Tīkla mērķis ir izveidot cilvēku un resursu tīklu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Bija iecerēts, ka šis tīkls funkcionēs kā vieta, kur dalīties ar zināšanām, veicināt jauninājumus un izveidot kontekstu efektīvai mijiedarbībai starp universitāti, reģionu un tā iedzīvotājiem.

“Zināšanu nams (Casa do Conhecimento)” bija veidots kā elastīga un interaktīva mācību vieta, kas atrodas tuvu vietējiem iedzīvotājiem un ir brīvi pieejama visiem sabiedrības slāņiem. Vieta, kur tiktu attīstītas un reģiona vajadzībām pielāgotas izglītības, kultūras vai zināšanu izplatīšanas darbības, bet galvenais, to darot, tiktu ievērotas iedzīvotāju iespējas un digitālās prasmes.

Laikā no 2010. līdz 2012. gadam mums izdevās izveidot un aprīkot piecus Zināšanu namu tīklus, katrs no kuriem bija aprīkots ar videokonferenču sistēmām. Tas ļāva mums noorganizēt plašu pasākumu klāstu, piemēram, seminārus, konferences, darbnīcas, mācību kursus, izstādes un tehnoloģiju demonstrācijas. Mēs vēlējāmies samazināt digitālo plaisu un veicināt iedzīvotāju efektīvu iekļaušanu tā sauktajā informācijas un zināšanu sabiedrībā. Turklāt mēs centāmies nodrošināt vienlīdzīgu un efektīvu piekļuvi digitālajām tehnoloģijām un to izmantošanai, aicinot cilvēkus piedalīties pasākumos, ko mēs izstrādājām gan atsevišķi – katrs Zināšanu nams saviem iedzīvotājiem, gan arī kā tīkls, kas maksimāli izmanto pieejamos resursus, lai panāktu lielāko iespējamo atdevi no rīkotajiem pasākumiem.

Laikposmā no 2012. gada līdz 2014. gadam Zināšanu namu tīkli guva atzinību gan universitātē, gan ārpus tās un baudīja pieaugošu interesi no dažādām pašvaldībām2.

2018. gadā Minho Universitāte prezentēja sadarbības tīklu Portugāles Administratīvās modernizācijas valsts aģentūrai (AMA) kā efektīvas mijiedarbības paraugu starp augstākās izglītības iestādēm un sabiedrību kopumā. Mūsu uzdevums bija paplašināt koncepciju, sadarbojoties ar Evoras Universitāti un iekļaujot tajā citu Portugāles reģionu – Alentejo.

Tuvums un teritorija ir divi mūsu tīklam būtiski jēdzieni. Mēs uzskatām, ka katras pašvaldības un pašas universitātes unikalitāte ir stimuls veidot kopīgu, dinamisku un daudzveidīgu tīklu, kurā tīkla dalībniekus motivē šis tuvums – atrašanās vienā un tajā pašā teritorijā. Tas ļauj izstrādāt darbību kopumu, kas veicina katras pašvaldības un reģiona attīstību. Tāpēc projekta e-civitas ideja, ko mēs tagad īstenojam sadarbībā ar Evoras Universitāti, ir nevis paplašināt esošo tīklu līdz Alentejo, bet gan izveidot jaunu Zināšanu namu tīklu speciāli Alentejo reģionam, un tad izveidot valsts mēroga Zināšanu namu tīklu.

Minho Universitātes rektora rīcības programmā 2017.–2021. gadam redzam, ka universitāte ir nepārprotami apņēmusies padziļināt saikni ar sabiedrību. Tiek veicināta lielāka universitātes klātbūtne vietējā sabiedrībā un izstrādāta pētniecības un zinātniskās kultūras izplatīšanas programma. Līdz ar to bija skaidrs, ka Minho Universitātes Zināšanu namam varētu būt nozīmīga loma šajā programmā, tāpēc Zināšanu nams dabiski iekļāvās universitātes kultūras nodaļas sastāvā, tādējādi īstenojot gan pienākumu paplašināt universitātes ietekmi, gan ideju par universitāti “bez sienām”, kas sadarbojas ar sabiedrību.

Mēs visi zinām, ka universitātes pēc būtības ir zināšanu iestādes un ka tās kalpo sabiedrībai divos galvenajos veidos. Pirmkārt, apmācot iedzīvotājus un “ražojot” augsti apmācītus profesionāļus dažādās jomās, otrkārt, izstrādājot pētniecību un inovācijas, lai rastu risinājumus sabiedrības lielākajām problēmām. Taču universitāšu uzdevums ir arī veicināt sabiedrības izpratni par kultūru, analizēt un piedāvāt risinājumus galvenajām ikdienas problēmām un veidot partnerības sociālajai un ekonomiskajai attīstībai reģionālā, valsts vai starptautiskā kontekstā.

Universitātes ietvaros Zināšanu namu (HoK) tīkls nodarbojas uz šo pēdējo uzdevumu – attīstības partnerību veidošanu. Izmantojot universitātes rīcībā esošos cilvēkresursus un zināšanas, sadarbībā ar vietējām iestādēm mēs organizējam izglītojošu un kultūras pasākumu kopumu, kas, mūsuprāt, palīdz uzlabot iedzīvotāju spējas un prasmes. Tādējādi iedzīvotāji kļūst par aktīviem pilsoņiem, kas pilnībā piedalās un izmanto informācijas un zināšanu sabiedrības priekšrocības.

Rede Casas do Conhecimento

Mēs organizējam dažādus pasākumus, tostarp formālus pēcdiploma kursus. Piemēram, no 2010. līdz 2014. gadam vadījām divus tālmācības maģistra kursus izglītības tehnoloģiju jomā skolotājiem. Tā vietā, lai dotos uz universitāti apmeklēt nodarbības – kas prasītu vairāk laika un resursu –, studenti varēja apmeklēt savas vietējās HoK (Zināšanu namu) mācības, izmantojot videokonferenču sistēmas.

Mūsu tīklā ir izveidota arī “Lasītāju kopiena”. Mēs aicinām mūsu tīkla teritorijas iedzīvotājus izlasīt vienu grāmatu mēnesī. Reizi mēnesī mūsu lasītāji tiekas Zināšanu namā, lai runātu par izlasīto. Grāmatu klubi tiek organizēti reģionāli ar virtuālu savienojumu (izmantojot videokonferenču sistēmas) starp visiem Zināšanu namiem. Tas ļauj lasītājiem dalīties savā pieredzē ne tikai ar vietējo kopienu, bet arī ar lasītājiem no citiem reģioniem. To darot, mēs varam pieaicināt autorus vai ekspertus par šo grāmatu, lai runātu un rosinātu interesantas debates un sarunas starp cilvēkiem ar  akadēmiskām zināšanām un neprofesionāliem literatūras mīļotājiem.

Universitātē mēs rīkojam arī seminārus un konferences, ko attālināti apmeklē iedzīvotāji no mūsu vietējiem Zināšanu namiem, kā arī darbseminārus un izstādes un dažādus cita veida pasākumus.Ir svarīgi pieminēt, ka mūsu Zināšanu nami galvenokārt atrodas lauku apvidos, kur nav augstākās izglītības iestāžu. Uminho šo iniciatīvu izmanto kā veidu, lai sasniegtu šīs iedzīvotāju grupas.

Nav viegli organizēt pasākumus plašākai sabiedrībai, it īpaši tāpēc, ka akadēmiskā kopiena nav radusi komunicēt ar cilvēkiem ārpus viņu profesionālā “burbuļa”, ar sabiedrību kopumā. Lai visi iedzīvotāji varētu saprast un piedalīties, informācija ir jāpasniedz citādi nekā akadēmiskajā vidē ierasts. Mēs vēlamies būt par tiltu starp akadēmiskajām aprindām un pilsonisko sabiedrību, raisot debates par interesantām tēmām.

Pašlaik mēs organizējam tiešsaistes pasākumu “Combater a Pandemia com UM Conhecimento” / “Cīņa pret pandēmiju ar UM zināšanām” (UM ir saīsinājums no “Minho universitāte”). Mēs esam aicinājuši Minho Universitātes pētniekus izvēlēties tematu, ko apspriest ar vidusmēra pilsoņiem, lai palīdzētu labāk reaģēt uz Covid-19 negatīvo ietekmi viņu ikdienas dzīvē. Šīs tēmas ir saistītas, piemēram, ar veselības jautājumiem, piemēram, ar masku pareizu lietošanu vai ar Covid-19 ietekmi uz garīgo veselību, kā arī ar ekonomikas un finanšu jautājumiem, piemēram, valsts atbalstu, uz kuru cilvēki var pieteikties, utt. Reizi mēnesī aicinām cilvēkus pievienoties mums uz 45 minūtes garu sarunu Zoom, kuras laikā dalībnieki noskatās īsu prezentāciju par tēmu un var uzdot ekspertiem jautājumus.

Kā COVID-19 uzliesmojums ietekmēja tīklā organizētos pasākumus?

Mēs bijām pieraduši izmantot tehnoloģijas savu pasākumu atbalstam, bet Covid-19 uzliesmojums parādīja, cik svarīga ir digitālā piekļuve un prasmes. Mēs bijām pieraduši, ka fiziski sapulcinām mūsu kopienas mūsu Zināšanu namos. Šīs sanāksmes ļāva tiem, kam trūkst digitālās piekļuves un prasmju, piedalīties mūsu pasākumos un, to darot, iepazīt tehnoloģijas un saprast, kā tās var izmantot dažādos veidos.

Martā un aprīlī mums bija jāpārtrauc savas aktivitātes. Ne tāpēc, ka mēs tās nevarētu nodrošināt, bet gan tāpēc, ka cilvēki bija pārāk aizņemti, mēģinot saprast, kas notiek, aizsargājot sevi un organizējot savu dzīvi. Kad mēs maijā atgriezāmies Lasītāju kopienā, mums bija jādara viss tiešsaistē. Mēs nebijām spējīgi klātienē pulcēties savos Zināšanu namos, tāpēc mūsu lasītājiem bija jāapmeklē sesijas attālināti - no mājām, ko viņi arī darīja. Viņi mums jautāja, kā tikt tiešsaistē, un mēs viņiem palīdzējām. Tā kā visur bija kolēģi, kas atbildēja par vietējiem Zināšanu namiem, mēs varējām viegli sazināties ar cilvēkiem un izskaidrot, kā viņi var mums pievienoties no savām mājām. Faktiski, šajā attālinātās darbības periodā līdzdalība pieauga.

Turpmāk, tiklīdz mēs varēsim atgriezties savos  Zināšanu namos, mēs vēlamies saglabāt šo jaukto līdzdalību; satikties fiziski, vienlaikus veicinot arī individuālo digitālo līdzdalību. Mēs negribam pilnībā pāriet uz digitālo vidi, jo mēs zinām, ka saskarsme klātienē ir svarīga, un joprojām ir cilvēki, kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība, lai piedalītos un attīstītu savas digitālās prasmes. 

Rede Casas do Conhecimento

 

Kā jūs plānojat izmantot rezultātus, kurus sniegusi šī konkrētā iniciatīva, Eiropas sadarbības programmās?

Līdz šim mēs koncentrējāmies uz rezultātu izmantošanu valsts līmenī, bet būtu interesanti atrast Eiropas partnerus, kas iesaistās līdzīgās iniciatīvās – proti, veicina neformālu mācību vidi pieaugušajiem, attīstot IKT prasmes vai tehnoloģiju izmantošanu vai izstrādā neformālas apmācības iniciatīvas, kas veicina aktīvu pilsoniskumu. Gribētos ne tikai dalīties ar šo pieredzi kā ar labu praksi, bet arī mācīties no citu Eiropas valstu pieredzes.

Daži mūsu Zināšanu nami atrodas publiskajās bibliotēkās un tiek vadīti sadarbībā ar bibliotekāriem, kuri varētu arī gūt labumu no iespējas piedalīties apmācībā ārzemēs vai sadarbības projektos, kas varētu nodrošināt Eiropas dimensiju mūsu tīklā.

Mūs interesē arī tādi temati kā Eiropas pilsonība. Mēs uzskatām, ka mūsu lauku kopienas gūtu labumu, piedaloties Eiropas mobilitātēs vai mijiedarbojoties ar citiem pieaugušajiem, kas mācās citās Eiropas valstīs. Mēs esam pieraduši veidot mobilitātes projektus gan jaunākiem cilvēkiem, gan ar viņu līdzdalību, bet būtu arī interesanti iegūt īsu mobilitātes pieredzi darbā ar pieaugušajiem. Tas varētu būt grūti, bet tā būtu lieliska pieredze.  

 

1. Vila Verde, Fafe, Paredes de Coura un Vieira do Minho

2. Boticas, Montalegre, Trofa un Ponte da Barca.


Kā projektu vadītāja Klaudija Arauho Amaro no 2008. līdz 2018. gadam vadīja divu Portugāles arodskolu starptautiskās sadarbības nodaļu, kurā viņa koordinēja un pārvaldīja vairāk nekā 20 ES projektus (LDV, Comenius, Grundtvig, Erasmus +), kas koncentrējās uz Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) un darbā balstītas mācīšanās periodiem ārzemēs. 2015. gadā viņa sāka strādāt kā ES projektu vadītāja Mākslas un prasmju organizācijā – šī organizācija Portugālē aktīvi nodarbojas ar darbā balstītu mācību organizēšanu iebraucošiem un izbraucošiem PIA studentiem programmas “Erasmus+” ietvaros. 2012. gadā viņa tika aicināta sadarboties projektā “Rede Casas do Conhecimento” kā digitāla koordinatore, organizējot un īstenojot kultūras un izglītības pasākumus, kur tiek izmantotas IKT, ciešā sadarbībā ar “Rede Casas do Conhecimento” tīkla dalībniekiem. Būdama ar zinātkāru garu un dedzīgu interesi par mūžizglītību, Klodija iestājās informācijas sistēmu maģistrantūrā un pašlaik raksta maģistra darbu par savu pieredzi šajā tīklā.

Login (4)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Aktīva novecošana un dzīves pārejas

Kādi ir izaicinājumi jautājumā par svarīgām dzīves pārejām? Kā starppaaudžu izglītība varētu palīdzēt aktīvas novecošanas un dzīves pāreju jautājumā?

Vairāk

Informācijpratības zināšanu bāze (knowledge base)

#informationliteracy #knowledgebase #informacijpratiba #zinasanubaze

Vairāk

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk