European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Informācijpratīgs bibliotekārs medicīnas jomā: vai tas ir sarežģīti?

Latvijas Nacionālajā bibliotēka Kompetenču attīstības centrā notika izglītības programmas "Medicīnas infrormācijas pratība" (24h) aprobācija.

No 24.05.2021 līdz 28.05.2021 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centrā (KAC) notika Erasmus+ projekta "Medicīnas informācija pratība" Nr. 2019-1-LV01-KA204-060371 (turpmāk – projekts) ietvaros izstrādātās 24 stundu izglītības programmas "Medicīnas informācijas pratība" (turpmāk – programma) aprobācija.

Šī programma ir viens no projekta intelektuālajiem rezultātiem; otrs ir metodiskā elektroniskā grāmata (e-grāmata) pasniedzējiem, kas ir lielisks palīgs, mācot citiem medicīnas informācijas pratību. Lai gan aprobācijā kopā piedalījās 32 dalībnieki no dažādām Latvijas bibliotēkām, tādām kā LNB, Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) un Latvijas universitātes (LU) bibliotēka, reģionu galvenās bibliotēkas, pagasta bibliotēkas, šī programma ir paredzēta ne tikai bibliotekāriem, bet arī  veselības aprūpes nozares speciālistiem, kurus interesē uzticama informācija darba vajadzībām, veselības zinātnes pasniedzējiem, kurus interesē informācija studiju procesa nodrošināšanai,  Eiropas medicīnas informācijas speciālistiem, kuri plāno izstrādāt un/vai pasniegt līdzīgas mācību programmas. Programmas pasniedzējas ir RSU informācijas speciālistes. Visi dalībnieki sekmīgi nokārtoja noslēguma testu un saņēma apliecības par dalību programmas aprobācijā.

Programmas aprobācija notika attālināti epidemioloģisko apstākļu dēļ, taču nākotnē plānots šo programmu īstenot klātienē LNB Kompetenču attīstības centrā. Tiek plānots sludināt pieteikšanos uz mācībām 1-2 reizes gadā, ņemot vērā pieprasījumu.

 Par programmas moduļiem

 Izglītības programmā ir iekļauti trīs moduļi:

  • 1. modulis "Medicīniskās un veselības informācijas meklēšanas pamati" (8h);
  • 2. modulis "Speciālie veselības un medicīniskās informācijas resursi" (8h);
  • 3. modulis "Uz pierādījumiem balstīta medicīna" (8h).

Programmā ir ietverta gan teorētiskā daļa, gan vairāki informācijas meklēšanas praktiskie uzdevumi dažādās datubāzēs, gan diskusijas un pieredzes apmaiņa dalībnieku starpā. Tāpat tiek  izmantotas ZOOM aptaujas (Poll), lai atkārtotu iepriekš apgūto un nostiprinātu zināšanas.

Pirmajā modulī  tiek izskatīti medicīnas informācijas pamatprincipi, apgūti Bula operatori. Pareiza jautājuma formulēšana medicīnas informācijpratībā ir īpaši svarīga, tāpēc programmā tika iekļauta PICO formulas veidošana un, protams, praktiski tiek – demonstrētas meklēšanas piemēri dažādās medicīnas datubāzēs, tādās kā Science Direct, EBSCO, PubMed u.c. Viena no apakštēmām šajā pirmajā modulī ir MESH priekšmeti un apakšpriekšmeti, kā arī meklēšanas stratēģijas izveide.

Otrais modulis ir veltīts speciālo veselības un medicīnas informācijas resursu padziļinātai apgūšanai. Pasniedzēji praktiski demonstrē, kā tiek meklēta informācija tādās valsts nozīmes bibliotēku tīmekļa vietnēs (resursos) kā RSU, LU bibliotēka, LNB un LR Veselības ministrija. Šajā modulī īpaši detalizēti tiek apskatīta PubMed datubāze – kā veidot meklēšanas stratēģiju, pamatprincipi, paplašinātā  meklēšana, dažādi meklēšanas rīki, MESH datubāze.

Un, visbeidzot, trešajā modulī par uz pierādījumiem balstītu medicīnu (Evidence Based Medicine EBM) ir iekļautas tēmas par to, kas ir uz pierādījumiem balstīta medicīna, par bibliotekāru lomu EBM procesā, par “informācijas sprādzienu”. Tāpat padziļināti tiek apskatīti medicīnas pētījumu veidi un pierādījumu hierarhija, EBM meklēšanas process un PICO formulas izmantošana šajā procesā, EBM resursi un to veidi, un 6S piramīdas nozīme. Šajā modulī tiek apskatītas vairākas EBM klīniskās informācijas datubāzes, EBM pētījumu publikāciju datubāzes un citas EBM datubāzes, tādas kā Natural Medicines, ClinicalTrials, INAHTA u.c.

Dalībnieku novērtējums

Kopumā programmas aprobācijas novērtēšanas anketās dalībnieki akcentēja, ka ļoti noderēja mācībās sniegtā informācija un jaunapgūtās prasmes, un plāno to izmantot gan darbā, gan personīgām vajadzībām. Dalībnieki atzina, ka pēc mācībām varēs kvalitatīvāk meklēt un sniegt medicīnas informāciju bibliotēkas lietotājiem.

Lielākā daļa dalībnieku izteicās, ka noteikti dalīsies ar jauniegūtajām zināšanām un prasmēm ar kolēģiem. Novērtējuma anketā dalībnieki pozitīvi novērtēja ZOOM aptaujas (Polls) izmantošanu mācību laikā, tas ļāva reflektēt par iepriekšējā mācību dienā apgūto, un pasniedzējiem tas palīdzēja novērtēt mācību dalībnieku progresu, lai attiecīgi pielāgotu mācību saturu. Dalībnieki iesaka pēc katras mācību dienas veidot Polls un pārrunāt kļūdaini atbildētos kontroljautājumus. Turpmāk tiek plānots pirms programmas uzsākšanas testēt dalībnieku iepriekšējās zināšanas, lai maksimāli pielāgotu mācību saturu dalībnieku iepriekšējo zināšanu līmenim.

Papildus tam dalībnieki atzīmēja, ka trešā diena jeb trešais modulis ir bijis pēc satura visapjomīgākais, un ieteica meklēšanas procesu dažās no demonstrētajām datubāzēm ierakstīt video pamācībās un ievietot e-mācību vidē Moodle.

Dalībnieki augsti novērtēja pasniedzēju profesionalitāti medicīnas informācijas meklēšanas jautājumos un izveidotos mācību materiālus, kas ir aktuāli un izmantojami ikdienas darbā. Dalībnieki novērtēšanas anketā apstiprināja, ka programmas saturu papildināja reāli piemēri. Papildus novērtēšanas kritērijiem dalībniekiem tika jautāts, vai jauniegūtās zināšanas un prasmes ir pilnībā pietiekamas, lai mācītu citus. Lielākā daļa dalībnieku (53,1%) atbildēja, ka daļēji, un atzīmēja, ka, lai varētu mācīt citus, nepieciešams vēl papildus iedziļināties un pašam praktiski jāvingrinās.

Par Moodle

Programmas aprobācijas ietvaros aktīvi tika izmantota LNB e-mācību vide Moodle. Tajā ir iekļauti mācībām nepieciešamie resursi un materiāli, palīgmateriāli un papildus materiāli padziļinātai medicīnas informācijas resursu pētīšanai. Tāpat e-mācību vidē Moodle ir ievietoti dažādi praktiskie uzdevumi patstāvīgai izpildei zināšanu nostiprināšanai, testi paškontrolei, kā arī norādīta vispārīgā informācija par katru moduli (mērķis, uzdevumi) un informācija par pasniedzējiem. E-mācību vidē Moodle ir izpildāms arī noslēguma tests par visiem trim moduļiem.

Lai pasniedzēji varētu “piepildīt” e-mācību vides Moodle saturu, veidot uzdevumus un testus, pirms programmas aprobācijas programmas pasniedzēji apguva programmu “E-mācību vides Moodle lietošanas pamati” (20h), kuras pasniedzējas bija KAC speciālistes. Mācības notika attālināti e-mācību vidē Moodle. Dalībnieces praktiski mācījās par Moodle kursa izveidošanu, resursu un aktivitāšu pievienošanu tajā, tāpat apguva Moodle testa un uzdevuma veidošanu un jautājumu formulēšanas teoriju. Rezultātā pasniedzējas veiksmīgi sagatavoja e-mācību vides Moodle saturu programmai “Medicīnas informācijas pratība”, aprobācijas laikā brīvi darbojās tajā. Pasniedzējas atzīmēja, ka iegūtās zināšanas par e-mācību vides Moodle lietošanu noderēs ne tikai šī projekta ietvaros, bet arī ikdienas darbā un personīgām vajadzībām, jo šobrīd mācību pārvaldības sistēmas (Learning Managment System LMS) tiek lietotas arvien vairāk gan augstskolās, t.sk. RSU, gan citās izglītības iestādēs.

Par andragoģiju

Projekta ietvaros izstrādātā un jau aprobētā programma “Medicīnas informācijas pratība” ir pieaugušo neformālās izglītības programma, kuras mērķauditorija attiecīgi ir pieaugušie. Kā zināms, pieaugušie kā izglītojamie atšķiras no skolēniem: pieredze, motivācijas, mērķi, gatavība mācīties, pašvadības spējas, pieeja mācībām un citi aspekti. To visu apskata un akcentē andragoģija – zinātne par pieaugušo izglītības procesu, ievērojot pieaugušo mācīšanas un mācīšanās īpatnības.

Lai sagatavotu pasniedzējus programmas aprobācijai un turpmākai šīs programmas nodarbību vadīšanai, tika īstenota programma “Andragoģijas pamati” (24h), kuras ietvaros apguva andragoģijas pamatprincipus, izglītības programmas izstrādes procesu, mācību metodes un to pielietošanu un mācījās veikt metožu salīdzinošo analīzi. Mācības vadīja KAC speciālistes. Mācības notika e-mācību vidēs https://macies.lnb.lv/?redirect=0 un http://go-andragogy.eu/ , kā arī attālināti ZOOM platformā.

Papildus andragoģijas mācībām RSU pasniedzējas apguva lietišķās sarakstes etiķeti komunikācijā, kreatīvo informācijas meklēšanu mācību vajadzībām un praktiskās metodes darbam ar pieaugušo auditorijas grupām kultūrizglītībā. Mācību dalībnieces uzzināja par galvenajiem e-pasta etiķetes pamatprincipiem un to, kā veiksmīgi, korekti un ētiski komunicēt, izmantojot e-pastu, iepazinās ar 7 kreatīvām informācijas meklēšanas metodēm un uzzināja tādas metodes darbam ar auditoriju kā pašvadīta ekskursija, materiālu izpēte sadarbībā, interaktīva lekcija un praktisks darbs ar tematisko kolekciju kursā “Diferencētās pieejas pieaugušo izglītības procesā” (12h).

Šajās mācībās pasniedzējiem bija uzdevums kļūt par prasmīgiem andragogiem, kas arī veiksmīgi izdevās.

Lai lasītājam vienkāršāk būtu saprast, tpiedāvājam vizualizētu projekta “ceļu” līdz programmas aprobācijai – programmas reālai īstenošanai.

vvv.
Turpmākā darbība

Projekta partneri līdz projekta beigām turpinās darbu pie izglītības programmas “Medicīnas informācijas pratība” (24h) pilnveidošanas, ņemot vērā aprobācijas dalībnieku ieteikumus un priekšlikumus. Pēc izglītības programmas "Medicīnas informācijas pratība" (24h) pilnveidošanas programma un tās atsevišķie moduļi tiks iekļauti LNB KAC kursu īstenošanas grafikā noteiktajā kārtībā. Sekojiet līdzi aktualitātēm šeit.

 

Vairāk informācijas:

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Kompetenču attīstības centrs

Viktorija Aleksejeva

viktorija.aleksejeva@lnb.lv

erasmus.
Projekta logo.

 

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

Tiešsaistes diskusija par kultūru krīzes laikā

Ceturtdien, 28. aprīlī, EPALE notiks tiešsaistes diskusija, kas pētīs iespējas, kuras šajā izaicinājumu pilnajā laikā var sniegt kultūra un māksla.

Vairāk