European Commission logo
Izveidot profilu
Var atlasīt dažādus vārdus, atdalot ar komatu

EPALE - Eiropas pieaugušo mācīšanās elektroniskā platforma

Blog

Digitālā pārveide pieaugušo izglītībā

Tā kā tehnoloģijas nemitīgi attīstās, izglītības sistēmā tiek sekmēta digitālo mācību pilnveide gandrīz visos līmeņos.

Profile picture for user Ieva Margevica-Grinberga.
Ieva Margeviča-Grinberga
Community Contributor (Bronze Member).

Tā kā tehnoloģijas nemitīgi attīstās, izglītības sistēmā  tiek sekmēta digitālo mācību attīstība gandrīz visos līmeņos. Turklāt pārmaiņas pastiprināja arī COVID-19 pandēmija. Pieaugušajiem, kas vēlas attīstīt savas zināšanas un meistarību konkrētās jomās, specializētie tiešsaistes kursi nodrošina elastību, daudzveidību un uzticamību. Mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas ir izdevīgas pieaugušajiem. Līdz ar to, lai pilnveidotu e-mācīšanos, ir  izstrādāts  Erasmus + KA2 sadarbības partnerības projekts “Digitālā pārveide pieaugušo izglītībā iekļaujošām mācībām tiešsaistē” (turpmāk: TRANSFORMĀCIJA), lai atbalstītu pieaugušo izglītības iestādes, kuras kompetenti izmanto digitālās tehnoloģijas iekļaujošai un augstas kvalitātes mācīšanai, attīstītu pedagogu kompetences un palielinātu pieaugušo iesaistīšanos mācībās (TRANSFORMĀCIJA). Pieaugušo izglītības digitalizācija ir būtiski svarīga mūsdienu sabiedrībā.

Transform.

Pieaugušo izglītība piedāvā arvien lielākas iespējas mācīties tiešsaistē, kuras sākotnēji tika veidotas kā risinājums COVID- 19 ierobežojumu pārvarēšanai. Interneta radītie ieguvumi atvieglo tiešsaistes programmu īstenošanu. Internets ļauj pieaugušajiem mācīties ātri, atvieglo saziņu un sadarbību, piedāvātie rīki ir uzticami un pieejami. Tomēr pārmaiņas atklāja arī tiešsaistes mācību vājās vietas. Saskaņā ar Mukhtar et al. (2020) datiem, tā kā pieprasījums pēc tiešsaistes mācību programmām bija straujš, tehnoloģijas nebija visiem vienlīdz pieejamas, kā rezultātā tika izstumti tie izglītojamie, kuriem nebija attīstītas nepieciešamās prasmes un kuri nevarēja atļauties iegādāties nepieciešamās viedierīces. Tomēr šos trūkumus var mazināt, veicot atbilstošus pasākumus, piemēram, īpaši pielāgoti un pieejami e-mācību kursi pieaugušajiem (TRANSFORMĀCIJAS projekts). Tādēļ, lai veicinātu pieaugušo mācīšanos tiešsaistē, izglītības speciālistiem, valsts iestādēm un izglītības sistēmām ir jāsadarbojas, lai novērstu šādas problēmas un nodrošinātu, ka katrs tiešsaistes kurss atbilst iepriekš noteiktajam kvalitātes standartam.

Digitālā iekļaušana ir būtiska, lai efektīvi pārveidotu pieaugušo izglītību tiešsaistē. Pasaulē arvien vairāk tiek veicināta vienlīdzība un taisnīgums ikdienas dzīvē, tostarp izglītībā. COVID-19 pandēmija izraisīja lielāku sabiedrības nevienlīdzību attiecībā uz finansēm un piekļuvi izglītībai. Tādējādi e-izglītībai bija jānodrošina ikviena cilvēka iekļaušanās, nodrošinot lētu un vienkāršu piekļuvi mācībām. Iekļaušana sekmē vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, nodrošinot dalībniekiem piemērotas digitālās prasmes un vienlīdzīgu piekļuvi mācību materiāliem. Tomēr digitālā izglītība turpina attīstīties. Perruzzi un Allana (2022) pētījumi liecina, ka tā vietā, lai panāktu līdzdalību mācībās, ir izveidojušās jaunas atstumtības formas, kas saistītas ar digitālo mācību iespēju pieejamību. Absolūta iekļaušana un daudzveidība pieaugušo izglītībā ir nereāla, bet digitālā mācīšanās ir visuzticamākā metode, lai sasniegtu iekļautības mērķus. Pateicoties COVID-19, pieaugušo digitālā izglītība ir piedzīvojusi kvalitatīvas pārmaiņas.

COVID-19 ietekme uz izglītību lika valdībām, organizācijām, piemēram, ANO un citām ieinteresētajām pusēm izglītības jomā izstrādāt programmas, projektus un politiku, lai mazinātu ar mācībām saistītos atstumtības riskus. Šie pasākumi ir devuši iespēju lielākam pieaugušo izglītības dalībnieku skaitam piedalīties digitālajās mācībās. Piemēram, projekts TRANSFORMĀCIJA, kas ir radīts, sadarbojoties starptautiskām organizācijām; projekta koordinators ir Sociālās inovācijas fonds (Lietuva), bet partneri ir Vitauta Lielā Universitāte (Lietuva), Motivācijas tehnoloģijas (Latvija), Atēnu mūžizglītības institūts (Grieķija) un Izaugsmes sabiedrība (Spānija). Projekta galvenais mērķis ir uzlabot digitālo izglītību veidos, kas izklāstīti ES Digitālās izglītības rīcības plānā (2021. –2027. gads). Šie uzlabojumi paredz paplašināt piekļuvi digitālajai izglītībai un uzlabot tās kvalitāti personām ar zemiem ienākumiem, uzlabot pedagogu prasmes iesaistīt pieaugušos mācībās. Vienlaikus iniciatīvas mērķis ir arī palielināt apziņu par dzimumu līdztiesību un veicināt to cilvēku nodarbinātību, kuri ir saskārušies ar sociālo diskrimināciju.

Projekta mērķi un uzdevumi ir attīstīt mācībspēku prasmi īstenot pieaugušo izglītības digitālo pārveidi par kvalitatīvām iekļaujošām tiešsaistes mācībām; attīstīt pieaugušo pedagogu un speciālistu digitālās prasmes, lai nodrošinātu augstas kvalitātes iekļaujošas mācības tiešsaistē; izvērtēt pieaugušo pedagogu digitālās kompetences; atbalstīt pieaugušos pedagogus-koordinatorus, lai nodrošinātu tiešsaistes mācības par digitālo pārveidi pieaugušo pedagogiem-praktiķiem; digitālās tehnoloģijas integrēšana tiešsaistes mācībās par dzimumu līdztiesību; veicināt to pieaugušo personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā, kuras saskaras ar dzimumu diskrimināciju. Tādējādi projekts ir proaktīva atbilde uz nevienlīdzību un problēmām, kas vērojamas pieaugušo izglītībā pēc COVID-19 pandēmijas.

TRANSFORMĀCIJAS izvēlētās stratēģijas ir piemērs nākotnes pieaugušo izglītības projektiem. Projektā iecerēto uzdevumu sasniegšanai tika izmantotas vairākas metodes. Piemēram, mācību plāni, lai organizētu mācību procesu, izmantotu digitālos rīkus un atvērtos mācību resursus; kā arī atbalstītu izglītojamo atšķirīgās vajadzības, licencētu un aizsargātu savus materiālus. Projekta rezultāti ietver e-rīku komplekta izstrādi pieaugušo mācību kvalitātei un iekļaušanās sekmēšanai, kompetenču novērtēšanas rīku, tiešsaistes kursu dalībnieku kompetenču attīstībai, īso tiešsaistes kursu par dzimumu līdztiesību darbavietā un e-rokasgrāmatu par mācību centra gatavību īstenot iekļaujošas mācības pieaugušajiem. Saskaņā ar Backlund un Chroner (2014) datiem projekta panākumus var novērtēt, izmantojot tā sākotnējo mērķu sasniegšanu. Tāpēc, tā kā valdības un attiecīgās organizācijas cenšas izstrādāt digitālās pieaugušo izglītības programmas, tām būtu jāizmanto iepriekš noteiktās vadlīnijas, lai formulētu savu sistēmu.

Lai gan COVID-19 pandēmija izraisīja nelabvēlīgu ietekmi uz ekonomiku un cilvēku veselību, tā veicināja pieaugušo digitālās mācīšanās attīstību. Un rosināja tādu projektu attīstību kā TRANSFORMĀCIJAS projekts, lai meklētu un izstrādātu risinājumus problēmām izglītības nozarē. Pieaugušo izglītība ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sekmēt vispārēju zināšanu pieejamību ikvienam.

 

Atsauces

Backlund, F., & Chronéer, D. (2014). What is project efficiency and effectiveness? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 119, 278–287. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.032

Mukhtar, K., Javed, K., Arooj, M., & Sethi, A. (2020). Advantages, Limitations and Recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4). https://doi.org/10.12669/pjms.36.covid19-s4.2785

Peruzzo, F., & Allan, J. (2022). Rethinking inclusive (digital) education: lessons from the pandemic to reconceptualise inclusion through convivial technologies. Learning, Media and Technology, 1–15. https://doi.org/10.1080/17439884.2022.2131817

TRANSFORM. (n.d.). About Project – TRANSFORM. Retrieved November 29, 2022, from https://transform.lpf.lt/about-project/

 

No angļu valodas (I.Margeviča-Grinberga. Digital Transformation in Adult Education. EPALE, 2022) tulkojusi MG paed. L.Bierne

Login (3)

Komentārs

TreeImage.
Eva Smirnova
Tr, 09/06/2023 - 09:33

Digitālo mācību vieta izglītības sistēmā ieņem arvien nozīmīgāku vietu. Saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) datiem 2020.gadā tikai 43% Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16-74  gadiem bija digitālās prasmes.  Ir pilnīgi skaidrs, ka to ko līdz 2020.gadam neizdarīja uzņēmumu vadītāji un izpildvara, to C19 paveica dažu mēnešu vai pat nedēļu laikā. Digitālās prasmes pieaugušajiem ir kļuvušas vitāli nepieciešamas. Prasmes mācīties digitāli veicina ne tikai interešu izglītības apgūšanu, bet arī  iestāžu pieejamību un procesu vienkāršošanu, uzlabo savstarpējo komunikāciju jebkurā vietā un laikā. Ir izveidotas programmas ar mērķi veicināt ieinteresētību efektīvi izmantot e-risinājumus, veicināt pieaugušo paradumu maiņu to izmantošanā. Ir sagatavoti digitālie līderi, kas vieglā valodā iedzīvotājiem  piedāvā un skaidro milzīgo informācijas apjomu, izglīto arī par elektronisko identitāti. Pieaugušo izglītība tiešsaistē veicina arī prasmes konsultēt un sniegt atbalstu dažādu mācību platformu lietošanā, motivēt apgūtās zināšanas izmantot ikdienā, lai uzlabotu savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Mūsu uzdevums ir iedvesmot un iedzīvināt TRANSFORMĀCIJAS projekta piedāvāto.

Login (1)
TreeImage.
Andris Liepiņš
Tr, 08/30/2023 - 21:28

Varētu uzskatīt, ka 20. gadsimta 70-tie gadi ir brīdis, kad pasaule sasniedza jaunu attīstības pakāpi – datorizāciju. 1974. gadā tika uztaisīta pirmā darba stacija, uz kuras tika sākta veidot Windows programatūra, bez kuras mēs vairs nevaram iedomāties mūsdienu ikdienu. Ir notikusi milzīga datoru evolūcija, bet tas nenozīmē, ka tie ir pieejami viesiem.

Tas, ko vakar vēl rakstīja ar roku, šodien ir digitalizēts, bet, lai spētu strādāt ar digitalizētu informāciju, nepieciešamas zināšanas un prasmes. Nepieciešama dažādu nozaru darbinieku, arī ierēdņu un skolotāju pārkvalifikācija vai digitālo prasmju attīstīšana.

Piekrītu raksta autorei, ka būtisku izrāvienu digitālo prasmju attīstīšanā veicināja COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumi, kuru īstenošanas rezultātā daudziem nācās pāriet uz attālinātu darba režīmu. Tas radīja pieprasījumu pēc jauno prasmju apguvi tiešsaistes e-kursos.  Tiešsaistes mācības un tiešsaistes komunikācija ienāca visās dzīves sfērās, gan izglītībā, gan rūpniecībā, gan loģistika, gan jurisprudencē, utt. Ļoti īsā laika posmā liela daļa sabiedrības pilnveidoja savas digitālās prasmes.

Bet tam visam ir arī otra puse. Kā jau minēju, daudziem nebija un joprojām nav pieejami pēdējie tehnoloģiju sasniegumi, ir daļa sabiedrības, kuriem nav nepieciešamo digitālo prasmju.

Lai novērstu nevienlīdzību, ir jāsadarbojas visiem, gan darba devējiem, gan mācību iestādēm, gan valsts institūcijām.

Saskatu, ka “Digitālās izglītības rīcības plāns (2021–2027)”, kas ir Eiropas Savienības politikas iniciatīva, ir visu ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu ilgtspējīga un efektīva pielāgošana digitālajam laikmetam, teicams risinājums nevienlīdzības mazināšanai. Tas jau darbojas un nodrošina visaptverošu piekļuvi tiešsaistes izglītībai, nodrošina tās pieejamību personām ar zemiem ienākumiem, veicina e-kursu skolotāju prasmes motivēt potenciālos pieaugušo izglītības dalībniekus mācībām.

Domāju, ka Latvijas Universitāte sekmīgi īsteno pieaugušo izglītību tiešsaistē, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, sniedzot dalībniekiem atbalstu digitālo prasmju pilnveidē un vienlīdzīgu piekļuvi mācību materiāliem.

Login (1)
TreeImage.
Olga Shilonosova
Ce, 05/25/2023 - 12:56

Pilnībā piekritu autorei, ka mūsdienās ļoti pieaudzis pieprasījums pēc pieaugušo izglītības visās jomās. Pieaugušiem cilvēkiem nepārtraukti ir jāpilnveidojas un jāattīsta savas esošās un jaunās kompetences, lai būtu konkurētspējīgiem. Tiešsaistes apmācības ir labs risinājums, kā piesaistīt lielāku auditoriju, dod iespēju vairākiem cilvēkiem piedalīties mācību procesā. Kā tika minēts rakstā, pieaugušo digitālā apmācībā ir vājas vietas un tās ir ļoti nopietnas un aktuālas. Latvijā pieaugušiem cilvēkiem, it sevišķi, gados cilvēkiem, ir ļoti zemas digitālās kompetences, daudziem pat nav pieejamas ierīces un cilvēki vispār nemāk ar tiem rīkoties. Runājot par pedagogiem ir līdzīga situācija. Tāds projekts kā “Transformācija” ir ļoti svarīgs, jo tajā ir aktualizētas pieaugušo digitālās izglītības problēmas un tiek meklēti risinājumi dažādos līmeņos. Manuprāt, šīs projekts ir jāattīsta, jāatbalsta un cieši jāiesaistās tajā,  gan pieaugušo pedagogiem, gan valsts izglītības institūcijām.

Login (1)

Users have already commented on this article

Lai komentētu, Pierakstieties kontā vai Reģistrējieties.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so!
Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

TreeImage.
Oksana Soročina

14. jūnijā notika Erasmus+ centralizētā projekta #PartnerUp virtuālā studiju vizīte, ko rīkoja Valsts Izglītības attīstības aģentūra un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība.

Kā politikas veidotājiem un īstenotājiem iesaistīt reģionālos partnerus, izglītības sniedzējus un citas organizācijas, lai veidotu pieaugušo izglītības ilgtspējīgu atbalsta sistēmu?

Vairāk
TreeImage.
Oksana Soročina

Ilgtspēja un pieaugušo izglītība: virzoties ārpus "zaļajām" prasmēm?

Pievienojieties mums, domājot par zaļajām prasmēm kā veidu, kā risināt tādus sarežģītus savstarpēji saistītus jautājumus kā klimata pārmaiņas un vides problēmas.

Vairāk
TreeImage.
Elīna Krasta
Community Hero (Gold Member).

Iekļaušana un daudzveidība visās izglītības jomās - projekta rezultāti

Erasmus+ projektā “Iekļaušana un dažādība visās izglītības jomās” (IN-DI) tapis rīku un labo prakšu kopums draudzīgas vides veicināšanai izglītības iestādēs.

Vairāk