Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

ES instrumenti prasmju novērtēšanai: ātrs ceļvedis pieaugušo izglītotājiem

EPALE tematiskais koordinators Endrjū Makošans apskata dažus galvenos instrumentus, kas izveidoti ES līmenī, lai atvieglotu iegūto prasmju novērtēšanu.

European assessment tools

 

EPALE tematiskais koordinators Endrjū Makošans apskata dažus galvenos instrumentus, kas izveidoti ES līmenī, lai atvieglotu iegūto prasmju novērtēšanu.

 

Eiropas Savienība piedāvā vairākus instrumentus pieaugušo izglītotājiem, kas var praksē noderēt prasmju novērtēšanā. Iespējams, esat par tiem dzirdējuši, Bet kāpēc gan tie nepieciešami? Daži ES instrumenti veido vispārējo kontekstu, kurā notiek vērtēšana. Paralēli tiem pastāv arī instrumenti, ko var izmantot praksē, lai atpazītu prasmes, kas nepieciešamas izglītojamajiem dažādās valstīs. 

 

Ietvaru un vadlīniju piedāvājums

Eiropas Kvalifikāciju ietvars piedāvā visu šo instrumentu apkopojumu. Tas ir vispārējs pamatdokuments, salīdzinājumā, ar kuru valstis veido nacionālos kvalifikāciju ietvarus. EKI tāpat kā visu instrumentu pamatā ir mācību rezultāti. Daudzās valstīs kvalifikāciju ieviešana, un attiecīgi, uz mācību rezultātiem balstītas izglītības programmas, ir būtiski ietekmējuši prasmju novērtēšanu kopumā.

Cits EKI radītais ieguvums ir iespēja salīdzināt kvalifikācijas, kas piešķirtas dažādās valstīs, kas, savukārt, kalpo par atbalstu iedzīvotāju mobilitātei, ja viņi vēlas strādāt vai mācīties ārpus savas valsts robežām. Europa interneta vietnē ir iespējams salīdzināt kvalifikāciju piemērus pa valstu pāriem (šobrīd tas iespējams 18 izglītības un apmācības sistēmām).

Līdzīgi EKI, valstis izmanto arī Eiropas kredītsistēmas profesionālajai izglītībai un mācībām (ECVET) principus, lai pārstrādātu kvalifikācijas, dodot iespēju iedzīvotājiem iegūt kredītpunktus, kas apliecinātu dzīves gaitā apgūto mācību rezultātus un ļaujot, piemēram, raiti nomainīt mācību programmas, izmantojot jau iegūtos kredītpunktus.

Tāpat ES nodrošina metodisko atbalstu ārpus mācību vides apgūto prasmju vērtēšanai. Kopš 2004. gada tiek izstrādāti un regulāri aktualizēti metodiskie formālās un neformālās izglītības atzīšanas instrumenti, kas apkopo daudz iedvesmojošo piemēru praktiskai izmantošanai. Ir pieejamas arī Validācijas vadlīnijas, kas sniedz atbalstu praktiķiem un organizācijām, kas atbildīgas par validācijas organizēšanu un īstenošanu.

 

Palīdzība pārrobežu prasmju novērtēšanā un atzīšanā

Ir vairāki instrumenti, kas ļauj novērtēt un salīdzināt prasmes valstu starpā, kā arī novērst problēmas, kas rodas izglītības un apmācības sistēmu atšķirību dēļ. 

Viens no galvenajiem jau pieminētās ECVET sistēmas mērķiem ir atbalstīt pārrobežu prasmju salīdzināšanu. ECVET piedāvā principu kopumu, kas dod iespēju vienā valstī apgūtās zināšanas un prasmes atzīt citā dalībvalstī. Bieži vien, kad iedzīvotāji tiek nosūtīti darbā uz citu valsti, viņiem, atgriežoties mājās, ir jāatskaitās par ārzemēs pieredzēto, tomēr tas netiek novērtēts kā apgūts mācību rezultāts. ECVET principi piedāvā iespēju šo rezultātu novērtēt. Izmantojot tādus instrumentus kā saprašanās memorandus, mācību līgumus un sekmju izrakstus, ECVET dod iespēju izglītojamajiem un viņu pasniedzējiem koncentrēties uz jautājumu, kā izglītojamo prasmes tiks novērtētas un validētas. Pateicoties šiem instrumentiem, var pētīt un mēģināt vienoties par konkrētu mācību rezultātu panākšanu, to novērtēšanu, kā arī vērtēšanas īstenotājiem.

Europass (LV) sastāv no vairākiem instrumentiem, kas ļauj dokumentēt prasmes, ko cilvēki apgūst tā, lai šī informācija būtu saprotama arī citās valstīs:

  • Europass Mobilitātes dokuments ir citā valstī apgūto prasmju apliecinājums par prasmēm, kas apgūtas, strādājot darba vietas uzdevumā vai brīvprātīgā darbā ārzemēs vai arī apmaiņas programmu ietvaros. To aizpilda divas partnerorganizācijas, kas sadarbojas mobilitātes programmā – pirmā no tām ir mītnes valstī un otrā – uzņēmējvalstī. Partneri var būt universitātes, skolas, mācību centri, uzņēmumi, NVO u.c. Dokumenta lietderība ir atkarīga no precīzas vērtēšanas procesa ievērošanas. Tiek piedāvāti vairāki noderīgi piemēri.
  • Diploma pielikumi un Sertifikāta pielikumi raksturo prasmes, ko šo dokumentu īpašnieki apguvuši attiecīgi augstākajā vai profesionālajā izglītībā. Tie papildina informāciju, kas ietverta oficiālajos grāda piešķiršanas u.c. diplomos un/vai sekmju izrakstos, padarot tos vieglāk saprotamus – it īpaši darba devējiem un iestādēm ārpus dokumenta izdošanas valsts. Vairumā valstu ir pieejama nacionālā informācija par Europass pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam. Lai būtu iespējams prasmes salīdzināt, šo instrumentu izmantošana ir jāapvieno ar efektīvu vērtēšanas procesu.
  • Valodu pase ir valodas un kvalifikācijas pašnovērtēšanas rīks.
  • Europass CV ir standartizēts dzīves gājuma apraksta paraugs, ko arvien vairāk izmanto visā Eiropā. Līdz šim tiešsaistē ir izveidoti vairāk nekā 100 miljoni šādu dzīves gājuma aprakstu.

Konsultācijas un atbalstu šo instrumentu izmantošanā sniedz Nacionālie Europass Centri.

 

Vērtības pievienošana

ES instrumenti Eiropā maina vidi, kurā notiek apgūto prasmju vērtēšana. Pārējai uz mācību rezultātu izmantošanu ir būtiska ietekme uz vērtēšanas kritērijiem un praksi. Turklāt, ES instrumenti liek nopietni pievērst uzmanību tam, kā, kad un kur mēs vērtējam mācīšanos, kā arī kādas prasmes tiek apgūtas ārpus formālās izglītības sistēmas un ārpus mūsu valsts. Ir arī citi instrumenti, ko šeit neapskatījām, tajā skaitā, EQAVET (Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā), Eiropas Prasmju/Kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija  (ESCO), ES Direktīva par profesionālo prasmju atzīšanu un attiecīgā regulēto profesiju datubāze, kā arī sektoru prasmju pases. Iespējams, jūs vēlaties arī par tām uzzināt kaut ko vairāk. Būtu interesanti uzzināt, cik lielā mērā lasītāji pazīst šos instrumentus un tos izmanto: varbūt izpildiet šai publikācijai lapas augšējā labajā stūrī pievienoto aptauju.


Endrjū Makošans ir strādājis izglītības un apmācības jomā vairāk nekā 30 gadus. Vairāk nekā 15 gadus viņš ir vadījis ES pētījumus un vērtēšanas projektus un pirms tam strādājis par konsultantu Lielbritānijā. Šobrīd Endrjū ir neatkarīgs zinātnieks un konsultants, Lielbritānijas ECVET eksperts un vecākais pētnieks Kompensējošās izglītības centrā (Educational Disadvantage Centre) Dublinas Universitātē Īrijā (Dublin City University).

Login (10)

Vai vēlaties citu valodu?

Šis dokuments ir pieejams arī citās valodās. Lūdzu, izvēlieties to zemāk.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk