Pereiti į pagrindinį turinį
Resource Details
IŠTEKLIUS

2021–2030 metų ES strategija dėl negalios ir neįgaliųjų mokymosi galimybės

Atsižvelgdama į Europos Parlamento rekomendacijas, 2021 m. kovo mėn.  Europos Komisija priėmė plataus užmojo ES strategiją dėl negalios. Džiugu, kad yra numatyti konkretūs veiksmai, spartinantys procesus ir aiškiai kuriantys įtraukią Europą.

Strategija dėl negalios –  tai planas, kuriuo nustatoma, kokių neįgaliųjų teisių apsaugos veiksmų per ateinantį dešimtmetį  imsis  Europos Komisija.

Strategija remiasi ankstesnės 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios rezultatais, kurie atvėrė kelią į Europą be kliūčių ir įgalino asmenis su negalia naudotis savo teisėmis, visapusiškai dalyvauti  visuomeniniame gyvenime ir ekonomikoje.

Nepaisant per pastarąjį dešimtmetį padarytos pažangos, neįgalieji vis dar susiduria su didelėmis kliūtimis ir turi didesnę skurdo ir socialinės atskirties riziką.

Naujosios strategijos tikslas ─ siekti, kad visi neįgalieji Europoje, nepaisant jų lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, amžiaus ar seksualinės orientacijos naudotųsi savo teisėmis.  Europos Komisija ir toliau kartu  su Europos Sąjungos šalimis sieks užtikrinti JT konvencijos įgyvendinimą Europoje, taip pat užtikrins, kad žmonės su negalia galėtų:

 • gauti paramą, kurios reikia norint gerai gyventi;
 • jaustis, kad su jais elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai;
 • priimti savarankiškus sprendimus.

Naujoje ir sustiprintoje strategijoje atsižvelgiama į neįgalumo įvairovę, apimančią ilgalaikius fizinius, protinius, intelekto ar jutimo sutrikimus (pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 1 straipsnį), kurie dažnai yra nematomi.

Europos Sąjunga yra priėmusi teisės aktų, kad neįgaliesiems būtų prieinami reikalingi dalykai ir paslaugos.  Pavyzdžiui, Europos prieinamumo aktu siekiama pagerinti kai kurių paslaugų ir dalykų prieinamumą visiems žmonėms. Taip pat yra priimta teisės aktų, kuriais ginamos keliaujančių neįgaliųjų teisės. Bendri Europos prieinamumo standartai padeda pašalinti kliūtis žmonėms su negalia.

Planuojama, kad 2021 m. startuos Europos neįgaliųjų ekspertizė ir naujas įrankis „Disability Online Tool“ (DOTCOM). Europos neįgaliųjų ekspertizės (EDE) tikslas yra rinkti, analizuoti ir teikti nepriklausomus mokslinius duomenis ir informaciją, susijusią su nacionaline politika ir teisės aktais, taip pat informaciją apie neįgaliųjų padėtį.

Yra numatyti ir kiti susiję Europos Komisijos veiksmai.

 • Iki 2022 m. Europos Komisija įsteigs Europos prieinamumo centrą, kuriame žmonės, kurių darbas susijęs su prieinamumu, galės dalytis savo žiniomis ir mokytis vieni iš kitų.
 • Komisija siekia sukurti Europos neįgaliojo kortelę, kuri padės identifikuoti asmens poreikius ir pagalbos priemones jam persikėlus gyventi ar dirbti į kitą Europos Sąjungos šalį.  Europos Komisija sieks, kad neįgalieji naudotųsi laisvo judėjimo teise. ES neįgalumo kortelė užtikrins neįgaliesiems vienodas galimybes naudotis lengvatomis, ypač kultūros, laisvalaikio, sporto ir transporto srityse.
 • Bus daugiau dėmesio skiriama lengvai skaitomai ir lengvai suprantamai informacijai.

Deja, kai kurie neįgalieji Europoje gyvena globos įstaigose atskirti nuo bendruomenės. Todėl jie ne visada gali sprendimus priimti savarankiškai.  Artimiausiais metais Europos Komisija glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Sąjungos šalimis sieks užtikrinti, kad neįgalieji gautų reikiamą paramą ir galėtų:

 • gyventi savarankiškai, o ne globos įstaigose atskirti nuo kitų žmonių;
 • savarankiškai priimti sprendimus;
 • dalyvauti bendruomenės gyvenime, kaip ir visi kiti žmonės.

Gera žinia, kad artimiausiais metais  Europos Komisija sieks užtikrinti,  kad neįgalieji galėtų aktyviau dalyvauti mokymuose ir įgyti naujų įgūdžių, gauti darbą ir būti savarankiški. Neįgaliųjų dalyvavimas suaugusiųjų mokymesi yra nepakankamai aktyvus ir užtikrintas.

Europos Komisija ragina valstybes nares:

 • nustatyti neįgalių suaugusiųjų dalyvavimo mokymuose tikslus, siekiant padidinti jų dalyvavimą, ir užtikrinti, kad nacionalinėse įgūdžių strategijose būtų atsižvelgiama į specifinius neįgaliųjų poreikius;
 • patvirtinti tikslines priemones ir lanksčias mokymo formas, kad būtų užtikrintos įtraukios ir prieinamos mokymo programos neįgaliesiems.

Šis Europos Komisija raginimas turėtų būti aktualus kiekvienam andragogui.

Kviečiu andargogus įsivertinti:

 • ar esame pakankamai atviri ir pasirengę mokyti asmenį su negalia?
 • ar galime  pasiūlyti įtraukias mokymosi programas visiems?
 • ar esame motyvuoti mokytis įtraukiosios andragogikos?

„Erasmus+“  projektai yra puiki galimybė įgyti trūkstamų žinių ir kompetencijų ir prisidėti prie 2021–2030 metų ES strategijos dėl negalios. 

 

Daugiau informacijos galima rasti:

 1. Accessibility standardization https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
 2. European accessibility act https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en
 3. EU disability card https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=en
 4. European Disability Expertise https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1532&langId=en
 5. Nauja 2021–2030 metų ES strategija dėl negalios https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200604STO80506/nauja-2021-2030-metu-es-strategija-del-negalios
 6. Union of Equality. Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e1e2228-7c97-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en
 7. Union of equality: Strategy on the rights of persons with disabilities 2021-2030 (easy-to-read version) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1535&langId=en

 

Resource Details
Įtraukus ugdymas ─ didysis ateities iššūkis ir galimybė.
Ištekliaus autorius (-iai)
​​​​​​​Panevėžio regiono „Epale“ ekspertė Lina Trebienė
Ištekliaus tipas
Galimybės ir ištekliai
Šalis
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!