Pereiti į pagrindinį turinį
Koks ES vaidmuo suaugusiųjų mokymosi srityje?

Koks ES vaidmuo suaugusiųjų mokymosi srityje?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Toliau pateiktoje laiko juostoje galite pamatyti, kaip metams bėgant keitėsi ES vaidmuo skatinant suaugusiųjų mokymąsi. Laiko juosta apima tokius svarbiausius aspektus kaip svarbūs politiniai leidiniai ir iniciatyvos.

ES veikla suaugusiųjų mokymosi srityje prasideda Romos sutartimi , kuria Europos Bendrija skatino bazinį ir aukštesnįjį profesinį mokymą.

1957

ES pradeda rengti suaugusiųjų mokymosi politiką.

2000
(2002)

Europos Sąjungos Taryba paskelbia savo rezoliuciją dėl visą gyvenimą trunkančio mokymosi, kurioje pabrėžiamas „nuo lopšio iki kapo“ švietimo principas ir jo laikymasis įvairioje aplinkoje.

(2006)

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

Komisija paskelbia komunikatą „Mokytis niekada nevėlu“, kuriame pabrėžiamas esminis suaugusiųjų mokymosi indėlis į įsidarbinamumą, judumą ir socialinę įtrauktį.

2007

Taryba paskelbia rezoliuciją dėl atnaujintosą Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės , kurioje įtvirtinama suaugusiųjų mokymosi politika. Tai yra ES informacinis tekstas apie suaugusiųjų mokymosi politiką.

2011

Svarbiausia Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės mintis yra ta, kad skatinant visų formų suaugusiųjų mokymąsi didinamas besimokančių asmenų įsidarbinamumas ir prisidedama prie socialinės įtraukties, aktyvaus pilietiškumo ir asmeninio tobulėjimo. Darbotvarkės esmė – aktyvesnis dalyvavimas ir galimybė visiems suaugusiesiems lavinti ir atnaujinti savo įgūdžius bei gebėjimus visą gyvenimą.

Nustatomi 2015–2020 m. Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės prioritetai:

2015

užtikrinti suaugusiųjų mokymosi suderinamumą su kitomis politikos sritimis;

skatinti teikti suaugusiųjų mokymosi paslaugas ir jomis naudotis;

plėsti prieigą per mokymąsi darbo vietoje, IRT ir suteikiamas antras galimybes;

gerinti kokybės užtikrinimą, įskaitant pradinį ir tęstinį suaugusiųjų švietimo darbuotojų švietimą.

The „Naujų įgūdžių darbotvarkėje Europai“ valstybėms narėms siūloma priimti Įgūdžių garantijos iniciatyvą siekiant padidinti suaugusiųjų pagrindinių įgūdžių lygį.

2016

Gruodžio 19 d. Taryba priima rekomendaciją „Įgūdžių tobulinimo kryptys. Naujos galimybės suaugusiesiems“. Ja siekiama padėti 64 milijonams Europos suaugusiųjų, kurie dar neturi aukštesniojo vidurinio išsilavinimo, įgyti minimalų raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių lygį, o vėliau siekti aukštesniojo arba žemesniojo vidurinio išsilavinimo.

2016

Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė yra Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) dalis. „ET 2020“ suaugusiųjų mokymosi darbo grupė 2016–2018 m. imasi tarpusavio mokymosi veiklos politikos, kurią vykdant daugiau suaugusiųjų gali būti skatinami mokytis darbo vietoje, srityje.

Valstybės narės turi išdėstyti priemones, kurių jos imsis siekdamos įgyvendinti „Įgūdžių tobulinimo kryptis“.

2018