chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

Epale

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

 
 

Tinklaraštis

Nová správa Európskej komisie o vzdelávaní dospelých v EÚ

03/07/2019
Peter Maľa
Kalba: SK

Európska komisia zverejnila novú súhrnnú správu s názvom "Adult Learning policy and provision in the Member states of EU" o súčasnej situácii vnútroštátnych politík a systémov vzdelávania dospelých v rámci EÚ-28. Dokument spája zistenia zo súboru národných správ aktualizovaných v roku 2017 (s.7).

Správa odráža komplexnú politiku vzdelávania dospelých v členských štátoch EÚ, jej finančné rámce, národné ciele, intervencie,  jej silné a slabé stránky a možnosti ďalších reforiem v tejto oblasti. Prispieva tak k zvyšovaniu vedeckej základne poznatkov o systémoch vzdelávania dospelých v EÚ, čo je základným predpokladom pre hodnotenie ich účinnosti, vplyvu a schopnosti reagovať na potreby vzdelávania dospelých (s. 6).

Správa pozostáva z nasledovných častí (s.8):

 1. Úvod (1. kapitola) poskytuje prehľad o kontexte vzdelávania dospelých v EÚ a stanovuje ciele a štruktúru správy;
 2. Metóda a prístup k analýze (2. kapitola) vysvetľuje spôsob analýzy údajov, načrtáva hlavné výskumné otázky a stručne predstavuje analytický prístup a metodológiu;
 3. Vzdelávanie dospelých v Európe: Úrovne účasti a typy poskytovania (3. kapitola) porovnáva účasť na vzdelávaní dospelých a miere zamestnanosti v EÚ; a hovorí o hlavných typoch vzdelávania dospelých v členských štátoch;
 4. Riadenie a ciele v oblasti vzdelávania dospelých (4. kapitola) skúma mechanizmy riadenia a národné ciele vzdelávania dospelých;
 5. Politické rámce vzdelávania dospelých (5. kapitola) sa zaoberá vnútroštátnymi právnymi predpismi, politikou a stratégiami, ktoré regulujú vzdelávanie dospelých;
 6. Investície do vzdelávania dospelých (6. kapitola) sa zameriava na objem a zdroje financovania vzdelávania dospelých;
 7. Hodnotenie systémov vzdelávania dospelých v EÚ (7. kapitola) skúma hlavné silné a slabé stránky vzdelávania dospelých v štátoch EÚ;
 8. Záver súhrnnej správy (8. kapitola) sumarizuje hlavné zistenia a ponúka úvahy o potenciálnych budúcich reformách a politickej orientácii v oblasti vzdelávania dospelých v EÚ.

Hlavným cieľom tejto správy je prispieť k vedeckej základni poznatkov o stave politiky a praxe vzdelávania dospelých v členských štátoch EÚ (s. 10). Pre dosiahnutie hlavného cieľa boli formulované nasledovné výkumné otázky:

 1. Aké sú rozdiely a podobnosti politík vzdelávania dospelých v rámci EÚ28?
 2. Aké národné ciele existujú v oblasti vzdelávania dospelých?
 3. Aké národné rámce existujú na financovanie vzdelávania dospelých?
 4. Do akej miery národné intervencie zahŕňajú základy koncepčného rámca a do akej miery sú učinné?
 5. Aké sú hlavné silné a slabé stránky národných systémov vzdelávania dospelých v rámci EÚ28?

Odpovede na vyššie uvedené otázky boli zodpovedané z národných správ o vzdelávaní dospelých. 28 národných správ bolo prvýkrát vypracovaných v roku 2016 a následne aktualizovaných a rozšírených v roku 2017 expertmi jednotlivých krajín. Zdrojom dát boli aj dotazníky pre odborníkov na vzdelávanie dospelých, ktoré boli navrhnuté tak, aby zhromažďoval informácie o názoroch expertov v tých istých témach, ktoré sa skúmali v správach z jednotlivých krajín (aby potvrdili, zhrnuli a posilnili údaje v správach krajín), ale aj v iných témach, v ktorých bolo možné nájsť viac podrobnejších údajov.

 

/sk/file/ke-07-18-094-en-n0jpg-0ke-07-18-094-en-n_0.jpg

 

Pri porovnávaní politík vzdelávania dospelých správa konštatuje, že vzdelávanie dospelých je oblasťou, ktorá má v členských štátoch zavedenú relatívne silnú legislatívnu a politickú základňu (s. 123). Národné politické rámce pre vzdelávanie dospelých zahŕňajú rôzne prvky, pričom „politika“ sa používa ako zastrešujúci pojem pre legislatívne mechanizmy (zákony, stratégie). Vzdelávanie dospelých je zastrešené jedným alebo viacerými zákonmi o vzdelávaní dospelých, zákonmi o všeobecnom vzdelávaní, o odbornom vzdelávaní, o vysokoškolskom vzdelávaní, pracovnoprávnymi zákonmi a niektorými ďalšími právnymi ustanoveniami (napr. v oblasti validácie). Všetky členské štáty majú zavedený určitý právny základ pre vzdelávanie dospelých a väčšina z nich začlenilo vzdelávanie dospelých do rôznych druhov vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti vzdelávania a zamestnávania. Napríklad škandinávske krajiny majú zavedené samostatné právne predpisy, ktoré zahŕňajú všetky ustanovenia o vzdelávaní dospelých, ale väčšina členských štátov zahrnula vzdelávanie dospelých do rôznych zákonov. Je teda bežné, že na národnej úrovni právny základ pre vzdelávanie dospelých obsahuje niekoľko rôznych zákonov, ktoré neboli prijaté v tom istom čase. V týchto štátoch existuje potenciál pre zohľadnenie aspektov vzdelávania dospelých vo všetkých oblastiach politiky. Ak však v štáte existuje konkrétny zákon o vzdelávaní dospelých, je pravdepodobne väčší potenciál pre to, aby sa vzdelávanie dospelých považovalo za dôležitý cieľ sám o sebe, namiesto toho, aby predstavoval len "niečo navyše" v široko koncipovanom zákone o vzdelávaní.

Ďalej správa uvádza, že všetky krajiny majú definované národné ciele vzdelávania dospelých (s. 124), napriek tomu sa kladie menší dôraz na ciele týkajúce sa výsledkov vzdelávania dospelých (napr. dosiahnutá kvalifikácia po absolvovaní vzdelávania) alebo dosiahnutý konečný vplyv (napr. zvýšenie účasti na trhu práce). To vyvoláva otázku, či by členské štáty nemali byť podporované, aby prijali efektívnejšie ukazovatele na meranie pokroku v oblasti vzdelávania dospelých tak, aby zahŕňali účasť na vzdelávaní, dosiahnuté výsledky, alebo napríklad aj dlhodobejší vplyv vzdelávania dospelých na iné procesy.

V rámci financovania vzdelávania dospelých sa konštatuje, že v tejto oblasti experti z jednotlivých krajín narazili na obmedzenia. Zvyčajne sa vzdelávanie dospelých neuvádza ako samostatná položka v rámci rozpočtov (s. 125). Nachádza sa v rámci širších rozpočtových prostriedkov, ktoré sa zameriavajú na súvisiace alebo širšie investičné priority. Z tohto dôvodu nie je ľahké určiť na základe informácií z verejnej sféry jednotlivých štátov, aké sú konkrétne verejné investície do vzdelávania dospelých vo všeobecnosti. Napríklad 16 expertov z krajín uviedlo, že financovanie vzdelávania dospelých je len čiastočne sledovateľné alebo ho nie je možné sledovať vôbec (s. 126). Verejné investície sa môžu ťažšie monitorovať tam, kde sa finančné prostriedky prideľujú na regionálnej alebo miestnej úrovni. Správa prichádza aj so zistením, že zamestnávatelia investujú viac do vzdelávania dospelých (o 50% a viac investícií vo viacerých krajinách) ako verejný sektor (s. 126). Vzdelávanie dospelých je financované z rôznych zdrojov vrátane verejného sektora, zamestnávateľov a súkromného sektora, jednotlivcov a mimovládnych organizácií. V takmer polovici členských štátov odborníci uviedli, že financovanie vzdelávania dospelých sa od roku 2010 zvýšilo, zatiaľ čo v štvrtine členských štátov sa v tomto období znížilo. Existujú obavy z objemu verejných investícií do vzdelávania dospelých, pretože viac ako polovica odborníkov sa domnieva, že verejné financovanie vzdelávania dospelých je nedostatočné. V členských štátoch je vysoká miera využívania finančných nástrojov a mechanizmov financovania dospelých, ako napríklad daňové stimuly pre zamestnávateľov alebo školiace poukazy pre zamestnancov. Počet týchto nástrojov bol obzvlášť vysoký v Nemecku a Taliansku, v krajinách s decentralizovaným systémom a tam, kde sú nástroje využívané na regionálnej úrovni. Zatiaľ čo niektoré krajiny používajú menej nástrojov vzťahujúcich sa na väčšinu dospelej populácie (Švédsko a Fínsko), väčšina krajín najmä v strednej a východnej Európe využíva nástroje, ktoré pokrývajú konkrétne cieľové skupiny (s. 126).

Ďalej sa výskum zaoberal tým, do akej miery národné intervencie obsahujú základy koncepčného rámca vzdelávania dospelých a do akej miery sú učinné. Správa vychádzala z koncepčného rámca pre vzdelávanie dospelých, ktorý prostredníctvom výskumu určil 21 základných bodov, ktoré sú dôležité pre efektivitu systému vzdelávania dospelých. Experti z jednotlivých krajín uviedli, do akej miery boli tieto základné body začlenené do národných intervencií. Niektoré krajiny začlenili len malú časť týchto základných bodov, zatiaľ čo 16 z 21 základných bodov začlenilo viac ako polovica krajín (s. 127). Väčšina expertov sa domnieva, že systémy vzdelávania dospelých vo svojich členských štátoch za posledných päť rokov pokročili najmä v oblasti spolupráce zainteresovaných strán, v zameraní sa na poskytovanie vzdelávania, vo využívaní údajov na informovanie a rozvoj a v navýšení finančných prostriedkoch v tejto oblasti. Vo väčšine správ krajín sa uvádza, že v systémoch vzdelávania dospelých je zrejmá „postupná zmena“, pokiaľ ide o spôsob, akým sa vzdelávanie plánuje, poskytuje a financuje (s. 127).

Správa na záver načrtáva potenciálne oblasti, v ktorých by sa v budúcnosti mohli uskutočniť reformy a výskum:

1. Vývoj strategického a logického prístupu s cieľom podpory zlepšovania vzdelávania dospelých (s. 128).

Správa potvrdzuje, že existuje priestor na zlepšenie vnútroštátneho strategického myslenia, ktoré usmerňuje vzdelávanie dospelých, čo by malo pozitívny vplyv na lepšie zosúladenie politických rámcov. Správy krajín uvádzajú, že vzdelávanie dospelých sa niekedy uskutočňuje nekoordinovaným spôsobom, ktorý nevychádza zo strategického prístupu. Návrh budúcej reformy v tejto súvislosti spočíva v tom, že Európska komisia by sa mohla zamerať na to, ako by sa mohlo v členských štátoch uviesť do praxe logické intervenčné plánovanie programov vzdelávania dospelých. Mohlo by to byť prostredníctvom zhromažďovania a šírenia niektorých príkladov, prípadových štúdií alebo usmernení o tom, ako takéto prístupy môžu pomôcť členským štátom pri budovaní ich strategického myslenia o vzdelávaní dospelých. Možno sa tiež zamerať na podporu spolupráce a vzájomného učenia sa medzi členskými štátmi s cieľom rozvíjať prax v tejto oblasti (s. 129).

2. Komunikácia a objasnenie úloh miestnych poskytovateľov vzdelávania dospelých (s. 129)

Členské štáty sa snažia zjednodušiť svoje systémy vzdelávania dospelých prostredníctvom zefektívnenia počtu zúčastnených subjektov. V tejto oblasti sa navrhuje, ako by sa mohlo posilniť lepšie pochopenie úloh jednotlivých zainteresovaných strán vo vzdelávaní dospelých. Napríklad národné zainteresované strany a široká verejnosť by mohli mať prospech z komunikačnej kampane, ktorá by informovala o tom, ako funguje vzdelávanie dospelých v ich krajine, a ako sa delia inštitúcie a zainteresované strany o zodpovednosti a právomoci.

3. Rozšírenie výskumu v oblasti financovania vzdelávania dospelých (s. 129)

Výskum v oblasti objemu financovania vzdelávania dospelých je obmedzený a v súčasnosti je už zastaraný. Dostupnosť a transparentnosť údajov z tejto oblasti je nedostatočná pre kvantifikáciu a komparáciu údajov medzi jednotlivými členskými štátmi. Budúci výskum by mal byť zameraný na získanie a porovnanie konzistentných vnútroštátnych údajov o investíciách do tejto oblasti.  Jedným z možných cieľov by mohlo byť vypracovanie a šírenie krátkej príručky o tom, ako sa rôzne finančné nástroje používajú v rôznych členských štátoch a ako by sa mohli efektívne využívať aj iných štátoch.

4. Rozšírenie výskumu v oblasti hodnotenia poskytovania vzdelávania dospelých (s. 129)

Na jednej strane je potrebné zabezpečiť, aby boli zavedené príslušné politiky a rámce financovania vzdelávania dospelých, na strane druhej je rovnako dôležité posúdiť, či prinášajú plánované výsledky a či zodpovedajú existujúcim potrebám na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a miestnej úrovni. Hodnotenie toho, čo funguje a za akých podmienok, je mimoriadne dôležité vzhľadom na potrebu poskytovať príležitosti pre vzdelávanie dospelých, ktoré jednotlivcom umožnia získať zručnosti a schopnosti potrebné na rýchlo sa meniacom trhu práce.

5. Šírenie výsledkov tejto správy na rôznych fórach o vzdelávaní dospelých (s. 130)

Navrhuje sa, aby sa zistenia uvedené v správe, najmä pokiaľ ide o nedostatky zistené odborníkmi z jednotlivých krajín, zdieľali na rôznych fórach zameraných na vzdelávanie dospelých.


 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn