Salta al contenuto principale
News
Notizie

Tjømemodellen: Et mer yrkesrettet introduksjonsprogram:

 

I forbindelse med økt bosetting av flyktninger ønsket Nav i Tjøme kommune å prøve ut en alternativ modell for introduksjonsprogrammet for en mindre gruppe. 

Dette er i tråd med intensjonene i St.meld.30 (2015-2016) «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk»[og anbefalinger fra IMDi, hvor fleksibilitet og økt vekt på individretting av introduksjonsprogrammet betegnes som sentrale virkemidler for raskere arbeidsinkludering av flyktninger. Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere åpner videre for at språkopplæringen knyttes til arbeidslivsdomenet.

Les mer på nettstedet til Arbeid & Inkludering.

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro