Salta al contenuto principale
Resource Details
RISORSA

Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич – място за учене през целия живот

Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич работи за насърчаване информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, личностното и общностно развитие на гражданите от Добрич и областта. Стремежът на културната институция е местната общност да приема библиотеката като жизнена и важна част от обществото, предпочитан информационно-образователен и културен център с широк спектър от библиотечно-библиографски и информационни услуги.Като част от образователната среда, екипът на библиотеката съдейства за повишаване качеството на образованието и обучението, и овладяване на ключовите компетентности на гражданите. Разполага и предоставя за ползване Интерактивен кабинет, оборудван с интерактивна дъска, където се прилагат съвременни форми на обучение, провеждат се семинари-обучения, срещи на педагози, презентации.Библиотеката се стреми да изгражда съвременни компетентности, необходими на гражданите за тяхната по-добра реализация на пазара на труда и личностно развитие.Центърът за информация и справочно-библиографско обслужване на библиотеката разполага с 13 компютъризирани места с безплатен достъп до Интернет, оказва консултантска помощ на потребителите при търсене на информация или ползващи средствата за комуникации, предлага услугата „Информационно гише на предприемача”.Паралелно със справочно-информационната и консултантска дейност ЦИСБО развива и образователната и обучителна дейност. Центърът организира безплатните курсове по ИКТ за начинаещи, в които се включват граждани на различна възраст, безработни, пенсионери. Курсовете за начална компютърна грамотност в библиотеката са безплатни. Единственото условие е участниците да бъдат регистрирани за ползватели на библиотечни услуги, таксата за която е 1.20 лв. и важи за календарна година.Библиотечен специалист от Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване на библиотеката обучава участниците в рамките на три делнични дни, в часовете от 10.00 - 12.30 ч. Курсът започва с: Въведение в компютрите, Основни компоненти на компютъра, Работа с клавиатура и мишка, Работа с текстообработваща програма Microsoft Word и Създаване и редактиране на текстови документи. През втория ден участниците се учат как да използват интернет пространството, запознават се с полезни сайтове, как да проверяват по електронен път сметките си за вода, ток и др. Последният етап от курса е за създаване и ползване на електронна поща, регистрация и работа със социални мрежи за комуникация– Скайп или Фейсбук. Курсът е практически и участниците в него упражняват свободно получените теоретични знания. В края на всеки курс участниците попълват анкета, която дава информация за успешността на провеждания курс, начина на преподаване и създадените условия. От 2011 г. до днес библиотеката е организирала и провела 36 курса, обучени са 274 потребители.Обучението и консултантската помощ продължава индивидуално и след курса - в Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване на библиотеката, където курсистите се възползват от възможността за усвояване на получените знания, за допълнителна помощ и информационни консултации при писане на Автобиография, Мотивационно писмо, регистрация в jobs.bg, съхранение на документи в DOX, прикачване на документи и изпращане с цел кандидатстване за работа онлайн. Индивидуално обучени са 150 граждани.Придобиването на нови знания и умения, възможността да общуват свободно в новото време на технологии и информация, по-голямата осведоменост и ангажираност и социалните контакти, които създават участниците, са компонентите, които правят този обучителен курс желан за хората най-вече от третата възраст. Чрез този курс библиотеката има възможност да разшири обхвата на предлаганите услуги, да бъде полезно и привлекателно място за местната общност.В Центъра се организират колективни посещения, беседи и презентации за придобиване на библиотечно-библиографска и информационна култура с различни възрастови групи. Традиция е да се провеждат презентации за Деня на Европа, Европейски столици на културата, Световна столица на книгата, за Световния ден на книгата и авторското право, Световния ден за безопасен интернет  и др. За потребителите се провеждат информационни дни, които протичат в приятна атмосфера и диалог. Освен с презентации, подготвени от библиотекарите, участниците се провокират да се включат и със свои презентации, което допринася за повишаване на дигиталната им култура и за създаване на по-добри умения да презентират.Библиотеката е място за провеждане на квалификационни обучения за библиотекарите от град Добрич и областта в различни тематични направления. Библиотеката създава възможности за учене през целия живот на представители на уязвимите групи със специални образователни потребности и хора в неравностойно положение, като развива целогодишна програма „Различията ни обединяват”. В библиотеката, за потребители от Дневен център за възрастни хора с увреждания към Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев” бе проведен курс за компютърна грамотност, организиран от Програма "Глобални библиотеки - България”.Библиотечните специалисти се стремят да бъдат необходими и полезни на местната общност, да имат реален принос в повишаването на качеството на живота на гражданите. Важно условие за добрите резултати, в осъществяване на дейностите в подкрепа на неформално образование и ученето през целия живот, е успешното партньорство с МК, ББИА, Община град Добрич, РИО на МОН, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Отдел "Образование и култура", Отдел „Социални дейности”, Бюро по труда – Добрич, Областен информационен център – Добрич, Общински център за кариерно развитие, учебни заведения, културни институти, социални домове, НПО и др.

Resource Details
Resource author
Галя Маринова Регионална библиотека "Дора Габе"
Tipo di risorsa
Articoli
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!