chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

Risorsa

Národní soustava kvalifikací v roce 2018

Lingua: CS

Inviato da Tomáš Langer

Stručná zpráva o Národní soustavě kvalifikací (NSK) v jedenáctém roce platnosti zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání obsahuje odpovědi na pět otázek souvisejících s jejím dosavadním vývojem, s dosaženým stavem a s významem popsaným ve vybraných souvislostech, které jsou důležité nejen z pohledu Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Proč byla vytvořena NSK právě v tomto pojetí?

Již od posledních desetiletí 20. století na tuzemském i zahraničním pracovním trhu trvale vzrůstá počet osob, které mají znalosti a dovednosti a prakticky zvládají všechny činnosti vykonávané v rámci zastávaných pracovních pozic, avšak nemohou svou kvalifikaci prokázat žádným relevantním dokladem. V rozporu s tím, co prakticky umí, tak jsou do značné míry v pozici nekvalifikované pracovní síly. Tuto početnou skupinu doplňuje skupina osob, které se potenciálním zaměstnavatelům prezentují doklady o kvalifikaci značně problematického původu a velmi rozdílné úrovně. Jejich působení ve firmách bylo často spojeno s řadou komplikací a nesnadno řešitelných problémů.

V prostředí firem a zaměstnavatelů se zase ve vazbě na doslova eruptivní zrod nových a proměny stávajících kvalifikací stále silněji prosazuje potřeba jejich kodifikace, což mj. usnadní pohyb osob na pracovním trhu a přispěje zefektivnění jeho fungování.

Řada států a mezinárodních organizací (např. OECD) reagovala na tuto situaci aktivitami, jejichž cílem bylo uznávat výsledky neformálního a informálního vzdělávání a učení způsobem, který by byl zárukou, že údaje a doklady, jež jsou pro všechny zúčastněné relevantní, mají punc transparentnosti, věrohodnosti a spolehlivosti. A to jak na domácím pracovním trhu, tak na trhu práce mezinárodním.

ČR patří k zemím, které v rámci EU začaly tuto situaci řešit hned v první vlně. S  podporou ESF realizovala v letech 2005–2015 projekty směřující k vytvoření NSK a v roce 2006 přijala zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a zahájila jeho implementaci. Výsledkem těchto aktivit bylo vytvoření systému, který se stal vedle počátečního vzdělávání nejprve alternativní cestou k získání plnohodnotné kvalifikace, umožňující, aby se na pracovním trhu naplno uplatnily i osoby, které svou kvalifikaci získaly prostřednictvím neformálního a informálního učení. Dnes je však již tento systém stále více provazován se systémem počátečního vzdělávání a vzniká tak jeden celek celoživotního učení.

NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, má nebo v průběhu času bude mít v NSK své místo.

Zákon deklaruje zásadní význam a klíčovou roli MŠMT a stanovuje základní povinnosti, pravomoci a práva všech hlavních aktérů a zainteresovaných stran:

  • koordinuje činnost ústředních správních úřadů (ministerstev), schvaluje, mění a vydává seznam profesních a úplných kvalifikací a financuje aktivity Národní rady pro kvalifikace,
  • Autorizující orgány (zpravidla příslušná ministerstva) udělují autorizaci jednotlivcům nebo právnickým osobám na základě splnění podmínek stanovených zákonem, moniturují splnění požadavku pro hodnocení, evidují údaje stanovené zákonem a předkládají je NÚV pro centrální evidenci, podílejí se na přípravě a aktualizaci kvalifikačních a hodnotících standardů,
  • Autorizované osoby školy, asociace, firmy, veřejní nebo soukromí poskytovatelé dalšího vzdělávání atd, hodnotí výsledky vzdělávání a učení žadatelů, bez ohledu na způsob, jakým byly získány.

Data ze srpna 2018:

Více než 195 000 vyzkoušených držitelů osvědčení o profesní kvalifikaci – tedy státem uznané odborné způsobilosti, kterou uchazeč o osvědčení prokázal a která ho opravňuje k výkonu určité profese.

1253 zveřejněných standardů profesní kvalifikace – dalších stovek zpracovaných standardů je v procesu tvorby a schvalování a postupně doplní rozsáhlý, jednotný a funkční systém.

Více než 1 000 unikátních autorizovaných osob – tedy vzdělavatelů, odborníků, škol, firem s oprávněním organizovat a provádět zkoušky a vydávat zákonem stanovená osvědčení.

Komu pomáhá existence NSK dnes?

Původním hlavním cílem vytváření NSK bylo umožnit pracovníkům, kteří vykonávají profesi, pro niž nebyli formálně připravováni a nemají o odpovídající kvalifikaci žádný doklad (výuční list, maturitní vysvědčení), aby mohli ověřením svých znalostí a dovedností u relevantní autority státem garantovaný doklad získat.

Platforma pro komunikaci zaměstnavatelů a vzdělavatelů

Rozvoj lidských zdrojů je jednou z klíčových podmínek konkurenceschopnosti firem i celého hospodářství. Zabezpečení možnosti získávání „správných lidí na správná místa“ a jejich další rozvoj má mimořádnou důležitost. Proto je nutné nejen vzdělávat, ale také rozvíjet systém uznávání výsledků učení a nástroje ovlivňující práci s lidskými zdroji na podnikové, regionální i národní úrovni.

Sektorové rady, v nichž jsou vytvářeny standardy NSK, představují významnou platformu pro výměnu informací a názorů všech důležitých aktérů, kteří výrazně ovlivňují trh práce.  Stát a aktéři působící na trhu práce získávají detailní informace a zaměstnavatelé možnost ovlivňovat aktuální situaci i vývoj v oblasti vzdělávání a uznávání výsledků učení.

NSK umožňuje zaměstnavatelům formulovat požadavky na kompetence jednotlivce a je proto využívána i v situacích, kdy občané kvalifikaci v aktuálně uplatnitelné podobě nemají a příslušné znalosti a dovednosti teprve získat potřebují.

V tomto okamžiku nastupuje významná role vzdělavatelů, kteří vytvářejí a poskytují kurzy, včetně akreditovaných (např. rekvalifikační), které občany na úspěšné zvládnutí zkoušky připraví. Pro získání  příslušné kvalifikace je pro některé profese tato cesta dokonce tou hlavní.

V neposlední řadě pak NSK hraje významnou roli ve vzdělávání počátečním, a to jak na úrovni rámcových vzdělávacích programů, pro jejichž revize je dnes základním informačním zdrojem o kvalifikačních požadavcích na jednotlivá povolání, tak na úrovni školních vzdělávacích programů, pro které je v režimu dvoustupňové tvorby kurikula krom spolupráce s regionálními zaměstnavateli zásadním informačním pramenem.

Budování takového systému se stalo nezbytným s ohledem na realitu současného trhu práce, kdy je vývoj technologií natolik rychlý, že počáteční vzdělávání nemůže být schopno absorbovat požadavky trhu práce, zvláště když v profesích dochází ke značné specializaci a atomizaci souborů kompetencí uplatnitelných na konkrétním pracovním místě.

Rozvoj lidských zdrojů je jednou z klíčových podmínek konkurenceschopnosti firem i celého hospodářství. Zabezpečení možnosti získávání „správných lidí na správná místa“ a jejich další rozvoj má mimořádnou důležitost. Proto je nutné nejen vzdělávat, ale také rozvíjet systém uznávání výsledků učení a nástroje ovlivňující práci s lidskými zdroji na podnikové, regionální i národní úrovni.

Za 11 let vývoje a implementace získala ČR v podobě NSK:

  • alternativní cestu k získání plnohodnotné kvalifikace,
  • nástroj k uznávání výsledku předchozího učení a dalšího vzdělávání dle zákona,
  • paralelní systém získání státem garantovaného certifikátu, který je z hlediska objemu již srovnatelný s počtem absolventů oborů odborného vzdělávání v rámci počátečního vzdělávání.

Obstojí NSK v mezinárodním srovnání?

NSK je dnes již významnou součástí českého kvalifikačního systému. Přispívá k jeho transparentnosti a srozumitelnosti i v evropském prostředí. Zejména v souvislosti s referenčním procesem, tedy s přiřazováním národního systému kvalifikací k úrovním EQF.

Vláda České republiky schválila v červenci 2011 Národní přiřazovací zprávu, v níž jsou úrovně NSK přiřazeny k EQF, tudíž kvalifikace obsažené v NSK mohou být rámcově porovnatelné s kvalifikacemi v dalších evropských státech.

Soustava je od počátku také vytvářena tak, aby mohla být doplněna i kreditním systémem ECVET, aniž by bylo nutné ji dodatečně měnit a nově popisovat již schválené a zavedené profesní kvalifikace.

NSK je založena a od počátku vytvářena tak, aby mohla být doplněna i kreditním systémem, aniž by bylo nutné ji dodatečně měnit a nově popisovat již schválené a zavedené profesní kvalifikace.

 

Autoři: Jan Peška, Miroslav Kadlec, Národní ústav pro vzdělávání

Původní zdroj: Andragogika v praxi. Odborný čtvrtetník pro vzdělávání a rozvoj dospělých 18/2018 Praha: AIVD ČR, 2018

Autore/i della risorsa: 
Jan Peška
Miroslav Kadlec
Data di pubblicazione:
Lunedì, 21 Settembre, 2020
Lingua del documento
Tipo di risorsa: 
Articoli
Paese:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email