Salta al contenuto principale
Resource Details
RISORSA

Rollimängude kasutamine kommunikatiivses keeleõppes

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade rollimängudest ja nende rakendamise võimalustest keeleõppes. Töös on välja toodud ka rollimängudega seotud probleemid, millega võivad kokku puutuda nii õpetajad kui ka õpilased. Näiteks võib ette tulla olukordi, et kõik rühma liikmed ei tööta võrdse intensiivsusega, samuti ei oska õpilased alati üksteist kuulata või arvavad, et kaasõpilaste kuulamine ei ole kasulik. Töös on välja toodud ka võtted, kuidas neid probleeme vältida ning paremini mänge kasutada.

Keeleõppes on väga levinud kommunikatiivsed meetodid, milles keeleoskust käsitletakse väga laialt. Seda käsitleti töö kolmandas peatükis. Kommunikatiivse keeleõpetuse eesmärgiks on anda õppijatele õpitavas keeles suhtluspädevus. Kolmandas peatükis on välja toodud suhtluspädevuse komponendid ja rollimängude näited, mis sobivad kasutamiseks kommunikatiivses keeleõppes.

Neljas peatükk andis ülevaate rollimängude kasutamisest keeleliste osaoskuste arendamisel – sõnavara, suuline suhtlemine, grammatika. Sõnavara õpetamiseks võib kasutada erinevaid ülesandeid ja harjutusi, sealhulgas sõnaloomeülesanded, rühmitamisharjutused ja rollimängud. Rollimängud on tähtsad, kuna laiendavad suhtlemissfääri ning samuti muudavad õppimist mitmekesisemaks. Peatükk sisaldab ka konkreetseid rollimängude näiteid. Rollimänge saab jagada kontrollitavateks, mõõdukalt kontrollitavateks ja vabadeks ning läbiviimiseks kulutatud ajast lähtudes vastavalt episoodilisteks ja kauakestvateks rollimängudeks. Grammatika on samuti keeleõpetuse üks tähtis osa.

Käesoleva töö viimane, viies peatükk põhineb autori isiklikul kogemusel eesti keele kui teise keele õpetajana ning selles analüüsiti autori kogemust rollimängude kasutamisel. Peatükk jaguneb kaheks osaks. Esimeses osas on kirjeldatud kogemust välismaalasega, kes tuli Eestisse elama ja kellega töö autor viis läbi individuaalsed tunnid, milles rakendati ka rollimängu. Peatüki teises osas jagab bakalaureusetöö autor enda kogemust lastega töötamisel ning rollimängude kasutamisel. Töös kirjeldatud kogemuse põhjal võib öelda, et rollimängude rakendamine eesti keele kui teise keele õpetamisel oli tulemuslik. Tänu mängudele muutus tund mitmekesisemaks. Täiskasvanud keeleõppija kohta võib öelda, et mäng võimaldas tal lõdvestuda ja tunda ennast vabamalt, siis suutis ta ka rääkida palju paremini. Lapsed ei võtnud samuti rollimängu mitte tõsiselt, vaid rõõmsalt. Kui õpetaja ütleb neile: „Nüüd teeme ühe harjutuse...”, mõjub see neile karmilt ja nõudlikult, aga fraas „Nüüd hakkame mängima“ mitte. Nad ise ei märganudki, kui hästi jäid fraasid ja sõnad meelde. Järgmises tunnis läbi viidud ristsõna tüüpi test alati tõestas seda.

Võib järeldada, et rollimängude kasutamine on väga laialt levinud ning efektiivne keeleõppes kasutatav metoodiline võte. Neid kasutatakse erinevatel eesmärkidel ja erinevate osaoskuste arendamiseks ja tänu sellele on tunnid veelgi huvitavamad õppijate jaoks.

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis D

Resource Details
Resource author
Viktoria Heistonen
Tipo di risorsa
Studi e relazioni
Paese
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!