Salta al contenuto principale
Resource Details
RISORSA

Kuidas leida õppija ja tööandja ühisosa? Ekspansiivne õppimine organisatsioonis

OSKA ehk kutsekoja tööturu oskusi ja vajadusi analüüsiv 2016 raport „Töö ja oskused 2025“ nendib, et Eesti ja organisatsioonide arengut pärsib töötajate arvu pidev vähenemine, suureks probleemiks on tööjõuturul osalejate erialalise ettevalmistuse ja kompetentside ebakõla. Keskkond, milles organisatsioonid tegutsevad, on erakordselt kiiresti muutuv. Muudatustega toimetulekuks on oluline nii organisatsioonide kui inimeste pidev õppimine.

Uurimuse lähtekohaks oli küsimus, kui palju saab tööandja aidata kaasa inimese professionaalsele arengule ja millal tööandja võiks inimese professionaalsesse arengusse panustamisest loobuda. Kuidas leida teaduspõhist lähenemist selliste probleemide lahendamiseks?

Uurimuses keskendusin töökohapõhisele õppimisele ja organisatsioonis õppimisele, toetudes Yrjö Engeströmi ekspansiivse õppimise teooriale. Uurisin avaliku teenistuse organisatsioone, kuidas neis õpitakse, kuidas õpiprotsesse hallatakse ja korraldatakse, et selgitada välja parimaid praktikaid. Kasutasin kvalitatiivset kirjeldavat uurimist, võttes uurijana pigem kriitilise positsiooni, analüüsis sidusin nii deduktiivset kui induktiivset lähenemist. Valimiks oli Eesti avaliku teenistuse Personalijuhtide Seltsi juhatuse liikmed ja avaliku teenistuse koolitusjuhid ja -spetsialistid, empiirilise osa andmete kogumiseks kasutasin fookusgrupi intervjuud ja veebiküsimustikku.

Andmete kvalitatiivse analüüsi tulemusena selgus, et avaliku teenistuse organisatsioonid ei planeeri õppimist strateegiliselt, õppimine on eelkõige töötaja vastutusel. Enesetäiendamise ja õppimise all organisatsioonis mõeldakse väga erinevaid vorme. Erakordselt tähtsaks peetakse õppimist töökohal, töö käigus ja kogemusi vahetades. Avaliku teenistuse organisatsioonid ei kasuta teadlikult ekspansiivset õppimist, ent alged selle kasutamiseks on olemas.

Töö praktilisi järeldusi saan rakendada enda töökohal (kaitseministeeriumis). Uurimustöö järelduste osas annan soovitusi inimeste arendamiseks, et aidata kaasa organisatsioonide igapäevatööle, ent ka avaliku teenistuse paremaks muutmiseks ja üksikisiku paremini hakkama saamisele tööjõuturul.

Võtmesõnad: Töökohapõhine õpe, õppimine ja enesetäiendamine organisatsioonis, koolitus, õpiprotsess ja õpimotivatsioon, ekspansiivne õppimine

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis. 

Resource Details
Resource author
Mailis Neppo
Tipo di risorsa
Studi e relazioni
Paese
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!