Salta al contenuto principale
Resource Details
RISORSA

Andragoogiliste väärtuste, põhimõtete ja seisukohtade avaldumine juhtimises

Juhtimine ja täiskasvanute õppimise ja arengu toetamine on omavahel seotud. Andragoogika ja juhtimine on kaks väga rikkalikku ja erinevat uurimisvaldkonda, üks uurib seda, kuidas inimene õpib ning kuidas seda õppimist toetada, ja teine, kuidas inimene juhib, ning sageli vaadeldakse neid kahte valdkonda eraldiseisvatena. Samas on mõlemas valdkonnas sarnast, ent räägitakse erinevas mõistete keeles. (Brown & Posner, 2001) Andragoogika ja täiskasvanuhariduse teooriad on väga olulisel kohal juhtimise arendamise kontekstis, (Allen, 2007) hoolimata sellest mainivad juhtimisteadlased seda oma uuringutes väga pealiskaudselt. (Conger & Benjamin, 1999) (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002) Seega valdavalt uuritakse juhtimist ja täiskasvanu hariduse ja täiskasvanute õppe temaatikat eraldi, (Brown & Posner, 2001) tähelepanuta on seejuures jäänud juhtimise ilmselge seos täiskasvanuõppe teooriaga. (Allen, 2007)

Magistritöö uurimisprobleem on sõnastatud keskse uurimisküsimusena: Kuidas avalduvad andragoogilised väärtused, põhimõtted ja seisukohad juhtimises juhi positsioonil andragoogide kogemuses? Magistritöö eesmärk luua juhtimisteooriate teooriakeskse lähenemise tasakaalustamiseks inimesekeskne lähenemine juhtimisele, kasutades andragoogikale iseloomulike väärtusi, põhimõtteid ja seisukohti. Magistritöö põhineb kvalitatiivsel uuringul. Empiirilisi andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuude abil ning andmeid analüüsiti konstruktivistlikust põhistatud teooriast lähtuvalt.

Magistritöö tulemusena valmis kontseptuaalne mudel andragoogiliste väärtuste, põhimõtete ja seisukohtade avaldumisest juhtimises. Valminud kontseptuaalne mudel täiendab juhtimisteooriates puudu jäävat inimese käsitust, tuginedes andragoogikale omasele käsitusele täiskasvanud inimese toimimisest ja arengust selles protsessis.

Võtmesõnad: juhtimine, eestvedamine, täiskasvanute õppimisteooria, andragoogika

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.  

Resource Details
Resource author
Janno Mängli
Tipo di risorsa
Studi e relazioni
Paese
Parole chiave
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!