Salta al contenuto principale
Blog
Blog

Učení nám dává křídla! – zaměřeno na učení se na pracovišti-série rozhovorů

Zaměřeno na učení se na pracovišti – rozhovor se spolupracovníky

Maďarská a německá národní podpůrná síť EPALE zrušila společná týdenní tematická setkání zaměřená na vzdělávání na pracovišti. Annamária Kiss, maďarská EPALE velvyslankyně, ale provedla celou řadu rozhovorů s pěti organizacemi, které podnikají velké úsilí v oblasti dalšího vzdělávání svých spolupracovníků. (*Pokud budou v rozhovorech oslovení v mužském rodě, jsou tím myšleny jak ženy, tak i muži dohromady).

Maďarská dceřiná společnost Celebi Aviation Holding, Celebi Groung Hangling Kft. od roku 2006 sídlí na mezinárodním Liszt – Ferenc letišti v Budapešti. Její úloha jako partnera více než 25 leteckých společností spočívá v obstarávání služeb pozemní manipulace pro letadla. Vedle její hlavní činnosti zastává také úlohu ve vztahu k pasažérům a v letecké nákladní dopravě. Podnik pracuje na jednom terminálu pro malá letadla (GAT[1]) a v mnoha rozdílných společenských místnostech (Lounges) na ploše letiště. Otázky v našem rozhovoru zodpověděla vedoucí vzdělávacího oddělení Annet Mihály a vedoucí oddělení lidských zdrojů Gábor Adrián Kovács.

Jakou hodnotu má ve filozofii firmy pojem učení?

Naše firma klade velký význam právě na vzdělávání a školení, protože obor aviatiky se ze dne na den rychle rozvíjí a bylo by obtížné s tímto rozvojem držet krok, pokud bychom si ho více nevšímali. Pokud bychom to udělali, mohli bychom velmi rychle skončit za našimi konkurenty. Aktuální stav poznatků a znalostí našich spolupracovníků v jejich pracovních oborech nabízí záruku toho, že našim partnerům budeme poskytovat odpovídající služby.  To samozřejmě také neznamená jen to, že se od jejich nástupu do práce účastní nejrůznějších školení, ale že si také každý rok opakují  již naučené poznatky a udržují si v rámci své práce povědomí o nejnovějších technologických pokrocích našich partnerů.

Od kdy probíhají školení v rámci podniku a proč byla tato školení vůbec zavedena?

V naší mateřské společnosti se konají školení nepřetržitě již od jejího založení – u nás v Budapešti to je od roku 2006. Počet a komplexita školení se mění podle nastavení předpisů IATA[2] a ICAO[3], které rok od roku upravují náš obor, to znamená, že jejich dodržování je pro nás na základě externích faktorů povinné. Také počet společností, kterým poskytujeme naše služby, neustále roste, a tím také neustále roste počet školení a využívání výukových materiálů v průběhu roku.

 

Má podnik k dispozici nějaký systém na podporu vzdělávání?

Opatření týkající se následného vzdělávání a školení jsou v plné výši koordinovány v rámci Celebi Aviation Holding naší firemní centrálou v Istanbulu místní Celebi Academy. Zaměstnanci mají díky E-learningovému systému jménem Celebi E-School přístup ke všem kurzům, které potřebují.

 

 Jsou tato školení pořádána externími firmami nebo se týkají také přímo zaměstnanců v procesu?

Vzdělávání a následné vzdělávání, které vyžaduje odborný dozor nebo je spojeno se získáním řidičského oprávnění, jsou zajišťována díky spolupráci s externími firmami. V takových případech dáváme našim partnerům k dispozici školící a zkoušecí prostory, aby naši zaměstnanci nemuseli na zkoušky nebo na školení nikam dojíždět. V rámci povinných školení a tréninků, které jsou nám předepsány letištěm a našimi partnery – leteckými společnostmi, nepověřujeme žádné další vzdělavatele, ale na tyto úkoly nominujeme vlastní zaměstnance, kteří se dobrovolně hlásí. Z nich je potom vybrána jedna osoba, která to určité školení vede. Tito spolupracovníci disponují velkou dovedností a ovládají výborně ten který konkrétní pracovní obor.

 

Jakých typů vzdělávání se mohou vaši pracovníci účastnit?

Každý rok se opakují povinná školení, která jsou úzce spjata s pracovními obory a kterých se mohou spolupracovníci  pracující na živnost účastnit. Zde se jedná o nejrůznější typy vzdělávání a dalšího vzdělávání, které vyžadují odborný dozor: řidič vysokozdvižného vozíku, obsluha zvedacích strojů, vedoucí pozemních zařízení atd. Zaměstnancům, kteří pracují v kanceláři, nabízíme vedle povinných školení také studijní cykly, díky kterým mohou rozvíjet své individuální dovednosti. Takovými školeními jsou například trénink komunikace nebo manažerský výcvik.

 

Náklady na další vzdělávání jsou v režii zaměstnavatele nebo zaměstnance?

Náklady na další vzdělávání přebírá v každém případě zaměstnavatel, o dalším vzdělávání je vždy sepsána smlouva o vzdělávání mezi oběma stranami (u agenturních pracovníku mezi třemi stranami), ve které jsou vyčísleny příslušné náklady. Spolupracovník, který se následného vzdělávání účastní, tedy hned vidí, jaké povinnosti na sebe bere podepsáním smlouvy – při ukončení pracovního poměru musí tuto částku zaplatit sám zaměstnanec. Od nikoho není ale při podpisu smlouvy vyžadována zavazující loajalita k podniku, pokud chce někdo přesto v průběhu například půl roku po získání kvalifikace odejít, musí zaplatit určitou část nákladů, která byla na toto jeho vzdělávání podnikem vynaložena.

 

Vychází přihlášení na nějaké školení z konzultace nebo ze sestavení nějakého individuálního kariérního plánu?

Všichni kandidáti jsou mnohem dříve – ještě před přihlášením k nějakém u školení – již při svém prvním pohovoru velmi důkladně poučeni, čeho by mohli po několika měsících u naší firmy dosáhnout díky vytrvalosti a píli. Pokud je už v první chvíli informujeme o možnosti, jak dosáhnout transparentní a jasně definované kariéry, je naše zaměstnávání efektivnější a působí na naše zaměstnance motivačně. Tato otevřená a upřímná komunikace podporuje dlouhodobé zaměstnanecké poměry.

 

Jak se zájemci o školení mohou přihlásit?

Zaměstnanci o školení se mohou hlásit u asistentů na svých odděleních osobně, telefonicky nebo e-mailem. Asistenti sbírají přihlášky a informují oddělení školení v předem stanovené lhůtě o potřebách účastníků.

 

Konají se školení během pracovní doby?

Naše firma má nepřetržitý provoz, takže můžeme říct, že i školení se u nás bez výjimky konají v pracovní době. Ti, kteří se školení účastní, mají nárok na zaplacení absencí, to znamená, že je jim zaplacen i čas na školení. Přijímáme naše budoucí kolegy již před absolvováním školení, která jsou nezbytná pro výkon jejich povolání alespoň do pasivního zaměstnaneckého stavu, takže mají již během prvního zaškolování nárok na základní mzdu.

 

Kolika školení se v průměru zaměstnanci účastní za rok?

Jeden zaměstnanec se za rok zúčastní v průměru 10 různých školení, toto číslo závisí na pracovní pozici, kterou ve firmě zastávají. Nakladač zavazadel má v průměru za rok méně školení, zatímco pozice vedoucího provozu pro pozemní manipulace zase vyžaduje mnohem více školení, než je průměr, kvůli získání licence k tomuto výkonu.

 

Na základě jakých kritérií se vyplatí zaměstnavateli podporovat vzdělávání na pracovišti?

V našem odvětví hraje faktor času zásadní roli, takže musíme některé pracovní úkony provést během velmi krátké doby v týmu a tyto procesní operace na sebe jednotlivě navazují. Procesní operace čas od času vyžadují jiné časové intervaly, a to je závislé na průměrné době u dopravního letadla asi mezi 24 až 45 minutami. Změněno to může být jen výjimečně, takže každý zaměstnanec musí být přiměřeně kvalifikovaný a musí mu být jasný jeho úkol. Díky adekvátní kvalifikaci můžeme ušetřit mnoho času a nákladů na pracovní síly. Čím více kvalifikovaných pracovníků firma má, tím více různých pracovních úkonů může provádět. To také znamená, že při zahájení výroby může být flexibilní mnohem více kvalifikovaných kolegů, což je u firmy s nepřetržitým provozem velká výhoda.

 

Nabízíte u vás možnost podpory samovzdělávání?

V tomto roce byl pro probíhající školení stanoven jistý rozpočet, kde je do detailů popsáno, kolik bychom na tuto oblast chtěli vydat peněz. Pokud by se někdo chtěl dál vzdělávat formou samostudia, musel by tento požadavek s předstihem sdělit svému nadřízenému. Pokud by umožňoval pracovní řád zaměstnance absolvování nějakého dalšího vzdělávání a také přímý nadřízený by toto rozhodnutí podpořil, bude o tom informováno oddělení pro vzdělávání. Pokud by byla k dispozici požadovaná suma na podporu dalšího vzdělávání, mohla by být uzavřena smlouva mezi firmou a zaměstnancem o dalším vzdělávání. Ve smlouvě je detailně uvedena cena a stanoveny podmínky podpory, to znamená nejrůznější zvýhodnění – například s ohledem na pracovní dobu - které zaměstnavatel poskytuje, aby mohlo dojít k úspěšné podpoře pracovníka při absolvování dalšího vzdělávání.

 

Jak motivujete své spolupracovníky ke studiu?

Struktura platů v naší firmě motivuje pracovníky ke vzdělávání, k následnému studiu a k osobnostnímu rozvoji. V praxi to například u pracovníka, který pečuje o pasažéry, vypadá tak, že má nárok na základní plat ve vyšší míře v závislosti na tom, čím více systémů leteckých společností (kvalifikací) je schopen se naučit ovládat. U kolegů, kteří pracují jako poradci pro zařízení, je to podobné, to znamená čím více zařízení umí obsluhovat a řídit, tím více peněz můžou dostat.

 

Jakým směrem se vzdělávání u vás zaměří do budoucna?

V budoucnu chceme klást ještě větší důraz na E-Learning a podobné možnosti vzdělávání, s jejichž pomocí se naši kolegové a kolegyně budou moct vzdělávat mimo pracovní dobu – také z domova – a budou moct získávat potřebné informace, které jim například ulehčí třídění při „Onboardingu“[4].

 

 

 

Čtěte také ostatní příspěvky na téma "Work-based Learning - hybná síla pro celoživotní učení?"


[1]  General Aviation Terminal

[2]  Mezinárodní organizace pro letecký provoz

[3] Mezinárodní organizace pro civilní leteckou dopravu

[4] Efektivní integrace nových zaměstnanců v organizaci

Login (20)

Vuoi cambiare lingua?

Questo documento è disponibile anche in altre lingue. Puoi selezionarne una qui sotto.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro