Salta al contenuto principale
News
Notizie

OECD odporúča Slovenskej republike viac participovať na vzdelávaní dospelých

Získavanie a efektívne využívanie zručností je nevyhnutným predpokladom pre schopnosť Slovenskej republiky prosperovať v podmienkach čoraz viac prepojeného a neustále sa meniaceho sveta. Iba 4,5 % populácie je zapojená do procesu celoživotného vzdelávania. Priemer krajín OECD dosahuje 11%. 

„Slovenská republika stojí preto pred dôležitou úlohou aktívnejšie reagovať na aktuálne výzvy týkajúce sa zlepšenia pracovných zručností dospelej populácie a podpory vyššej miery účasti na vzdelávaní dospelých,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová počas prezentácie Národnej stratégie zručností. Národnú stratégiu zručností vypracovala vypracovala Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu a stali sme sa tak v poradí len treťou krajinou na svete, ktorá má od OECD takýto dokument. Národnú stratégiu zručností v Bratislave predstavil zástupca generálneho sekretára OECD Ludger Schuknecht.

Príprava materiálu bola zabezpečená v spolupráci s ostatnými rezortmi, predovšetkým ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvom hospodárstva, ako aj ďalšími inštitúciami a partnermi s cieľom čo najpružnejšie zareagovať na aktuálne výzvy pracovného trhu a prispôsobenia vzdelávacieho procesu jeho požiadavkám. Národná stratégie zručností definuje 3 kľúčové priority:

 • Vybavenie mladšej a staršej generácie správnymi zručnosťami potrebnými v budúcnosti: v kontexte demografických a technologických zmien, a na základe nízkych výsledkov PISA (Programme for International Student Assessment), ako aj skutočnosti, že mnohí dospelí nedisponujú digitálnymi zručnosťami a zručnosťami potrebnými na dosiahnutie úspechu - schopnosť riešenia problémov, sa odporúča, aby Slovensko investovalo do posilňovania zručností obyvateľov prostredníctvom zlepšenia výsledkov škôl, podporovaním vzdelávania dospelých a rozvojom podnikateľských zručností. 
 • Zabezpečenie inklúzie pri rozvíjaní zručností: v rámci systému vzdelávania a výučby v Slovenskej republike sa objavuje výrazný nepomer z dôvodu spoločensko-ekonomického zázemia na stupeň zručností mladšej generácie. Rómski žiaci čelia špecifickým ťažkostiam a dospelí s nízkym stupňom kvalifikácie sa nedostatočným spôsobom zúčasňujú na vzdelávaní dospelých. 
 • Posilňovanie riadenia stratégie zručností: nedostatočné prijímanie riadiacich rozhodnutí. Zlepšenie medzirezortnej spolupráce a jednotlivými stupňami štátnej správy. 

Ministerka Martina Lubyová poukázala na konkrétne opatrenia, ktorými Slovenská republika už začala napĺňať výzvy vyplývajúce z Národnej stratégie zručností. Za kľúčové označila predovšetkým zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné deti, ktoré ocenila aj samotná OECD s odporúčaním rozšíriť tento nárok úpravou legislatívy aj na trojročné a štvorročné ročné deti. Rovnako vo svojom vystúpení vyzdvihla aj dosiahnuté výsledky v medzinárodnom testovaní PISA 2018, v ktorom žiaci dosiahli po desaťročí zlepšenie vo všetkých troch testovaných gramotnostiach. V matematike dokonca výrazné zlepšenie z pásma podpriemeru do pásma priemeru OECD, vďaka čomu sa zaradili medzi najvyspelejšie krajiny sveta. Podľa slov ministerky Martiny Lubyovej vo vzdelávacom procese však absentuje tzv. sieťovanie medzi učiteľmi (v rámci škôl, ale aj regiónov), ktoré by vytvorilo priestor na spoločné odovzdávanie si skúseností a vedomostí v rámci širšej učiteľskej komunity. Je to preto jedna z výziev, naplnenie ktorej môže priniesť do vzdelávania viac inovácií a nových vyučovacích metód.

Zástupca generálneho sekretára OECD Ludger Schuknecht predstavil štyri oblasti, pre ktoré zástupcovia OECD navrhli SR uskutočniť konkrétne opatrenia: 

Priorita 1: Posilňovanie zručností mládeže: Aby Slovensko malo zručnosti potrebné na dosiahnutie hospodárskych a sociálnych ambícií bude kľúčovým zabezpečiť, aby mládež vychádzala zo škôl s lepšími zručnosťami. Slovenská mládež vo svojich zručnostiach zaostáva v čítaní a vede za svojimi rovesníkmi v iných krajinách OECD, a to s dlhodobo znižujúcimi sa výsledkami. 

PRÍLEŽITOSTI Slovenskej republiky v oblasti posilňovania zručností mládeže sú: 

 • Zvýšenie počtu žiakov v predškolskom vzdelávaní, najmä medzi zraniteľnými skupinami;
 • Podpora škôl a učiteľov pri práci so zraniteľnými žiakmi;
 • Budovanie silnejšej pedagogickej sily. 

Priorita 2: Znižovanie nerovnováhy zručností: Súčasné údaje naznačujú, že na Slovensku sa nedostatok zručností prejavuje v povolaniach s vyššou, ako aj vyššou kvalifikáciou. Okrem toho sa ukazuje značný nesúlad zručností medzi mladšími pracovníkmi a pracovníkmi s vysokoškolským vzdelaním. Nízka responzívnosť systému stredoškolského OVP a terciálneho vzdelávania prispela s súčasnému nedostatku a nesúladu zručností, zatiaľ čo odchod do zahraničia a odliv mozgov boli hlavnými hlacími silami stojacimi najmä za nedostatkom zručností. 

PRÍLEŽITOSTI Slovenskej republiky v oblasti znižovania nerovnováhy v oblasti zručností sú:

 • Zlepšenie pri šírení informácií o potrebách trhu práce a zručností;
 • Posilnenie reakcieschopnosti žiakov a ich rodín na potreby trhu práce;
 • Posilnenie reakcieschopnosti inštitúcií OVP na stredných školách a terciálneho vzdelávania na potreby trhu práce; 
 • Posun od "odlivu mozgov" k "prílivu mozgov". 

Priorita 3: Podpora vyššej miery účasti na vzdelávaní dospelých: Vzdelávanie dospelých je pre Slovensko obzvlášť dôležité. Slovenská ekonomika je silná, a postupne dobieha bohatšie štáty. Zamestnanosť a mzdy rastú, kým nezamestnanosť je na historicky nízkej úrovni. Napriek týmto údajom sa však výroba a export Slovenskej republiky sústreďuje na malé množstvo výrobných odvetví a riziko automatizácie pracovných miest je pomerne vysoké. Práve v tomto kontexte je, a naďalej bude, vzdelávanie dospelých nevyhnutým predpokladom zvýšenia zručností dospelých, ktoré má schopnosť vygenerovať osobné, ekonomické a spoločenské prínosy. Efektívnejšie vzdelávanie a odborná príprava dospelých bude potrebné zachovanie, resp. navýšenie úrovne zručností v záujme udržania tempa s rýchlo sa meniacimi podmienkami. 

PRÍLEŽITOSTI Slovenskej republiky v oblasti podpory vyššej miery účasti vzdelávania dospelých sú: 

 • Zlepšenie v oblasti riadenia vzdelávania dospelých;
 • Zvýšenie miery účasti na vzdelávaní medzi dospelými bez práce;
 • Podpora zamestnancov a podnikov v schopnosti zapojiť sa do vzdelávania dospelých

Priorita 4: Posilňovanie využívania zručností na pracovisku: Využívanie zručností zamestnávateľmi na pracovisku je aspoň také dôležité, ako súbor zručností, ktoré ich zamestnanci ovládajú. 

PRÍLEŽITOSTI Slovenskej republiky v oblasti posilňovania využívania zručností na pracovisku sú: 

 • Vytvorenie podmienok na uľahčenie prijatia praxe HPWP v slovenských podnikoch;
 • Poskytovanie stimulov a podpory slovenským podnikom pri prijímaní praxe HPWP;
 • Zlepšenie riadenia politík a stratégií, ktoré ovplyvňujú mieru využívania zručností. 

Ludger Schuknecht označil tieto opatrenia za výzvy, ktoré bude môcť Slovenská republika napĺňať nielen vďaka dobrej ekonomickej kondícii, ale predovšetkým aktívnejšou spoluprácou medzi rezortmi a so zamestnávateľmi.

Zdroj: Národná stratégia zručností Slovenskej republiky 

 

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro