European Commission logo
Búa til notendanafn
News
Fréttir

SNAŽNO I RAVNOPRAVNO ZA ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM

Današnje društvo traži odgovor na probleme sa kojima se susreću lica sa invaliditetom, sa uzrokom niske svijesti o značaju zaštite prava lica sa invaliditetom, nedovoljnom informisanošću, predrasudama i stereotipima o licima sa invaliditetom. Očekivano je da svi odgovorni subjekti daju doprinos postizanju potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima društvenog života, sa fokusom na lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, koja teže dopiru do svojih prava i kojima je otežana inkluzija.

Projekat “Snažno i ravnopravno” u ovoj godini daje doprinos oblasti zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocija jednakosti time što realizuje aktivnosti u kojima je sadržan odgovor na probleme sa kojima se susreću lica sa invaliditetom.

Projektni ciljevi su definisani kao postizanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u svim oblastima društvenog života, sa fokusom na lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, povećano učešće lica sa invalididteom u političkom i javnom životu, jednako priznanje pred zakonom, pristup pravdi, sloboda izražavanja i mišljenja i pristup informacijama, i kao prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom kroz uvažavanje njihovog dostojanstva i prava na život bez diskriminacije.

Na ovaj način se uspostavlja teren za uspješnu borbu protiv diskirminacije lica sa invaliditetom, uspostavlja se uključenost svih društvenih aktera: državnih organa, organa lokalne samouprave, institucija, organizacija civilnog društva i medija, kao i samih lica sa invaliditetom i organizacija lica sa invaliditetom, za sporovođenje antidiskriminacionih politika na nacionalnom i lokalnom nivou i informisanje i edukaciju građana o svojim pravima i važnosti borbe protiv posredne i neposredne diskriminacije. Suština je da se postignu afirmativne promjene u cjelokupnom društvu, a to znači da se uspostavi viši nivo svijesti o značaju nediskriminacije za cjelokupno društvo, bolji status lica sa invaliditetom, ravnopravnost po svim osnovama.

Od posebnog značaja u projektu je akcenat ispitivanja mogućnosti i djelovanja u pravcu zaštite prava lica sa invaliditetom u ruralnim područjima, utoliko što su ta lica u zoni segregacije i što su dodatno izložena diskriminaciji po više osnova, što im je u manjoj mjeri dostupno zalaganje za prava, što su u većini slučajeva manje informisani, bez uključenja u formalna i nefomralna udruženja koja se zalažu za prava lica sa invaliditetom i što veoma često ne prepoznaju mnoge oblike diskriminacije, pa čak i nasilja.

Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom uređuje se zabrana i zaštita od diskriminacije, kao i promocija jednakosti sa drugima. Diskriminacija po osnovu invaliditeta je svako pravno ili faktičko, neposredno ili posredno, namjerno ili nenamjerno pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje postupanja, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na lice sa invaliditetom, zbog kojeg se licu sa invaliditetom otežava ili negira priznavanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u političkom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, sportskom, građanskom i drugim oblastima javnog i privatnog života.

Projekat “Snažno i ravnopravno” realizuje NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore podrškom Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u 2021. godini. Dio projekta je i istoimeni dokomentarno-umjetnički film koji će biti emitovan u septembru ove godine, sa obuhvatom detalja već realizovanih projektnih aktivnosti.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Langar þig að skrifa grein?

Ekki hika við það!

Smelltu á krækjuna hér fyrir neðan og byrjaðu að skrifa!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira