Resource Details
Auðlind

Готови ли са училищата и семействата в България да учат в онлайн среда?

Институтът за изследвания в образованието, който е създаден в България, публикува доклад „Образование от разстояние: готовност на учениците и семействата за учене в онлайн среда“.

През последните месеци в резултат на прекъсването на учебния процес в училищата в България учителите, учениците и техните родители бяха поставени в непозната, нетрадиционна и предизвикателна среда. Целта беше да се компенсира липсата на присъствен образователен процес чрез осъществяване на дистанционно електронно обучение. 

За броени дни беше осъществена трансформация на учебния процес, която в други условия би отнела месеци. Преходът към дистанционен учебен процес постави на изпитание способността на училищните ръководства, учителите и учениците да се адаптират гъвкаво към ситуация на учене, в която участниците са пространствено разделени, а взаимодействието между тях е опосредствано от медия. На изпитание бяха поставени и уменията им за работа с електронни устройства, с електронни платформи и образователни ресурси, а учениците трябваше да покажат изградени умения за самостоятелно учене, които са от ключово значение в условията на дистанционното обучение. Без да навлизаме в детайли, достатъчно е само да посочим, че общуването посредством дигиталните технологии съществено променя начина, по който човек чувства, вижда, възприема и участва в заобикалящия го свят.

Без съмнение, българското училище направи голяма крачка към осъществяване на учебен процес изцяло в електронна среда. Дори беше изразено мнение, че този преход е осигурил най-силния тласък напред в развитието и оптимизацията на учебния процес и е показал огромния потенциал на дистанционната форма на обучение. 

Публикацията концентрира вниманието върху три основни въпроса:

  • Доколко успешен е този експеримент и постига ли той поставените цели? 
  • Подготвена ли беше образователната система за това предизвикателство?
  • Разполагаха ли училищата и семействата с необходимите ресурси за провеждане на ефективен учебен процес?

Докладът е първоначален опит да се проучи доколко училищата и семействата са подготвени за провеждане на учебен процес изцяло в онлайн среда. До момента все още не са провеждани национални проучвания, които да осигурят достатъчно надеждни данни. Поради това са използвани готови бази данни с висока степен на валидност и международна легитимност, а именно:

PISA 2018  

PIRLS 2016

TALIS 2018

The Survey of Schools: ICT in Education на Европейската комисия.

Докладът анализира достъпа на учениците до електронни устройства и интернет в дома и в училище. Достъпът на учителите до електронни устройства за учебни цели също е обхванат в предлагания ресурс. Изследвана е и ролята на родителите в дистанционното електронно обучение.

Институтът за изследвания в образованието е назависим изследователски център, чиято мисия е да подпомага развитието на модерна образователна система в България чрез провеждане на приложни изследвания и прилагане на изследователски подходи за изграждане на аналитичен капацитет в училищното образование.

 

 

Resource Details
Resource author
Институт за изследвания в образованието
Gerð efnis
Úttektir og skýrslur
Útgáfudagur
Language of the document
Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!