Skip to main content
Blog
Blog

Otvorené vzdelávanie? To znie dobre!

Dala by sa zvýšiť účasť dospelých na učení sa pomocou otvoreného vzdelávania a otvorených vzdelávacích zdrojov? Za predpokladu, že otvorenosť zvyšuje dostupnosť vzdelávania, tak určite áno.

Čo je otvorené vzdelávanie

Otvorené vzdelávanie je filozofia o tom, ako by ľudia mali produkovať vedomosti, zdieľať ich a zhodnocovať. Obhajcovia otvoreného vzdelávania sú presvedčení, že všetci na svete by mali mať prístup k vysoko kvalitnému vzdelaniu a vzdelávacím zdrojom a pracujú na odstránení prekážok k dosiahnutiu tohto cieľa. Medzi prekážky patria vysoké finančné náklady, zastarané materiály a právne mechanizmy, ktoré bránia spolupráci medzi vedcami a pedagógmi.

Konzorcium pre otvorené vzdelávanie (Open Education Consortium) hovorí: "Zdieľanie je pravdepodobne najzákladnejšou charakteristikou vzdelávania: vzdelávanie predpokladá výmenu znalostí, postrehov a informácií s ostatnými. Práve takto vznikajú nové vedomosti, zručnosti a nápady."

Čo sú otvorené vzdelávacie zdroje

Definícií otvorených vzdelávacích zdrojov (Open Education Resources, OER) je viac. Príkladom možno uviesť zopár definícií od organizácií, ktoré sa veľkou mierou pričinili na rozvoji otvorených vzdelávacích zdrojov a ich používaní v praxi.

OECD za OER považuje „digitalizovaný materiál ponúkaný otvorene a slobodne pedagógom, študentom a samoštudentom na použitie a opakované použitie za účelom  výučby, štúdia a výskumu."

UNESCO pod OER rozumie „vzdelávacie, študijné alebo výskumné materiály, ktoré sú súčasťou public domain alebo sprístupnené pod licenciou umožňujúcou použitie, spracovanie a distribúciu.”

Pravdepodobne najširšiu definíciu OER používa Commonwealth of Learning, v zmysle ktorej sa za OER považuje „materiál ponúkaný slobodne a otvorene na použitie a spracovanie pre účely výučby, štúdia, vývoja a výskumu.“

Spoločné základné prvky sa opakujú a sú nasledovné:

  • Slobodná a otvorená forma dostupnosti materiálu.
  • Možnosť (opakovaného) použitia a spracovania materiálu.

Prečo ich využívať?

Prečo by mal mať štát záujem na využívaní OER? Pretože podporujú rozvoj vzdelanostnej spoločnosti. Znižujú sa náklady pri vytváraní vzdelávacích zdrojov, zlepšuje sa flexibilita vzdelávania, vzdelávací obsah je možné kombinovať s inými zdrojmi, vylepšiť a aktualizovať.

Prečo by mali mať záujem o OER školy a vzdelávacie inštitúcie? Pretože „zdieľanie“ vzdelávacieho obsahu je vo svojej podstate dobrou vecou a v súlade so základnými tradíciami a hodnotami školstva. Sprístupňovanie kvalitného obsahu verejnosti môže slúžiť ako výborný marketingový ťah s cieľom šírenia dobrého mena, získania dodatočného financovania prostredníctvom rôznych grantov a prilákania viac študentov na internú formu štúdia.

Prečo využívajú OER jednotlivci? Pretože im dáva flexibilitu lepšie sa učiť, a to nielen počas školského štúdia, ale aj v celoživotnom vzdelávaní. Kópie materiálov, ktoré získajú, si môžu ponechať a prakticky ľubovoľne s nimi naložiť.

U nás sa kroky za otvorené vzdelávanie včlenili do iniciatívy za Otvorené vládnutie, ktoré zastrešuje Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti. Iniciatíva za otvorené vládnutie obsahuje kapitoly 1. Otvorené informácie, 2. Otvorené vzdelávanie, 3. Otvorená veda, 4. Participácia, 5. Otvorená justícia. 

 

Za posledných pár týždňov sa v téme otvoreného vzdelávania udialo niekoľko zaujímavých momentov:

 

  1. UNESCO prijalo Odporúčania k otvoreným vzdelávacím zdrojom. Ide o veľkú vec, keďže to znamená, že členské krajiny UNESCO vrátane Slovenska dostali návod na podporu tvorby a využívania otvorených vzdelávacích zdrojov a v pravidelných obdobiach budú UNESCO informovať o svojom pokroku. Všetky tematické okruhy odporúčaní (Budovanie kapacít stakeholderov na vytváranie, prístup, využívanie, adaptáciu a redistribúciu otvorených vzdelávacích zdrojov; Tvorba podporujúceho politického prostredia; Zaručenie efektívneho, inkluzívneho a rovného prístupu ku kvalitným otvoreným vzdelávacím zdrojom; Podpora tvorby udržateľných modelov pre vznik a využívanie otvorených vzdelávacích zdrojov na národných, regionálnych a inštitucionálnych úrovniach; Podpora posilňovanie medzinárodnej spolupráce) úzko súvisia s úlohami vymedzenými súčasným Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 -2021, ktorý vláda SR schválila 13. novembra 2019 a ktorých gestorom je MŠVVaŠ SR. Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti predmetné odporúčania distribuoval na MŠVVaŠ SR s plánom diskutovať o ich napĺňaní.

 

  1. Aj v súvislosti s vyššie uvedenými odporúčaniami vyhlásilo Medzinárodné centrum pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC grantovú výzvu na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov pre technické a odborné predmety, do ktorej sa môžu zapojiť aj mimovládne neziskové organizácie. Uzávierka na podanie prihlášok na granty je 12. január 2020. Výzva sa týka: Tvorby nových otvorených vzdelávacích zdrojov v technických a odborných predmetoch vrátane učebníc, online kurzov, kurikula, animácií, multimediálnych zdrojov atď;. adaptácie, lokalizácie alebo úpravy existujúcich otvorených vzdelávacích zdrojov, napr. adaptácie, prekladov vrátane učebníc, online kurzov, kurikula, animácií, multimediálnych zdrojov; tvorbu platforiem na zdieľanie otvorených vzdelávacích zdrojov; a otváranie existujúcich (uzavretých) vzdelávacích zdrojov. Všetky podstatné informácie nájdete na webe: https://unevoc.unesco.org/go.php?q=First+UNESCO-UNEVOC+Global+OER+Grant+Programme

 

  1. A s vyššie uvedenou výzvou súvisí aj nástroj, ktorý vytvorila organizácia OER Commons na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov. Na tejto webstránke môžete po registrácii vytvoriť alebo importovať ľubovoľný vzdelávací zdroj. Výhodou tohto nástroja je, že sa na otvorený vzdelávací zdroj môžete pozerať z pohľadu pedagóga / pedagogičky, či z pohľadu študenta/ študentky.  

 

 

Zdroje:

www.otvorenevzdelavanie.sk

Informačný e-mail z Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira