European Commission logo
Búa til notendanafn
Resource Details
Auðlind

Българската система за формиране на умения в сравнителен план

Всяка система за формиране на умения се състои от три взаимно свързани компонента:

 

1. развитие на умения в рамките на формалната образователна система и извън нея

    (неформално образование, учене през целия живот)

2. активиране на тези умения при прехода от образованието към пазара на труда

3. осигуряване/поддържане на съответствие на предлаганите умения с търсените от

    страна на работодателите.

 

От гледна точка на трудовата и житейска реализация на отделните хора и на поддържането на конкурентноспособност на икономиката значение има не само броят на хората, които „произвежда“ образователната система и годините, прекарани в нея, а дали тези хора притежават необходимите умения, които да им позволят бързо да  намерят желаната работа и ефективно да изпълняват служебните си задължения. Една система формира такива умения ефективно, когато развитието и по трите компонента е балансирано.

 

В края на 2018 г. Европейският център за развитие на професионалното образование (CEDEFOP) стартира специален инструмент – Европейски индекс на уменията – базиран изцяло на тази концепция.  Този композитен индекс измерва отдалечеността на дадена страна от “идеалното представяне” (което е 100).

 

Българската система за формиране на умения се подрежда на 23-то място в Европейския индекс на уменията за 2018 г., като са налице сериозни дисбаланси в развитието по трите отделни стълба. От една страна, България се представя добре по отношение на съответствието на уменията (10-то място, стойност на индекса 64), което по принцип е най-малко зависимо от политики, а се основава повече на действието на пазарни фактори. От друга страна, представянето по отношение на развтието на умения е относително слабо (стойност на индекса 38), а по отношение на активирането на умения страната заема предпоследното 27-мо място със стойност на индекса 11 (от 100 ).

Подобна висока ефективност на пазарното съответствие при ниска ефективност на формираните умения се обяснява с факта, че структурата на заетостта в България все още почти изцяло се доминира от ниско- и средно към ниско-технологични работни места, за които не се търсят високи умения. В по-дългосрочен план, обаче, комбинираното въздействие на глобалната конкуренция, по-нататъшното интегриране на част от българските компании в глобалните вериги на добавена стойност, демографските промени, трудовата миграция, растящите доходи, променящата се образователна структура на населението и т.н. ще създава все по-голям натиск за по-високо технологични инвестиции и съответно търсене за по-високо ниво на умения. Подобно развитие неминуемо ще изисква координирани мерки за балансирано надграждане на системата за формиране на уменията в първите два компонента.

Resource Details
Höfundur gagna
Асенка Христова
Gerð efnis
Úttektir og skýrslur
Land
България
Útgáfudagur
Language of the document
Български
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!