Skip to main content
Resource Details
Auðlind

Евридика: Гражданското образование 2017

В момента Европа е изправена пред сериозни предизвикателства. Социално-икономическите проблеми, насилственият екстремизъм и липсата на доверие в демократичните процеси са сред най-големите заплахи за мира, демокрацията, свободата и толерантността. Образованието и обучението могат да помогнат за противодействие на тези заплахи чрез насърчаване на взаимното уважение и насърчаване на основните ценности − гражданското образование има специална роля в това отношение и в Европа на него се възлагат големи надежди.

Resource Details
Resource author
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура, 2018 г.
Gerð efnis
Úttektir og skýrslur
Útgáfudagur
Language of the document
Resource media
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!