chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

Az egész szakmai pályafutást végigkísérő tanulás

kedd 9 június 2020, Europe

Webinar about Mentors - Virtual Workshop Event

Σας κοινοποιούμε διαδικτυακό εργαστήριο όπου θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη εξ αποστάσεως κατάρτιση και πιστοποίηση για ενδοεπιχειρησιακούς μέντορες που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

Το σχέδιο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA2 συντονίζει η ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με εταίρους τους οργανισμούς ΟΑΕΔ & ΔΙΕΚ Αιγάλεω από Ελλάδα, Bahçesehir Universitesi Foundation από Τουρκία, Foundation EFCoCert  & ViaSyst Synergy Services SA από Ελβετία και Centre for Factories of the Future Limited από Ηνωμένο Βασίλειο.

Hírek

| 2 június 2020
| létrehozta Petra Mathilde Jørs

Tænketanken DEA sætter fokus på livslang læring ved at belyse tendenserne for offentlig medfinansiering til efteruddannelse. Et udarbejdet notat undersøger udviklingen i de samlede offentlige udgifter til videregående uddannelse fra 2009-2019 og ser på, hvordan udgifterne er blevet fordelt mellem ordinær videregående uddannelse og videregående efteruddannelse.

Læs mere og find notatet på DEA's hjemmeside

Hírek

| 31 május 2020
| létrehozta Marica Ognjenovic

Činjenica je da djeca neselektivno prihvataju sadržaje sa internetu. Naš zadatak kao roditelja i nastavnika/ca je da primjenom strategija kritičkog mišljenja doprinesemo stvaranju analitičnog stava kod djece i mladih. Na ovom vebinaru ćemo posvetiti pažnju postavljanju pitanja i kreiranju drugačije perspektive kod mladih. 

Hírek

| 31 május 2020
| létrehozta Eva Hoifodt

De to direktoratene Kompetanse Norge og Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Utdanningsinstitusjoner kan dermed søke om midler for å tilby digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte.

Blog

| 29 május 2020
| létrehozta EPALE NSS Sverige

Vilka är Skolverkets råd till ansvariga huvudmän för att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (apl) under coronapandemin, hur fungerar apl för eleverna och hur har huvudmän löst uppkomna situationer? Cecilia Wigerstad på Skolverkets enhet skola och arbetsliv, och Lena Tuffin på vuxenutbildningsenheten, ger en positiv bild.

kedd 16 június 2020 - hétfő 22 június 2020, Europe

WEBINAR SERIES: VALUING COMPETENCES IN VOLUNTEERING!

Join us for these series of Webinars on Valuing competences in volunteering!

The Lifelong Learning Platform with the support of ImproVal project partners invites you to a series of three webinars on the topic of learning new skills in volunteering and validation of non-formal and informal learning (VNFIL).

Blog

| 28 május 2020
| létrehozta Eugenia Villanueva
Este proyecto de innovación didáctica ha unido el trabajo de dos centros referentes de la Formación Profesional en Cantabria, en torno a dos sectores que constituyen la base de la industria alimenticia: la producción y su transformación. Los resultados obtenidos se plasman ahora en la publicación de una guía que da muestra de las posibilidades que se abren a través de la vinculación directa de la Formación Profesional al tejido productivo: de la granja a la cocina, de la empresa a las aulas y de las aulas a la sociedad.
hétfő 5 október 2020 - kedd 6 október 2020, Turkey

ADVED 2020- 6th International Virtual Conference on Advances in Education

CALL FOR PAPERS:

You are invited to participate in ADVED 2020- 6th International Conference on Advances in Education that will be held in fully virtual (online) format, on 5-6 October, 2020.

Hírek

| 27 május 2020
| létrehozta Michèle MOMBEEK

Chaque année, la Commission européenne organise les Prix d'excellence en matière d'enseignement et de formation professionnels (EFP) dans le cadre de la Semaine européenne des compétences professionnelles. La cérémonie de remise des prix est l'un des principaux temps forts de cette semaine et permet de présenter des exemples d'excellence dans l'EFP.

Blog

| 27 május 2020
| létrehozta Redaktion Deuts...

Wie können Mitarbeitende ihre Medienkompetenz arbeitsintegriert erweitern? Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten braucht es, um den digitalen Wandel aktiv und partizipativ mitzugestalten? Das Projekt MEDEA liefert erste Antworten. 

Források

| 26 május 2020
| létrehozta Kadi Kass

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada, kuidas kirjeldavad kogemusõppe koolitust nii
osalejad kui ka koolitajad ning milliseid oskusi vajavad koolitajad kogemusõppe koolituse
läbiviimiseks. Töö esimeses ja teises peatükis anti teoreetiline ülevaade kogemusõppest ja
selle erinevatest aspektidest, õpetajast kui täiskasvanud õppijast ning koolitaja olulisematest
oskustest, mis on tarvilikud kogemusõppe rakendamiseks. Kolmas peatükk kirjeldas
magistritöö empiirilist osa: kõnealune töö viidi läbi kvalitatiivse juhtumiuuringuna, mille

Források

| 26 május 2020
| létrehozta Kadi Kass

Lähtuvalt tervishoiuvaldkonnas püsivast inimressursi puudusest, tervishoiutöötajate koolitusvajadusest ning täienduskoolituste olulisest rollist tervishoiusüsteemi heal tasemel hoidmisel tekib küsimus, milline on tervishoiutöötajate õpimotivatsioon ja õpistrateegiad ning kas nende juures on midagi iseloomulikku. Sellest tulenevalt oli käesoleva töö eesmärk välja selgitada, milline on tervishoiutöötajate motivatsioon täienduskoolitustel õppida ja milliseid õpistrateegiaid tervishoiutöötajad täienduskoolitustel õppides kasutavad.

Források

| 26 május 2020
| létrehozta Kadi Kass

Õpipoisiõppe ehk töökohapõhise õppe rakendamine on Eestis riiklik prioriteet, seda just nõrgema konkurentsivõimega inimeste õppesse tagasitoomiseks (Eesti elukestva õppe strateegia, 2014). Eestis puudub seni ühtne õpipoisiõppe korraldusmudel, ligipääs õpipoisiõppele on vaba ning korraga tulevad õppima väga erinevate teadmiste ja ettevalmistustega õppijaid (Puolokainen et al., 2016). Õpipoisiõpe sobib väga erinevas vanuses õppijatele. Selline õpe võimaldab omandada esimese eriala, täiendada olemasolevaid oskusi ja teadmisi või tõsta erialast kvalifikatsiooni.

Források

| 26 május 2020
| létrehozta Kadi Kass

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada kaubandussektoris klienditeenindajana töötavate inimeste arusaamad töökeskkonnas õppimisest ja klienditeenindaja kirjeldused tööandja poolsele toetusele töökeskkonnas õppimisest. Töö teoreetilises osas tutvustati varasemaid uurimusi töökeskkonnas õppimisest ja toodi välja erinevaid töökohal õppimise käsitlusi. Kirjeldati töökeskkonnas õppimise olemust ja õppimise iseloomulikke jooni.

Töökeskkonnas õppimist võib iseloomustada järgmiselt:

Hírek

| 26 május 2020
| létrehozta Redaktion Deuts...

Der Innovationswettbewerb INVITE will einen Beitrag zur Optimierung eines innovativen digitalen und sicheren Lernraums für die berufliche Weiterbildung leisten. Gesucht werden Ideen und Projekte zur Entwicklung innovativer digitaler Lehr-Lernangebote, Vernetzung und Weiterentwicklung digitaler Plattformen, Applikationen und Dienste.

Blog

| 25 május 2020
| létrehozta Georgios Giotopoulos

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ (Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) Πάτρας. Αρχικά δίνονται οι ορισμοί που αφορούν στα ΔΙΕΚ, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ειδικά στη σύγχρονη και στην ασύγχρονη εκπαίδευση. Κατόπιν παρουσιάζεται η έρευνα και παρατίθενται τα αποτελέσματά της.

Blog

| 25 május 2020
| létrehozta Christina Njie ...

Yrkesutbildning för vuxna elever med en intellektuell funktionsvariation är ett sätt för elever med bakgrund i särskolan att få möjlighet att lära praktiska kunskaper som ofta rör enklare praktiska uppgifter och serviceuppgifter inom olika yrkesområden.

Blog

| 25 május 2020
| létrehozta Mudīte Luksa

Informācijas tehnoloģijas tradicionāli tiek uzskatītas par gados jaunāku cilvēku “lauciņu”, tomēr tas ir maldīgi – uzņēmums “Accenture” – Latvija katru gadu apmāca simtiem IT speciālistu, no kuriem daļa pilnveido savas iepriekš gūtās zināšanas, bet daļa – pārskolojas un apgūst ar programmēšanu  saistītās prasmes pilnīgi no jauna. Lielākā daļa uzreiz pēc mācībām arī sāk strādāt jaunajā specialitātē.

Hírek

| 22 május 2020
| létrehozta Alessandra Cecc...

È aperto l’invito a presentare articoli per il nuovo numero dell’Epale Journal on Adult Learning and Continuing Education, la rivista nata nel 2017 dalla collaborazione tra l’Indire e la Rete universitaria italiana per l’apprendimento permanente (RUIAP). Trattandosi del numero conclusivo del 2020, anno che chiude il settennio del Programma Erasmus+ che finanzia Epale, questo sarà un numero speciale, un doppio numero, di ricognizione del presente e proposta per nuove prospettive da intrapredere.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Az egész szakmai pályafutást végigkísérő tanulás csatornájára